Matthew 24

Yesu Nër Ġaġek Raḳ Dub-vabuung-böp Bë Rëḳ Kevoh Na

(Mk 13:1-2; Lk 21:5-6)

Yesu vu dub-vabuung-böp ayo beto meya, lob yi hur maluh deya vu yi bedetato dub-vabuung yi begganġ pin vu yi. Rëḳ nër yah vu sir bë, “Ham lë nġaa pin sënë? Sa nanër vu ham yönon nabë: Su rëḳ degönengin ġelönġ ti gejaḳ medo ngwë vavunë rë. Gaḳ rëḳ dekevoh pin bedegetë geto jeggin jeggin.”

Yesu Nër Ranġah Bë Maggin Rëḳ Berup

(Mk 13:3-13; Lk 21:7-19)

Yesu ya nedo Ḳedu Ḳele-oliv, lob yi hur maluh meris yö deya vu yi bedenër bë, “Ġenanër vu he nabë ġaġek sën ġenër lo rëḳ anon jaḳ doḳ buk tena? Geva rëḳ tato vu he nabë vonġin ġeduḳ nom dob, log dob los yaġek hir buk nama na?”

Lob Yesu nër yah vu sir bë, “Ham gweġin ham! In rëḳ mehö la degekuungin ham. Alam nġahiseḳë rëḳ denam bedenanër sarëġ jaḳ nah sir nabë, ‘Yiḳ Kerisi* sa sënë!’ Lob rëḳ detetuhin alam nġahiseḳë medenah vu sir. Log ham rëḳ gwenġo beġö bengö, galam denanër jeggin jeggin nabë vonġin berup, og ham su newamin jaḳ! In nġaa nebë sënë yö rëḳ nam, gaḳ Buk-tamusëneḳ yö rëḳ nahën. Alam dob ngwë rëḳ dekedi belosho alam nyëġ ngwë dengis sir. Log mehö-los-bengö ngwë losho yi alam rëḳ dekedi belosho mehö-los-bengö ngwë losho yi alam dengis sir. Log meyip rëḳ natöḳ vu nyëġ vahi, gejemapi gee jaḳ dob la. Nġaa pin sënë og yiḳ nebë nivanë sën nevonġ avëh muġin in bë degeḳo naluj lo. Doḳ buk sënë rëḳ alam degeḳo ham in debo vanë los maggin vu ham, gedengis ham nadiiḳ. Log alam pin rëḳ degelë ham paya in sa alam ham.

10 Lob rëḳ alam nġahiseḳë nij dëlin sa gedegërin sir nah, bedegelë sir paya, lob degetunġ hir alam doḳ na alam-beġö-yi nemaj. 11 Lob alam-ġaġek-kuungsën nġahiseḳë rëḳ kedi degekuungin alam nġahiseḳë. 12 Nġaa nipaya nam meböpata jaḳ, lob alam nġahiseḳë su rëḳ ahëj geving sir rë. 13 Gaḳ mehönon sën denajom sa ahon medemedo los nij wëëk rot menatöḳ na buk sën denadiiḳ lo, og rëḳ Anutu geḳo sir nah vu yi. 14 Lob rëḳ alam denanër Bengö Nivesa jaḳ Anutu-yi-Nyëġ na menoh vu dob pin balam pin degenġo, log mëm yaġek los dob hir buk govek na.”

Yesu Nër Bë Nġaa Los Maggin Rot Rëḳ Berup

(Mk 13:14-23; Lk 21:20-24)

