Revelation of John 11

Mehö Luu Denër Ġaġek

1Devo nġesinġ ti ni nebë atohenġ vu sa in bë sa tahöö nġaa jaḳ, gedenër vu sa bë, “Kwedi ġetahöö Anutu yi dub-vabuung-böp ayo vabuung los jepö, geġenatevin alam sën denesupin sir loḳ lo geving. 2Rëḳ mu dub-vabuung-böp yi telig sën neyom dobnë lo, og su ġetahöö, gaḳ gwevuu menök gëp. In telig sagaḳ alam dahis hir nġaa, om rëḳ debarah vahaj doḳ nyëġ vabuung böp Yerusalem na menoh vu kwev mehödahis-luu-bevidek-luu. 3Lob sëḳ bo niwëëk böpata rot vu mehö luu, geġevonġ luho na denanër sa ġaġek ranġah. Luho rëḳ degevëh bëëk nabë tob, in detato vu alam nabë degërin sir nah vu Anutu log denanër sa ġaġek ranġah noh vu buk sën 1,260 agi.”

4Luho nebë ḳele oliv* vaha luu. Log luho nebë ram luu bedenare loḳ alam pin vu dob hir Mehöböp mala. 5Nabë mehö la degevonġin nabë degevonġ paya vu luho, og nengwah rëḳ jaḳ berup luho avij bega sir sën denelë luho paya lo. Yönon rot, mehöti bë gevonġin nabë kevoh luho na, og rëḳ nadiiḳ jaḳ nġaa sënë. 6Luho nij wëëk böpata rot neggëp beyoh vu bë degërin yaġek gehob nama noh vu buk sën luho denanër Anutu yi ġaġek ranġah lo. Log luho nij wëëk böpata rot neggëp beyoh vu bë depekwë bël pin natu ḳöḳ nabë mehönon nij ḳöḳ, gedebasap alam vu dob jaḳ nġaa nipaya aggagga. Noh vu buk pin sën nabë luho kwaj bo nabë degevonġ lo, og luho deyoh vu bë degevonġ.

7Luho degovek huk sën denanër Anutu yi ġaġek ranġah agi na, log mëm reggu bemën böpata ti rëḳ vu asoreng sën luḳ ya rot gahë degwa ma lo, mejaḳ nam vavunë belööho dengis sir. Lob rëḳ kesuu luho bengis luho beluho denadiiḳ. 8Lob luho navij rëḳ doḳ gëp nyëġ böp sën hil nepeggirin ġaġek raḳ bë Sodom los Ejep lo yi aggata böp. Yiḳ nyëġ böp saga sën desis luho hir Mehöböp raḳ ḳelepeḳo* loḳ wirek mediiḳ lo. 9Alam la rëḳ vu navij agga ti ti pin, gevu mehönon degwaj pin, gevu ayej agga ti ti pin, gevu dob pin, berëḳ degelë luho nij hel gëp noh vu buk löö benyënġelë. Log su rëḳ dengoġekin mehö la bededev luho nij hel rë. 10Lob alam vu dob sënë rëḳ kwaj vesa in luho dediiḳ, lob rëḳ dedöö gedega nos böp, gedebo ḳupeḳ nyëmasën vu sir vewen vewen. In alam-denenër-ġaġek-ranġahsën luu sënë denevo vanë panġsën rot vu alam pin vu dob wirek.

11Lob buk löö benyënġelë ggovek ya, loḳ Anutu vonġ saheng mala-tumsën-yi loḳ ya luho ayoj. Lob luho dekedi raḳ bedenare. Lob mehönon sën delë luho lo ḳenuj verup bedeggöneng böpata rot. 12Lob ḳööḳ niwëëk ti yam vu yaġek vu luho bedenġo bë, “Melu jaḳ nam vavunë sënë.” Lob beggob ḳo luho meraḳ ya yaġek galam sën denesis beġö vu luho lo, delë bë luho deraḳ medeya. 13Log pevis bejemapi ggee böpata, lob nyëġ böp saga len ti mala ma, geyiḳ len nemadvahi-bevidek-lubeluu nahën denedo. Lob jemapi sënë sis alam 7,000 medediiḳ. Galam vahi sën nahën denedo vesaj lo deggöneng böpata rot bedeḳo Anutu sën yaġek ala lo arë raḳ.

14Maggin böp netu luu sënë ggovek ya. Geham gwenġo rë! Buk su rëḳ hus ading rë, gaḳ maggin netu löö yiḳ vonġin berup pevis.

Angër Netu Nemadvahi-bevidek-luu Vë Avuuḳ

15Log angër netu nemadvahi-bevidek-luu vë yi avuuḳ, lob mehö la ayej raḳ vu yaġek medetahi niwëëk bë:

“Hil Mehöböp tu dob pin hir Mehö-los-bengö ggovek ya,
geyi mehö sën ggooin raḳ in bë geḳo hil nah lo tu Mehö-los-bengö ving nebë saga,
berëḳ medo geġin mehönon pin degwata los degwata!”
16Lob alam ggev mehödahis-bevidek-lubeluu sën denedo raḳ hir sëa loḳ Anutu mala lo depetev medeneggëp loḳ Anutu mala bedepeḳa dabaj raḳ dob gedeḳo yi raḳ niwëëk, 17medenër bë:

“Oo Mehöböp Anutu, niwëëk pin neggëp vu honġ.
Ġenedo gwëbeng, genġo ġenedo yö vu muġinsën.
Ġeḳo nim wëëk böpata ggovek ya,
beġetu mehönon pin alaj vorot bemedo ġeneġin sir.
18Alam dahis pin ahëj sengën, rëḳ gwëbeng,
og ahëm sengën töḳ yam ranġah ggovek ya.
Log buk sën alam-diiḳsën denatöḳ nam ranġah megwenġo hir ġaġek lo yiḳ sënë.
Gebuk gwëbeng sënë, sën ġebo nivesa nyëvewen vu honġ hur alam-denenër-ġaġek-ranġahsën lo,
gevu honġ alam lo,
gevu alam pin sën deneggöneng gedeneggurek babum lo.
Kë! Sir sën yuj ading lo, gesir sën alam meris lo ving.
Buk yam ggovek ya in bë ġekwevoh alam sën denevasap nġaa vu dob lo na!”
19Denër ggovek, log Anutu yi dub vabuung sën nedo yaġek lo tateḳin yi, log keröng-horek-yi nedo ranġah loḳ ayo vabuung soġek. Yiḳ keröng sagi sën Anutu joo ġaġek vu alam Israel wirek meneggëp loḳ lo. Lob davës vër behang meya, log dedun raḳ, lob vaḳuvek tetap gedob lönġin, log hob lulanon lev ata.

Copyright information for `BZH