Revelation of John 10

Angër Vo Ḳapiya MeJon Gga

1Sënë ggovek, log sa halë angër niwëëk ata ti luḳ vu yaġek meyam. Bom yi loḳ beggob, gemarubggii buu loḳ yu. Log mala netum nebë hes, gevaha netum nebë mudeng sën nengwah gga bemedo netum raḳ lo. 2Jom ḳapiya mahen teka loḳ nema, lob puh yi beneggëp. Log varah vaha vesa raḳ loo gevaha ḳëj nare raḳ dob. 3Log vonġ aye böpata nebë sën reggu böp layon nenġeeḳ lo, log vaḳuvek nemadvahi-bevidek-luu detetap bedevengwënġ loḳ yö ayej. 4Vaḳuvek nemadvahi-bevidek-luu sënë devengwënġ ggovek, lob sa hevonġin bë ḳevu ayej sënë. Rëḳ sa hanġo mehöti nër aye yam vu yaġek bë, “Vaḳuvek nemadvahi-bevidek-luu sën detetap lo hir ġaġek, og ġenajom ahon meyö gëp doḳ yum mu, gaḳ su ġekwevu!”

5Log angër sën sa halë genare raḳ loo los dob lo, varah nema vesa raḳ ya yaġek, 6genër yönon vavunë raḳ Anutu sën nedo mala-tumsën degwata los degwata lo arë. Yiḳ Anutu sënë sën tunġ yaġek los nġaa pin sën denedo loḳ lo, getunġ dob los nġaa pin sën denedo loḳ lo, getunġ loo los nġaa pin sën deneggëp loḳ lo. Log angër nër bë, “Buk vonġin govek na pehi sënë. Anutu su rëḳ geġin nah gökin rë. 7Gaḳ nabë angër netu nemadvahi-bevidek-luu gevë avuuḳ jaḳ gëp hus baye jaḳ, og Anutu rëḳ gevonġ beyi nġaa sën neggëp vunsën wirek lo anon jaḳ. Nabë sën nër loḳ Bengö Nivesa sën vo vu yi hur-denenër-ġaġek-ranġahsën lo wirek lo.”

8Log mehö sën aye yam vu yaġek mesa hanġo lo, nër vu sa ggökin bë, “Ġena gweḳo ḳapiya sën yö puh yi meneggëp loḳ angër sën nare raḳ loo los dob lo nema.” 9Lob seya vu angër mesenër vu bë, “Ġebo ḳapiya mahen teka saga vu sa.” Loḳ nër vu sa bë, “Gweḳo nök beġegwa. Saga rëḳ nengën rot vu avim nabë beggoh. Rëḳ mu ahëm ḳevus og rëḳ menġëës vu.” 10Angër nër ggovek, log sa haḳo ḳapiya mahen teka sënë vër loḳ nema beha. Lob nengën rot loḳ saviġ nebë beggoh. Loḳ tum sa henġon ya, lob nimenġëës rot vu sahëġ ḳevus.

11Lob denër vu sa bë, “Ġenanër Anutu yi ġaġek ranġah nah gökin jaḳ nġaa sën rëḳ natöḳ vu alam nġahiseḳë vu dob nġahiseḳë, gayej nġahiseḳë, gevu alam-los-bengöj nġahiseḳë geving lo.”

Copyright information for `BZH