Matthew 18

Re Böp Vu Anutu-yi-nyëġ-a?

(Mk 9:33-37; Lk 9:46-48)

1Vu buk saga Yesu yi hur maluh ya deverup vu yi bedeloḳ tepëḳ in yi bë, “Mehö re tu muġinsën vu Nyëġ-yaġek-yi kesuu alam pin-a?”

2Lob Yesu ḳo hurmahen ti yam bevarah loḳ malaj, 3genër vu sir bë, “Sa nanër vu ham yönon nabë: Bë ham su gwërin ham gedahun ham nabë hurmahen nebë sënë rë, og ham su yoh vu bë rëḳ doḳ na Nyëġ-yaġek-yi rë. 4Mehöti bë dahun yi rot nabë hurmahen sënë, og rëḳ natu muġinsën vu Nyëġ-yaġek-yi kesuu alam pin. 5Log mehöti bë kwa bo sa bedoḳ vu hurmahen nabë sënë ti, og sagaḳ loḳ vu sa.”

Nġaa Nipaya Sën Nevonġ Paya Vu Mehönon Besu Denevonġ Ving Rë

(Mk 9:42-48; Lk 17:1-2)

6“Gaḳ bë mehöti geli sa alam sën ayoj neya timu vu sa mahen teka mu lo ti, begevonġ nġaa nipaya, og rëḳ geḳo nyëvewen böpata rot vu tamusën, gaḳ nabë deseyu ġelönġ böpata doḳ kwa gedegetë duḳ na loo vuheng namuġin bemala nama, og mëm nivesa, in su kepë mehönon la. 7Gëp in alam vu dob sënë in nġaa nipaya neggëp merëḳ kepë sir. Yönon! Nġaa nipaya rëḳ berup, rëḳ mu gëp in alam sën denekepë mehönon ngwë raḳ nġaa nipaya lo.

8Lob nabë nemam ma vaham bë gevonġ benġaa nipaya kepë honġ, og maam kwetöv megwetë na. Geyiḳ nemam vahi timu ma vaham vahi timu, in mëm ġemedo malam-tumsën degwata. In rëḳ nemam luu gevaham luu lob degetë honġ doḳ na nengwah sën netum yoh vu buk los ranġah lo.

9Log nabë malam ġahis vahi bë gevonġ benġaa nipaya kepë honġ, og maam ġeselupek vër begwetë na. Geyiḳ malam vahi mu medo in mëm ġemedo malam-tumsën degwata. In rëḳ malam ġahis luu lom degetë honġ doḳ na nengwah sën neggëp Nyëġ-nengwah-yi lo.”

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Sipsip Ti Mala Ma

(Lk 15:1-7)

10“Ham gweġin ham! In rëḳ ham gwekuung nabë hurmahen maluh los avëh nebë sënë sir nġaa meris. Ma! Sa nanër vu ham nabë hir angër vu yaġek sën deneġin sir lo vare denelë Amaġ sën nedo yaġek lo yoh vu buk. 11[In Mehönon Nalu luḳ yam in bë geḳo alam malaj masën nah gökin.] 12Ham kwamin bo rë. Bë mehöti yi sipsip 100, lob bë ti mala nama, og rëḳ na sero ma rëḳ nama? Gaḳ rëḳ gevuu 99 bedebare ḳedu gena sero ti sën mala ma lo. 13Sa nanër vu ham yönon nabë: Bë natöḳ vu sipsip ti saga, og rëḳ kwa vesa in rot kesuu sën kwa vesa in 99 lo. 14Nebë sënë, om ham Amamin vu yaġek nilël bë hurmahen nebë sënë ti su mala nama.”

Yesu Nër Ġaġek Raḳ Sën Hil Ġanġo Arid Hir Nġaa Nipaya Degwa Lo

(Lk 17:3)

15“Bë arim gevonġ nġaa nipaya vu honġ, og nġo ti ġena ġenanër yi nipaya tato vu yi rë. Lob nabë genġo ayem, og saga nebë ġeḳo yi yom vu honġ. 16Rëḳ nabë su nġo ayem rë, og gweḳo mehöti ma mehö luu geving bemelöö nah doḳ ti in meluu ma melöö nanër ġaġek ranġah, og mëm ham rëḳ semu. 17Rëḳ nabë su nġo melöö ayemin rë, og ġenanër vu sa alam pin. Rëḳ nabë su genġo sa alam ayej geving rë, og ham gwelë yi nabë yi alam-yu-ngwë ti, meyi mehö-neḳo-takës*. 18Sa nanër vu ham yönon nabë nġaa sën ham nanërin vu dob lo, og rëḳ Anutu nanërin gëp yaġek geving. Genġaa pin sën ham ngoġekin vu dob lo, og Anutu rëḳ ngoġekin gëp yaġek geving.

