Revelation of John 12

Avëh Luho Nġaa Böpata Ti Nebë Ḳarob

1Lob nġaa tahutahu-yi böp ti töḳ yam ranġah ggëp yaġek, nebë sënë: Avëh ti nedo, beröp hes mala loḳ navi nebë tob geraḳ nare kwev. Log tunġ betuheng nemadluho-bevidek-luu raḳ yu nebë madub. 2Log nalu loḳ, lob medo nevimeng in bë geko, rëḳ vanë nevev raḳ yi panġsën rot. 3Log nġaa tahutahu-yi ngwë töḳ yam ranġah ggëp yaġek. Nġaa sagi nebë sënë: Ḳarob böpata ti neggëp. Navi ḳöḳ geyu nemadvahi-bevidek-luu, gevis nemadluho. Lob tunġ mehö-los-bengö yi madub nemadvahi-bevidek-luu raḳ yu pin. 4Log hus sekee betuheng yu ti vu yaġek betë yam dob. Geyiḳ betuheng yu luu mu nedo yaġek. Log ḳarob böpata sënë ya nare loḳ avëh sën nevimeng lo mala, in bë geḳo nalu geto lob ga. 5Lob avëh ḳo nalu maluh. Hur mahen sagi sën rëḳ najom aën dus ti megeġin mehönon pin jaḳ lo. Lob avëh ḳo nalu ggovek, lob deḳo raḳ ya vavunë pevis, bedeḳo ya vu Anutu los yi sëa-los-arë, 6log avëh sënë veya meya nyëġ-yumeris. Anutu ro yi nyëġ vu sagu in bë degeġin yi bedebo nos vu yi noh vu buk 1,260 sagi.

7Loḳ beġö böpata verup vu yaġek. Angër hir ggev Mikael losho yi angër vahi devonġ beġö vu ḳarob böp, om ḳarob böp losho yi angër lo denevonġ beġö loḳ yah vu sir. 8Rëḳ mu Mikael losho yi angër dekesuu sir medetii sir ya in yaġek. 9Ḳarob böpata sënë luḳ yam dob, yiḳ marub sën yö neggëp vu nyëdahis lo lob denenër arë nebë Memö Nipaya, geSatan. Sën netetuhin mehönon pin vu dob lo. Detë yi ya dob lob detë yi angër lo ya ving yi.

10Lob sa hanġo mehöti tahi niwëëk yam vu yaġek bë:

“Gwëbeng hil Anutu ḳo hil yom ggovek ya,
geniwëëk töḳ yam ranġah ggovek betu mehö-los-bengö in geġin mehönon!
Log yi mehö sën ggooin raḳ in bë geḳo hil nah lo arë böp raḳ!
In mehö sën nenër ġaġek raḳ hil arid lo sën Kerisi-yi-alam sir lo,
nenër ġaġek raḳ sir vu hil Anutu buk geranġah.
Rëḳ gwëbeng angër lo detë yi ya dob ggovek ya.
11Nġaa sën vonġ bedekesuu yi lo yiḳ raḳ sën Sipsip Nalu niḳöḳ keseh lo,
log raḳ sën denenër Yesu yi ġaġek ranġah lo,
log raḳ sën su kwaj nevo navij panġsën bë demedo nivesa vu dob sënë rë lo.
Su kwaj nevo sir rë,
gaḳ bë alam dengis sir medenadiiḳ og yiḳ ggovek.
12Nebë sënë om ham pin sën nedo yaġek lo, ham kwamin vesa!
Rëḳ mu ham sën nedo dob los loo lo, ham gweġin ham!
In maggin böpata vonġin natöḳ vu ham.
Satan luḳ yök vu ham ggovek ya,
lob ahë sengën böpata rot,
in raḳ ni bë yiḳ hen buk hus dus teka mu.”
13Ḳarob böpata sënë lë bë detë yi ya dob, lob tii avëh sën ḳol nalu maluh lo besepa rot. 14Rëḳ mu devo tuġ banis böpata luu vu avëh sënë in bë gevëëng mena ben nyëġ-yumeris, bena medo ading in marub böp saga. Gerëḳ degeġin yi nivesa in nos vu sagu noh vu nġebek löö benyënġelë saga, (yiḳ buk 1,260 sën lo). 15Lob marub sënë muteḳ bël verup avi bevaar meya nebë bël ata betamuin avëh meya. Marub vonġin bë bël geḳo avëh sënë na bemala nama. 16Rëḳ dob loḳ vu avëh bavi töḳ genġon bël sën ḳarob muteḳ verup avi lo. 17Lob ḳarob böpata sënë ahë sengën rot vu avëh, lob ya in bë gevonġ beġö vu avëh nalu lo vahi. Sir sënë denesepa loḳ Anutu yi horek medenetateḳin Yesu yi Bengö Nivesa ranġah.

Copyright information for `BZH