15 “Lob ham rëḳ gwelë nabë nġaa vabuung degwa nipaya sën mehö-nenër-ġaġek-ranġahsën Daniel nër wirek lo bare doḳ nyëġ vabuung Yerusalem begevonġ paya vu-bë mehöti natevin sënë, og kwa bo ġaġek sënë mejaḳ ni rë- 16 og mëm doḳ buk saga alam sën demedo distrik Yudea lo rëḳ debeya bedena los ḳedu. 17 Lob mehöti bë jaḳ na sewah jaḳ yi begganġ yu tamanġsën vavunë megeḳo ayööng doḳ buk saga, og su rëḳ doḳ nah geḳo yi nġaa vu begganġ ayo rë, gaḳ rëḳ beya mena pevis. 18 Log mehöti bë medo doḳ huk anon, og su rëḳ seröġ benah geḳo yi röpröp-ayööng-yi gëp begganġ rë, gaḳ rëḳ beya mena pevis. 19 Gëp in avëh sën naluj nare loḳ ayoj lo, los sën nahën denevo rur vu naluj loḳ buk agi. 20 Ham najom jaḳ nabë nġaa sënë su natöḳ vu ham doḳ kwev-ayööng-nikul-yi, ma doḳ Buk-sewahsën-yi* rë. 21 Yönon, doḳ buk sënë og rëḳ maggin böpata rot. Maggin nebë sënë su neggëp wirek vu buk sën Anutu tunġ dob lo rë rot beverup gwëbeng sënë. Log su rëḳ maggin nabë sënë berup vu dob sënë gökin nah vu tamusën rë. 22 Lob nabë Mehöböp su kwa bo nabë bepul buk saga dus rë, og mehöti su rëḳ medo vesa rë. Rëḳ mu kwa nevo yi alam sën ggooin sir raḳ lo, om rëḳ bepul buk los maggin saga dus.

23 Doḳ buk sënë bë mehöti nanër vu ham nabë, ‘Ham lë! Yiḳ Kerisi* sënë!’, ma nanër nabë, ‘Yi sagu!’, og ham su gwevonġ geving hir ġaġek. 24 Rëḳ Kerisi-kuungsën la los alam-ġaġek-kuungsën la rëḳ dekedi bedegevonġ huk los niwëëk aggagga gedegevonġ nġaa böp böp. Yönon, lob nabë deyoh vu, og rëḳ degeḳo alam sën Anutu ggooin sir raḳ lo nah vu sir. Rëḳ mu su deyoh vu rë. 25 Ham nġo? Senër sënë muġin vu ham! 26 Om nabë denanër vu ham nabë, ‘Ham gwelë! Nedo nyëġ-yumeris saga!’, og ham su na sagu. Ma denanër nabë, ‘Ham gwelë! Vun yi menedo loḳ begganġ ayo!’, og ham su gwevonġ geving sir, 27 in Mehönon Nalu rëḳ nam nabë sën davës nevër ggëp nyëġ mala neverup beya netöḳ nyëġ mala nemasuseḳ lo, balam pin degelë. 28 Vu nyëġ sën heljënġ deneggëp lo, og ḳadanii denesup sir ya in bë dega.”

Yesu Nër Bë Nahub Rëḳ Mehönon Nalu Nom

(Mk 13:24-27; Lk 21:25-28)

29 “Maggin buk sënë yi govek na rë, log rëḳ pevis

‘benyëġ malaḳenu doḳ,
gekwev su rëḳ natum rë,
log betuheng rëḳ geto in yaġek.
Genġaa los niwëëk pin vu yaġek rëḳ desasuḳin sir.’
30 Lob vu buk saga, mëm nġaa ti rëḳ berup gëp yaġek babu in bër ham kwamin beham jaḳ ni nabë Mehönon Nalu vonġin duḳ nom, lob rëḳ mehönon pin vu dob dengu medengis sir. Log rëḳ degelë Mehönon Nalu doḳ medo beggob yaġek yi, benam los niwëëk gevuneḳ vuneḳ yaġek yi malanġeri rot. 31 Lob avuuḳ rëḳ ngu bededun böpata, log gevonġ yi angër na dengupin alam sën yö ggooin sir raḳ tu yi alam lo noh vu nyëġ pin. Vu dob vuheng atov mena menoh vu dob nenga lubeluu.”