19Log sa nanër vu ham yönon gökin nabë: Bë ham mehö luu ayoj timu in nġaa ti vu dob sënë beluho deketaġ in vu Amaġ, og Amaġ sën nedo yaġek lo, rëḳ gevonġ banon jaḳ. 20Kë, log nabë mehö luu ma mehö löö kwaj bo sarëġ bedengupin sir doḳ ti, og sëḳ nam medo geving sir.”

Ġaġek Peggirinsën Raḳ Hur Sën Su Nevo Loḳ Monë Nyëvewen Rë

21Loḳ buk saga Pita ya verup vu Yesu benër vu yi bë, “Mehöböp, arig gevonġ nipaya beron va la vu sa loḳ mëm sa dahun yi nġaa nipaya na? Maḳ noh vu beron nemadvahi-bevidek-luu-a?”

22Loḳ Yesu nër yah vu yi bë, “Sa su rëḳ nanër vu honġ nabë beron nemadvahi-bevidek-luu mu rë. Gaḳ sa nanër vu honġ nabë ġedahun yi nġaa nipaya na noh vu 70 natu beron nemadvahi-videk-luu.” (Nër bë sënë in bë tato nabë hil dahun mehönon hir nġaa nipaya sën denevonġ vu hil lo pin na.)

23Log nër ving bë, “Sën Nyëġ-yaġek-yi anon jaḳ lo, og yiḳ nebë mehö-los-bengö ti vonġin bë yi hur debo doḳ nah yi monë. 24Lob deḳo ti ya verup vu yi, geyi nyëvewen böpata rot yoh vu 10 milion kina. 25Rëḳ yi monë su yoh vu bë bo doḳ rë. Lob mehö-los-bengö nër bë mehö la debaġo mehö sënë losho venë lo nalu lo, geyi nġaa pin, bedenatu hur-huk-meris-yi in doḳ nah yi nyëvewen böpata sënë. 26Lob yi hur maluh saga petev meneggëp loḳ vaha gesu bë, ‘Ġenaḳööḳ rë, rëḳ mëm sëḳ bo doḳ nah honġ monë!’ 27Lob ala kwa vonġin yi, benër bë ggovek gesu bo doḳ nah, log vonġ yi yah.

28Lob hur maluh sënë to meya dobnë, lob töḳ raḳ hur maluh ngwë sën vo yi monë yiḳ mahen mu vu wirek yoh vu K100 benyëvewen nahën neggëp vu yi lo. Lob jom yi ahon niwëëk begibek nema loḳ kwa genër bë, ‘Ġebo doḳ nah sa monë!’

29Lob hur maluh ngwë sënë petev meneggëp loḳ vaha geketaġ vu yi bë, ‘Ġenaḳööḳ rë, rëḳ mëm sëḳ bo doḳ nah honġ monë!’ 30Rëḳ su nġo aye rë, getunġ yi ya ḳarabus in bë mëm bo doḳ yi nyëvewen rë, lob mëm degeḳo yi vër. 31Hur maluh vahi delë nġaa sënë, lom ayoj maggin rot, lob ya denër ġaġek sënë pin ranġah vu alaj.

32Lob alaj tahi yi hur maluh saga yah benër vu yi bë, ‘Honġ hur nipaya! Muġinsën ġesu vu sa, lob sa dahun honġ nyëvewen böpata saga ya meris. 33Sa kwaġ vonġin honġ, rëḳ su kwam vonġin hur maluh ngwë saga rë in-a?’ 34Lob ala ahë sengën, lom tunġ yi loḳ ya ḳarabus in debo maggin vu yi bemedo, bemëm bo doḳ nah yi nyëvewen böpata saga los dahis lob mëm. 35Om nabë ham su dahun arimin hir nġaa nipaya na yönon rë, og Amaġ sën nedo yaġek lo rëḳ gevonġ nabë sënë vu ham.”

Copyright information for `BZH