Matthew 25

Yesu Nër Ġaġek Peggirinsën Raḳ Avëh Avö Nemadluho

Log Yesu tateḳin vu sir bë, “Sën Nyëġ-yaġek-yi anon jaḳ lo, og yiḳ rëḳ nabë sën avëh avö nemadluho deḳo hir ram raḳ beya denebuu maluh sën nahën neḳo avëh lo ggëp aggata. Lob sir nemadvahi kwaj ma, genemadvahi los kwaj. Avëh kwaj masën deḳo hir ram bedeyam, rëḳ su deḳo wël* sepa rë. Gaḳ avëh los kwaj deḳo hir ram raḳ bedetöö wël* la loḳ buayo ving bedeḳo sepa. Rëḳ mehö sën ḳo avëh lo su yam pevis rë, lob avëh pin malaj neggëp, lob deggëp yiing.

Lob buk vuheng raḳ loḳ ḳööḳ ti yam bë, ‘Mehö sën ḳo avëh lo yam raḳ. Ham na gwebuu yi vu aggata begweḳo menam!’ Lob avëh avö pin dekedi raḳ bedesemu loḳ hir ram. Lob avëh kwaj masën denër vu avëh los kwaj bë, ‘Ham bo hömin wël* teka vu he rë, in he hömin ram vonġin nakul!’ Rëḳ avëh los kwaj denër yah vu sir bë, ‘Ma! Wël* teka sënë su rëḳ noh vu hil pin rë. Om maam ham nġo na baġo hömin vu setuwa!’ 10 Lob dekedi raḳ benahën medo deneyök aggata, log mehö sën ḳo avëh lo to. Lob avëh sën desemu sir ggovek medenedo lo deloḳ ya begganġ ayo ving yi in dega nos böp sën maluh lu venë denejom nemaj lo. Log devehii repinġ yah.

11 Log avëh avö nemadvahi sën kwaj ma lo yom deverup lob denër bë, ‘Mehö böp, mehö böp! Ġetahinin repinġ in he!’ 12 Rëḳ nër yah vu sir bë, ‘Sa nanër vu ham yönon nabë sa duġin ham!’

13 Om sa nanër vu ham nabë ham medo malamin natum, in ham su raḳ buk los hes mala ni rë.”

Yesu Nër Ġaġek Peggirinsën Raḳ Hur Löö

(Lk 19:12-27)

14 “Log sën Nyëġ-yaġek-yi anon jaḳ lo, og yiḳ nebë mehö ti neya vatëveḳ nyëġ ngwë, log supin yi hur bevo yi monë ggelek sir in degeġin. 15 Kwa vo hir huk los nij wëëk ti ti lo, lob vo ggelek loḳ yah sir. Ti ḳo K5000, gengwë ḳo K2000, log ngwë ḳo K1000. Vonġ nebë sënë log ya raḳ. 16 Ya ggovek, log mehö sën ḳo K5000 lo pevis bevonġ huk baġosën raḳ, lob ḳo K5000 sevöḳ ya ving. 17 Log mehö sën ḳo K2000 lo vonġ huk baġosën raḳ ving beḳo K2000 sevöḳ ya ving nebë saga. 18 Gaḳ mehö sën ḳo K1000 lo, og ḳo monë sën ala vo vu yi lo beya melev söv gevun luḳ ya.

19 Nahub gebuk sën alaj yom verup lo, lob vonġin bë genġo monë sën vo vu sir lo. 20 Lob mehö sën ḳo K5000 lo verup, lob ḳo K5000 ving K5000 sën ala vo vu yi lo, genër bë, ‘Mehö böp! Gwelë! Ġevo K5000 sënë vu sa, log sa hevonġ huk baġosën raḳ behaḳo K5000 sënë ving.’ 21 Lob ala nër vu yi bë, ‘Honġ hur nivesa meġevonġ yoh vu. Ġevonġ nivesa rot! Ġeneġin nġaa mahen mahen pin nivesa nebë saga, om mëm sa ġevonġ honġ begweġin nġaa nġahiseḳë. Ġenam balu kwad vesa doḳ ti.’

22 Log mehö sën ḳo K2000 lo verup ving benër bë, ‘Mehö böp! Ġevo K2000 vu sa wirek, log sa hevonġ huk baġosën raḳ, lob sa haḳo K2000 ving.’ 23 Lob ala nër vu yi bë, ‘Honġ hur nivesa, meġevonġ yoh vu! Ġeneġin nġaa teka teka nivesa nebë saga, om mëm sa ġevonġ honġ begweġin nġaa nġahiseḳë. Ġenam balu kwad vesa doḳ ti.’