Yesu Tateḳin Ġaġek Raḳ Go*

(Mk 13:28-31; Lk 21:29-33)

32 “Ham kwamin bo jaḳ go* rë. Buk sën bë purpur berup ngu lo, og ham neraḳ ni bë go* vonġin nabunġ beham dev jaḳ na jök. 33 Om nabë ham gwelë nġaa pin sënë anon jaḳ, og ham jaḳ ni nabë Mehönon Nalu yam dus raḳ benare aggata avi. 34 Sa nanër vu ham yönon nabë mehönon pin su rëḳ malaj nama na veröḳ yi rë, log nġaa pin sën agi rëḳ anon jaḳ. 35 Yaġek los dob rëḳ nama na, gaḳ sa ġaġek, og su rëḳ nama na rë.”

Yesu Nër Bë Mehöti Su Raḳ Buk Los Nġebek Saga Ni Rë

(Mk 13:32-37; Lk 17:26-30, 34-36)

36 “Rëḳ mehöti su raḳ buk los hes mala saga ni rë. Angër vu yaġek su deraḳ ni rë. GeNalu su raḳ ni rë. Gaḳ Ama yö timu raḳ ni. 37 Mehönon Nalu bë nom, og alam rëḳ medo degevonġ nġaa nabë sën denevonġ loḳ Noa yi buk wirek lo. 38 Wirek sën bël su vuuḳ rë lo, og mehönon medo denegga los denenum, gemaluh deneḳo venëj, gavëh deneraḳ reggaj rot, beya verup loḳ buk sën Noa loḳ ya yaġ ayo. 39 Log alam saga su deraḳ ni bë nġaa ti vonġin natöḳ vu sir rë, log bël vuuḳ verup pevis berehöö sir pin. Lob buk sën Mehönon Nalu nom lo rëḳ nabë saga. 40 Lob bë maluh luu demedo huk anon, og Anutu rëḳ geḳo ngwë na gegevuu ngwë bemedo. 41 Lob bë avëh luu medo degebil nos, og Anutu rëḳ geḳo ngwë na gegevuu ngwë bemedo. 42 Om ham medo malamin natum, in ham duġin buk sën ham Mehöböp rëḳ nom lo. 43 Ham kwamin bo nġaa sënë rë: Bë begganġ ala genġo hes mala sën mehö hodeḳ rëḳ nam doḳ buk begodeḳ yi nġaa lo, og su yoh vu bë rëḳ gelë mehö saga mu gedoḳ na yi begganġ ayo rë. 44 Nebë saga, om ham gwero ham bemedo, in Mehönon Nalu rëḳ nom doḳ buk ti, log ham duġin.”

Yesu Nër Ġaġek Peggirinsën Raḳ Alam-huk-yi Nivesa Los Nipaya

(Lk 12:41-46)

45 “Maḳ hur ti tena nedo beyi mehö los kwa benevonġ yi huk niröp-a? Og mëm ala rëḳ gooin yi jaḳ in geġin yi hur vahi pin bebo nos gelek sir niröp doḳ buk sën degeḳo nos lo. 46 Gevu tamusën nabë ala na genom berup, lob gelë nabë yi hur nevonġ huk yoh vu sën nër lo, og yi hur sënë rëḳ kwa vesa. 47 Log sa nanër vu ham yönon nabë ala rëḳ gevonġ yi nġaa pin doḳ na nema in geġin. 48 Gaḳ hur nipaya ti og rëḳ kwa bo doḳ ayo nabë, ‘Sa alaġ su yoh vu bë rëḳ nom pevis rë!’ 49 Lob geveek hur-huk-yi vahi, gega los nanum geving alam sën denenum bël menġëës bedenekeyevin lo. 50 Log ala rëḳ nom doḳ buk ti sën yi hur su neġin yi loḳ lo rë, gaḳ rëḳ nom doḳ hes mala ti sën yi duġin lo. 51 Lob rëḳ ala ngis yi rot mebasap yi, log getë na medo geving alam kwaj luu, bedegeḳo nyëvewen gëp ti. Vu nyëġ sagu og rëḳ dengu medegeköö nyëj.”

Copyright information for `BZH