Revelation of John 13

Log yö nare raḳ raggër vu loo nenga.

Reggu Bemën Böp Luu Deverup

Lob sa halë reggu bemën böp ti raḳ verup loo. Yu nemadvahi-bevidek-luu gevis nemadluho. (Vis nebë burmakau). Lob alam-los-bengöj hir madub nemadluho nedo raḳ yoh vu vis pin. Log nġaa la arëj raḳ neggëp yu. Arëj sënë og ġaġek pelësën aggagga sën neraḳ Anutu lo.
Reggu bemën sën sa halë agi ni nebë reggu böp lepat, gevaha nebë reggu böp bëa vaha, gavi nebë reggu böp layon avi. Lob ḳarob sën lo vo yi niwëëk vu reggu bemën sënë. Lob tunġ yi tu mehö-los-bengö nebë yi, lob vo niwëëk böpata rot vu yi. Lob sa halë bë reggu bemën yu lo ti vonġ bë degelu bebeġö niben neggëp raḳ. Niben böpata beyoh vu bë nadiiḳ, rëḳ ma gebeġö nyë sënë ggov ya geniben mu neggëp. Lob alam pin ḳenuj ya in nġaa sënë, lob desepa loḳ yi. Denepetev medeneggëp loḳ ḳarob böp sënë lo mala medeneḳo yi raḳ, in vo yi niwëëk vu reggu bemën sënë. Gedenepetev medeneggëp vu reggu bemën sënë ving, gedenenër bë, “Maḳ re luho reggu bemën sënë deneggëp ti? Maḳ re yoh vu bë gevonġ beġö mekesuu yi?”

Rëḳ Anutu lë reggu bemëm böp sënë mu, geyö medo nevonġ paanġ menenër pelë raḳ yi. Geniwëëk böpata rot neggëp in gevonġ nġaa pin sën kwa nevo lo noh vu kwev mehödahis-luu-bevidek-luu (yiḳ buk 1,260 sën lo). Yö avi raḳ benër pelë raḳ Anutu. Genër pelë raḳ Anutu arë, genër pelë raḳ yi dub-vabuung-böp, geraḳ yi alam sën denedo yaġek lo. Lob Anutu lë yi mu, geyö vonġ beġö vu Anutu-yi-alam beniwëëk mekesuu sir bedahun sir ya. Log ḳo niwëëk böpata rot yoh vu bë natu alam pin, gedob pin, gayej pin, genavij aggagga pin, hir mehö-los-bengö. Mehönon pin vu dob sën su arëj neggëp loḳ ḳapiya vu buk sën Anutu tunġ dob rë lo, og rëḳ degeḳo reggu bemën sënë jaḳ. Ḳapiya sënëḳ Sipsip Nalu sën desis yi mediiḳ wirek lo yi ḳapiya mala-tumsën-yi. Mehöti bë nenga neggëp, og genġo ġaġek sënë nivesa megero!

10 Nabë mehöti arë neggëp bë na ḳarabus, og rëḳ na.
Log nabë mehöti arë neggëp bë dengis yi jaḳ paëp-yu-anil menadiiḳ,
og rëḳ dengis yi menadiiḳ.
Om Anutu-yi-alam denajom sir ahon rot medekerë, gayoj na timu vu Kerisi.

11 Log sa halë reggu bemën böp ngwë kedi loḳ dob ġebinë meraḳ verup. Vis luu nedo raḳ yu nebë sën sipsip tuveḳ ti, rëḳ nenġeeḳ aye böp nebë ḳarob böpata ti. 12 Reggu böp netu luu sënë tu reggu nipaya muġinsën yi hur beḳo yi niwëëk böpata pin, benevonġ bemehönon los nġaa-dob-yi pin deneḳo reggu muġinsën sënë raḳ. Yi sën wirek beġö nyë böpata neggëp raḳ yu beyoh vu bë gevonġ menadiiḳ, rëḳ ma geggov ya in yi lo. 13 Reggu bemën ngwë sën netu luu nevonġ nġaa böp aggagga, lob vonġ nġaa böp ti nebë sënë: Vonġ benengwah luḳ vu yaġek meyam dob raḳ alam malaj medelë. 14 Rëḳ Anutu lë yi mu, genevonġ nġaa böp aggagga ggëp reggu bemën ngwë muġinsën mala, lob netetuhin mehönon vu dob sënë raḳ nġaa böp böp nebë sënë. Log loḳ ahëj menër bë desemu reggu bemën muġinsën ḳenu ti in degeḳo arë jaḳ. Reggu bemën böp sagi sën paëp-yu-anil sis yi wirek, rëḳ ma genahën nedo vesa lo. 15 Lob Anutu lë yi mu, gereggu bemën sën netu luu lo rov saheng loḳ ya reggu bemën ngwë muġinsën ḳenu bevesa loḳ, benevengwënġ. Gaḳ nabë mehö la su degeḳo reggu bemën ngwë muġinsën sënë jaḳ rë, og rëḳ ngis sir medenadiiḳ.

16 Log reggu bemën sën netu luu lo nër, lob debë ḳanaḳ ti raḳ alam pin nemaj vesa ma dabaj. Debë raḳ alam-meris los alam-yuj-ading, galam-ggoreksën los alam-ḳupeḳ-masën, galam sën alaj debaġo sir tu hir nġaa meris lo los alam sën yö deneġin sir lo. 17 Om nabë mehöti su geḳo reggu bemën sënë arë, ma yi ḳanaḳ, jaḳ gëp yi rë, og su yoh vu bë rëḳ baġo alam hir nġaa ti rë. Gesu yoh vu bë alam debaġo hen nġaa ti rë. 18 Ġaġek sënë degwa neggëp, om ham sën los kwamin lo, og ham kwamin bo reggu bemën yi ḳanaḳ sënë nivesa mejaḳ ni. In yiḳ ḳanaḳ sënë og mehönon ti arë neggëp vunsën loḳ, lob yiḳ nebë sënë: 666.

Copyright information for `BZH