24 Log tum mehö sën ḳo K1000 lo verup benër bë, ‘Mehö böp! Senġo raḳ nim ggovek ya bë honġ mehö los nim wëëk. Mehö ngwë denevaroh nos genġo ġeneḳo anon. Log mehö ngwë denevonġ huk, lob nġo ġeneḳo hir nyë-sevöḳsën. 25 Nebë saga om sën sehöneng, lob sevun honġ monë K1000 sënë menedo loḳ dob. Honġ nġaa sënë, om gweḳo nök!’ 26 Rëḳ ala nër yah vu yi bë, ‘Honġ hur nipaya rot! Benim tebö ata! Maḳ yönon, ġeraḳ ni bë sa nehaḳo nos sën mehö ngwë denevaroh lo, gesa nehaḳo nyë-sevöḳsën raḳ sën mehönon ngwë denevonġ huk in lo? 27 Bë nabë saga, og gwetunġ sa monë na begganġ-monë-yi, in nabë senom berup nabë sënë, og sa ġaḳo sa nġaa los yi sevöḳsën geving. 28 Om ham bo K1000 sënë vër in mehö sënë geham bo vu mehö sën ḳo la ving metu K10,000 lo. 29 In alam pin sën hir nġaa neggëp lo, og rëḳ degeḳo la geving, gehir nġaa la rëḳ berup geving mekesuu. Gaḳ mehöti sën yi nġaa su neggëp rë lo, og mahen teka sën neggëp vu yi lo rëḳ nama na veröḳ yi. 30 Lob ham gwetë hur sehëb sënë doḳ na nyëġ malaḳenu sën alam denesu los deneköö nyëj lo.’”

Yesu Nër Bë Rëḳ Mehönon Nalu Genġo Alam Pin Hir Ġaġek

31 “Nahub rëḳ Mehönon Nalu nam los niwëëk gevuneḳ vuneḳ yaġek-yi, gangër pin denam geving yi, og vu buk sënë rëḳ jaḳ medo yi sëa malanġeri los vuneḳ vuneḳ yaġek-yi. 32 Log mehönon pin rëḳ dengupin sir na debare mala. Lob rëḳ basuh sir na yu luu nabë sën sipsip ala ggooin sipsip raḳ yu ngwë, gememëk raḳ yu ngwë. 33 Rëḳ gevonġ sipsip na nema vesa, gememëk na nema ḳëj. 34 Nabë sënë lob Mehö-los-bengö rëḳ nanër vu alam sën denare nema vesa lo nabë, ‘Ham nam! Ham sën Amaġ vonġ semusemu vu ham lo. Ham doḳ na nyëġ sën tonġin vu ham wirek loḳ buk sën netunġ yaġek los dob meneggëp lo. 35 In wirek sediiḳahëġ, rëḳ ham vo nos vu sa. Sayoġ vev in bël kul, rëḳ ham vo bël kul mesenum. Sa mehö nyëġ ngwë rëḳ ham ḳo sa ya ham begganġ. 36 Ham lë sa naviġ meris, lob ham vo tob vu sa. Sa niġ raḳ, rëḳ ham ġin sa nivesa. Sa nado ḳarabus, rëḳ ham yök lë sa kesii.’

37 Loḳ tum alam yohvu saga rëḳ dedoḳ tepëḳ nah vu yi nabë, ‘Mehöböp! He halë loḳ buk tena bë ġediiḳahëm lob he vo nos vu honġ-a? Log he halë bë ayom vev in bël loḳ buk tena lob he vo vu honġ-a? 38 Log he halë bë honġ mehö nyëġ ngwë loḳ buk tena, lob he haḳo honġ ya he begganġ-a? Log ġenare navim meris loḳ buk tena lob he vo tob vu honġ-a? 39 Gehe halë bë nim raḳ ma ġenedo ḳarabus loḳ buk tena, lob he yök halë honġ kesii-a?’

40 Lob Mehö-los-bengö rëḳ nanër vu sir nabë, ‘Sa nanër vu ham yönon nabë nġaa sën ham nevonġ vu arig lo nij paya paya sën su los bengöj vu dob rë lo, og nġaa pin sënë ham nevonġ vu sa.’

41 Log rëḳ nanër alam sën demedo nema ḳëj lo nabë, ‘Ham alam nimin paya! Ham su bare sa malaġ. Ham na medoḳ na nyëġ sën devonġ vu Satan losho yi angër lo. Sën nengwah netum yoh vu buk los buk lo. 42 In wirek sediiḳahëġ, rëḳ ham su vo nos vu sa rë. Sayoġ vev in bël kul, rëḳ ham su vo bël kul vu sa rë. 43 Sa mehö nyëġ ngwë, rëḳ ham su ḳo sa ya ham begganġ rë. Sa niġ raḳ los sa nado ḳarabus, rëḳ ham su yam lë sa kesii rë.’

44 Lob rëḳ denanër nah vu yi nabë, ‘Mehöböp! Vu buk tena he halë bë ġediiḳahëm, ma ayom vev in bël, ma honġ mehö nyëġ ngwë, ma navim meris, ma nim raḳ los ġenedo ḳarabus rëḳ he su halë honġ nivesa rë?’

45 Loḳ rëḳ nanër nah vu sir nabë, ‘Sa nanër vu ham yönon nabë nġaa sën ham nehulin in arig lo nij paya paya vu dob lo, og ham nehulin nġaa pin sënë in sa ving.’ 46 Lob alam sënë rëḳ denatöḳ vu nipaya nyëvewen doḳ nah degwata los degwata. Gaḳ alam yohvu rëḳ demedo malaj-tumsën degwata los degwata.”

Copyright information for `BZH