Matthew 4

Satan Pelëpin Yesu Vu Nyëġ-yumeris

(Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)

1Ggovek saga log Anon Vabuung li Yesu raḳ meya nyëġ-yumeris in Satan pelëpin yi. 2Yesu su gga nos rë genedo meris buk geranġah mehödahis luu, lom diiḳahë. 3Lob mehö-pelëpinsën-ala ya menër vu yi bë, “Bë Anutu nalu honġ, og ġenanër ġelönġ sënë denatu brët!” 4Rëḳ Yesu nër yah vu bë, “Ġaġek neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya bë:

‘Nos mu su yoh vu bë gevonġ bemehönon demedo vesaj rë, gaḳ yiḳ ġaġek pin sën neverup raḳ Anutu avi lo nejom ahon ving.’”
5Loḳ Satan ḳo yi beluho deya nyëġ vabuung Yerusalem, beḳo yi raḳ ya dub-vabuung-böp yu vavunë, log nër vu yi bë, 6“Bë Anutu Nalu honġ, og gwetë honġ na dob, in ġaġek neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya bë:

‘Rëḳ gevonġ yi angër lo nam degeġin honġ nivesa.’
Log ġaġek ngwë nër bë:

‘Rëḳ detabuu honġ doḳ nemaj gesu rëḳ ġengis vaham jaḳ ġelönġ rë.’”
7Loḳ Yesu nër yah vu yi bë, “Ġaġek ngwë neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya ving nebë:

‘Su ġeseggi Mehöböp sën honġ Anutu.’”
8Loḳ tum Satan ḳo yi meluho deya ḳedu ading ti, beya tato nyëġ dob pin los mehönon pin gehir nġaa nivesa vesa pin vu yi, 9log nër vu bë, “Bë ġengun lup vu sa los gweḳo sarëġ jaḳ, og sëḳ dëëin nġaa los arë arë pin sënë nök vu honġ!” 10Rëḳ Yesu nër yah vu bë, “Satan! Gweḳo honġ jaḳ meġena! Ġaġek neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya nebë:

‘Yiḳ gweḳo Mehöböp sën honġ Anutu lo jaḳ, beġeġurek yi yö timu babu!’”
11Lob Satan veya in Yesu meya, gangër yam deneloḳ vu yi.

Yesu Vonġ Huk Muġinsën Vu Galilea

(Mk 1:14-15; Lk 4:14-15)

12Deduu Mehö-neripek-alam Jon ahon beya nedo ḳarabus, beYesu nġo bengö lom tah yi yah distrik Galilea. 13Loḳ vuu Nasaret geya nedo Kapernaum sën neggëp nġaggee böp Galilea nenga beneggëp ya los alam Sebulon los Naptali hir dob lo. 14Ya saga lob ġaġek sën mehö-nenër-ġaġek-ranġahsën Yesaya nër lo anon raḳ nebë:

15“Alam Sebulon los alam Naptali hir dob,
ggëp aggata sën neya los nġaggee Galilea vu bël Yordan nenga vahi sagu.
GeGalilea hir dob vahi sën alam dahis yam denedo loḳ lo.
16Nengwah-tumsën böpata jëh raḳ alam sën denedo
loḳ malaḳenu ayo lo!
Denedo loḳ nyëġ malaḳenu sagi bebë denadiiḳ bemalaj nama na,
loḳ Ranġah raḳ in sir!”
17Vu buk saga Yesu ḳo yi huk raḳ benër ġaġek ranġah bë, “Ham gweġin ham! In Nyëġ-yaġek-yi vonġin anon jaḳ.”

Yesu Ggooin Yi Hur Maluh Lubeluu Raḳ

(Mk 1:16-20; Lk 5:1-11)

18Yesu neyoh nġaggee böp Galilea nenga, lom töḳ vu Simon sën denenër arë ngwë nebë Pita lo luho ari Andreas, geluho medo denetë leḳ luḳ ya nġaggee in bë degeḳo ġël, in yiḳ luho yö hir huk sagi. 19Lob Yesu nër vu luho bë, “Melu nam sepa sa natu sa hur besa tahu meluu in melu gweḳo mehönon denam vu sa nabë sën melu neḳo ġël agi.” 20Lob pevis beluho devuu hir leḳ geya desepa yi melööho deya.

21Lööho deya beya deverup, lob lë mehöti luho ari, Yakobus luho ari Jon sën Sebedi nalu luho. Luho raḳ denedo yaġ ving amaj Sebedi, medenejoo hir leḳ vepulsën yah. Loḳ Yesu tahi luho, 22lob luho devuu amaj los yaġ ya pevis geya desepa yi.

Yesu Nër Ġaġek Loḳ Dub-supinsën-yi

(Lk 6:17-19)

23Log Yesu yoh vu distrik Galilea pin benër ġaġek vu alam loḳ dub-supinsën-yi. Nër Bengö Nivesa raḳ Anutu-yi-nyëġ, gevonġ balam hir niraḳsën aggagga pin nivesa raḳ. 24Lob Yesu bengö ya meyoh vu distrik Suria pin, lom deḳo alam sën nij raḳ aggagga los alam sën nij nesanġ lo, galam sën memö nipaya nevonġ sir lo, galam sën bedo nevesi sir lo, galam sën seḳëj neselönġin lo pin, medeya vu yi mevonġ benijvesa neraḳ. 25Lob alam nġahiseḳë vu distrik Galilea los Begganġ-bu-nemadluho gevu nyëġ böp Yerusalem los distrik Yudea pin, gevu bël Yordan vahi yi, bedesepa yi medeya.

Copyright information for `BZH