Matthew 17

Hur Maluh Löö Delë Bë Yesu Navi Agga Ngwë Raḳ

(Mk 9:2-13; Lk 9:28-36)

1Buk nemadvahi-bevidek-ti ya ggovek, log Yesu ḳo Pita geYakobus luho ari Jon bederaḳ ḳedu ading ti, beyö ya denedo. 2Lob delë bë Yesu navi agga ngwë raḳ, bemala netum nebë hes, geyi tob veroo meris nebë davës. 3Lob delë Moses lu Elia detöḳ yam medenevengwënġ ving yi. 4Pita lë lob nër vu Yesu bë, “Mehöböp, he nado mehalë nġaa sënë om mëm nivesa rot. Bë ahëm geving, og sedev numeng löö gëp sënë, ti vu honġ, ngwë vu Moses, gengwë vu Elia.”

5Nahën nevengwënġ, log beggob veroo ti yam bom Yesu lööho, log ġaġek ti yam loḳ beggob ayo nebë, “Sa Naluġ yiḳ sënë, sën sahëġ neving yi los halë yi nivesa lo. Ham gwebë nengamin vu yi!” 6Yi hur maluh denġo sënë, lob deggöneng bedepetev beyuj ya dob.

7Loḳ Yesu yam vu sir bebë nema raḳ sir genër bë, “Ham su ġöneng rë, ham kwedi jaḳ!” 8Lob devër malaj raḳ rëḳ su denelë mehöti ving rë, gaḳ yiḳ Yesu yö timu nare. 9Sir vu ḳedu menahën deneluḳ medeneyah, lob Yesu nër niwëëk vu sir bë, “Nġaa sën ham lë agi, og ham su na nanër vu mehö la. Rot bemëm Mehönon Nalu kedi jaḳ nah gökin gëp bedub rë, loḳ mëm.”

10Lom yi hur maluh deloḳ tepëḳ in yi bë, “Loḳ nebë va sën alam-horek-yi denenër bë Elia rëḳ nom namuġin lo?” 11Loḳ mëm tateḳin yah vu sir bë, “Yönon, Elia rëḳ nom namuġin besemu nġaa pin rë. 12Rëḳ mu sa nanër vu ham nabë Elia yam ggovek ya, rëḳ alam su deraḳ ni rë, gedevonġ paya vu yi yoh vu yö kwaj. Gerëḳ debo vanë vu Mehönon Nalu nabë saga geving.” 13Yesu nër nebë sënë, lob yi hur maluh deraḳ ni bë nenër Mehö-neripek-alam Jon vu sir.

Yesu Vonġ Hurmahen Ti Los Memö Benivesa Raḳ

(Mk 9:14-29; Lk 9:37-43)

14Loḳ yah to detöḳ vu alam yu böpata, lob mehöti verup vu Yesu beyun lus vu yi, 15genër bë, “Mehöböp! Kwam gevonġin sa naluġ. Bado nevonġ yi benavi nipaya raḳ rot. Nevesi yi raḳ nengwah los nevës bël beron nġahiseḳë. 16Lob sa haḳo yam vu honġ hur maluh lo rëḳ su deyoh vu bë degevonġ benivesa jaḳ rë.”

17Lob Yesu nër yah vu yi bë, “Oo, ham alam dahis! Ham su vonġ ving rë! Sëḳ medo buk va la geving ham-a? Gesëḳ medo ḳerë ham maggin noh vu kwev va la geving-a? Maam ham gweḳo hurmahen nam vu sa rë!” 18Lob Yesu petupek raḳ memö, lob lëëin hurmahen geto meya, log bado maya in yi pevis.

19Loḳ Yesu losho yi hur maluh meris yö denedo, lob deloḳ tepëḳ vu yi bë, “Nebë va sën he su ayoh vu bë ġetii memö sënë geto mena rë-ë?” 20Rëḳ Yesu nër vu sir bë, “Ham su nevonġ ving niwëëk rë, om sën ham su yoh vu rë! Kë! Sa nanër vu ham yönon nabë: Bë ham vonġvingsën mahen teka mu nabë mastet* ġahis, og ham rëḳ nanër vu ḳedu sënë nabë ‘Kwedi jaḳ meġena sagu!’, og rëḳ na. Bë ham gwevonġ geving yönon, og ham yoh vu bë rëḳ gwevonġ nġaa pin. 21[Su aggata ngwë neggëp in bë hil ġetii memö nabë sënë geto dena rë. Gaḳ hil ayed gërin nos gehil najom jaḳ mu og mëm.]”

Yesu Nër Ġaġek Netu Luu Bë Rëḳ Nadiiḳ Gekedi Jaḳ Gökin

(Mk 9:30-32; Lk 9:43-45)

22Yah denedo Galilea lob buk ti lob Yesu nër vu yi hur maluh bë, “Rëḳ debo Mehönon Nalu doḳ na mehönon nemaj. 23Lob rëḳ dengis yi menadiiḳ, loḳ buk natu löö lob kedi jaḳ nah gökin.” Lob yi hur maluh ayoj maggin rot.

Yesu Baġo Takës-dub-vabuung-yi

24Lob ya deverup Kapernaum, galam sën deneḳo takës-dub-vabuung-böp-yi lo ya deverup vu Pita bedeloḳ tepëḳ vu yi bë, “Maḳ ham tatovaha netunġ takës-dub-vabuung-yi ving-a?” 25Lob Pita yoġek bë, “Ëë-ë, netunġ lo!” Log loḳ ya begganġ ayo, loḳ Yesu tum loḳ tepëḳ in yi muġin bë, “Simon! Kwam nevo bë? Alam-los-bengöj vu dob sënë, deneḳo takës-ḳupeḳ-yi los deneḳo vu mehönon tena? Maḳ yö deneḳo vu hir alam, ma deneḳo vu alam-yu-ngwë?”

26Lob Pita nër yah bë, “Deneḳo vu alam-yu-ngwë!” Lom Yesu nër bë, “Nebë saga, om hir alam su degetë takës gegëp! 27Rëḳ mu alu su ġevonġ bahëj sengën. Om ġena ġeseyu gwaaḳ gëp nġaggee nenga, lob ġël ti sën rëḳ berup namuġin begweḳo jaḳ lo, og ġebasuh avi lob rëḳ ġenatöḳ vu monë ti doḳ. Lob mëm gweḳo monë saga meġena gwetë natu alu hed takës.”

Copyright information for `BZH