Philippians 3

Mehöti Sën Ayo Na Timu Vu Kerisi Lo, Og Yi Mehö Yohvu Yönon

1Arig lo, sa bë semu ġaġek sënë hus nabë ham kwamin vesa in Mehöböp. Sa nanër ġaġek timu sënë yoh vu buk, rëḳ mu sa su rëḳ niġ tebö jaḳ in rë, in ġaġek saga rëḳ ġadu ham. 2Ham gweġin ham in alam sën denevonġ huk nipaya nebë anöö bemën lo. Ham gweġin ham in alam nij paya sën denevonġin bë dekepë ham lo. Geham gweġin ham in alam sën denevonġin bë degerah* ham navimin in mëm ham natu Anutu-yi-alam lo. 3In degwa su neggëp vu nġaa saga rë, gaḳ hil sagi og Anon Vabuung neloḳ vu hil behil nehaḳo Anutu arë raḳ, om hil atu yi alam soġek. Hil su kwad nevo navid rë, gaḳ hil napisek in Kerisi Yesu yö timu. 4Yönon, maḳ senġo yoh vu bë kwaġ bo sa naviġ. Nabë mehö la kwaj nevo sën derah* navij lo bë yoh vu bë geḳo sir nah vu Anutu, og seyoh vu bë nanër rot kesuu sir. 5In sataġ ḳo sa lob buk tu nemadvahi-bevidek-löö lob derah* sa naviġ. Saḳ Israel ti. Sa degwa vu Benyamin. Saḳ Hibru ti gesamaġ lu ataġ og Hibru ving. Log sa Parisai* ti gesa nesepa loḳ Moses yi horek nebë sën sir lo. 6Sa niġ wëëk rot bë sa ġevonġ Anutu yi huk, om sën wirek og sa nasis Kerisi-yi-alam rot. Rëḳ mu nabë mehöti seggi sa jaḳ Moses yi horek, og rëḳ gelë nabë sa nesepa loḳ pin los dahis.

7Lob wirek sa hekuung bë nġaa pin sënë og nġaa böp rot, loḳ tum sehërin sa tu Kerisi yi mehö lob seraḳ ni bë nġaa pin sënë og yiḳ nġaa meris. 8Sa su nanër raḳ Yuda hir nġaa mu rë. Gaḳ seraḳ ni bë Kerisi Yesu tu sa Mehöböp, om sën sa nehalë nġaa vahi pin bë nġaa meris. Sa nesepa loḳ Kerisi vaha, besa hevuu nġaa vahi pin ya, besa nehalë nebë laa, gesa bë najom Kerisi ahon 9benatu yi mehö. Yönon, Horek su yoh vu bë gevonġ besa natu mehö yohvu rë. Rëḳ sayoġ neya timu vu Kerisi, om sën Anutu nër sa bë sa mehö yohvu, in Anutu nenër mehönon bë sir alam yohvu degwa raḳ sën ayoj neya timu vu Yesu lo. 10Sa bë sejaḳ Kerisi ni yönon. Gesa bë ġaḳo niwëëk vu yi in diiḳ gekedi raḳ yah. Sa hevonġin bë ġaḳo ḳerus nabë sën ḳo lo, gesa bë sa su kwaġ bo sa, gaḳ sa bë dahun sa nabë sën Kerisi dahun yi bediiḳ lo. 11Sa nehevonġ nebë sënë, in sa kwaġ nevo bë rëḳ gevonġ besëḳ ḳedi jaḳ nah gëp bedub geving.

Paulus Seröġ Niwëëk In Bë Geḳo Ḳupeḳ Nivesa Vu Yaġek

12Yönon, sa su kwaġ nevo bë sa nehevonġ nġaa pin saga niröp beseyoh vu ggovek ya rë. Gaḳ senġo nesepa loḳ nġaa pin sënë rot in bë sëḳ ġaḳo nyëvewen nivesa sën Kerisi Yesu ggooin raḳ in bë gevonġ vu sa lo.

13Arig lo, sa su rëḳ ġaḳo sa jaḳ nabë sa haḳo anon ggovek ya rë. Gaḳ yiḳ sa nanër ġaġek timu sënë nabë: Sa hevuu nġaa wirek hen pin ya, gesa nehevonġ huk niwëëk in bë sa ġaḳo nġaa tamusën-yi. 14Sa neseröġ niwëëk in bë sa natöḳ na telig vewen sën lo medegebë sarëġ, loḳ mëm Anutu tahi sa mesena vavunë meġaḳo nyëvewen jaḳ Kerisi Yesu yi huk. 15Om hil sën Anutu nër hil nebë hil alam yohvu lo, hil pin kwad bo ġaġek gëp ti nabë hil ġevonġ nabë sagi. Rëḳ nabë ham kwamin nevo ġaġek ngwë yööhu, og Anutu rëḳ tateḳin ham kwamin. 16Rëḳ mu ġaġek anon sën hil nesepa loḳ agi, og hil nġo najom ahon menapiiḳ vu.

17Arig lo, ham pin sepa doḳ sa vahaġ. Geham gwelë alam vahi sën denesepa loḳ sa lo geving nivesa, beham sepa doḳ he vahamin. 18Senër vu ham beron nġahiseḳë ggovek ya, log gwëbeng saḳ nanër vu ham gökin los malaġ bël nabë: Alam nġahiseḳë denelë Kerisi paya bedenevonġin bë dedahun ġaġek sën netateḳin yi ḳelepeḳo* lo na. 19Alam sënë malaj anon in nos los reggu lu nġaa rot bedeneḳo raḳ tu hir anutu. Denepisek in nġaa nimumsën aggagga, gekwaj nevo nġaa dob yi mu. Om alam sënë rëḳ malaj nama gëp Nyëġ Nipaya. 20Gaḳ hil og hil atu alam-yaġek-yi, lob hil neheġin bë Mehöböp Yesu Kerisi vu yaġek meduḳ nom begeḳo hil nah. 21Rëḳ gevonġ behil navid nipaya sënë pekwë yi bemalanġeri jaḳ nabë sën yö navi. Rëḳ gevonġ nabë sënë jaḳ niwëëk sën yoh vu bë getunġ nġaa pin degevek babu lo.

Copyright information for `BZH