Revelation of John 17

Avëh Baggëb Böp Ḳol Nipaya Nyëvewen

1Angër nemadvahi-bevidek-luu sën deḳo ġabum nemadvahi-bevidek-luu lo ti yam vu sa benër bë, “Dus raḳ bë avëh baggëb los bengö sën tu ala meneġin yi alam ggëp bël nġahi nengaj lo geḳo yi nipaya nyëvewen. Om ġenam besa tato vu honġ. 2Alam-los-bengöj pin vu dob devonġ baggëb nġahiseḳë vu avëh sënë. Gemehönon pin vu dob devonġ baggëb vu yi ving, lob yuj vonġ paya nebë sën mehönon denenum meyuj nevonġ paya lo.”

3Log angër sënë ḳo sa ḳenug meya nyëġ-yumeris ti. Lob sa halë avëh ti raḳ nedo reggu bemën ḳöḳ ti demi vu sagu. Lob ġaġek nġahiseḳë neggëp raḳ reggu bemën sënë navi beggërin pin. Ġaġek sënë og yiḳ arë sën ġaġek pelësën nipaya aggagga. Log reggu bemën böp ti sënë yu nemadvahi-bevidek-luu, gevis nemadluho. 4Avëh sënë röp tob ḳöḳ los mala saġap beyi vuneḳ vuneḳ aggagga raḳ goor ga, vuneḳ vuneḳ sën denesemu raḳ ġelönġ malanġeri los ḳumḳum sën yi monë böpata lo. Log jom kap goor loḳ nema. Lob nġaa nivë aggagga sën Anutu nelë bë su yoh vu rë lo, los avëh baggëb sënë yi nġaa ningöhek aggagga, bepin pup kap sënë. 5Log dekevu arë raḳ neggëp daba. Arë sënë og yiḳ ġaġek peggirinsën mu nebë:

NYËĠ BÖP BABULON* AVËH BAGGËB PIN LOS NĠAA NIPAYA VERÖ Ḳ YI PIN VU DOB LO ATAJ.

6Avëh sënë sis Anutu-yi-alam losho alam sën denevonġ ving Yesu medenenër arë ranġah lo medediiḳ. Avëh sënë num nijḳöḳ lob sa halë bë yu vonġ paya nebë sën alam denenum bël menġëës lo. Sa halë sënë, lob sa helëk bekwaġ ya nġahi.

7Loḳ angër loḳ tepëḳ vu sa bë, “Kwam neya nġahi in va? Senġo rëḳ tateḳin avëh sënë luho reggu bemën hir ġaġek vunsën degwa ranġah vu honġ. Yiḳ reggu bemën sën yu nemadvahi-bevidek-luu, gevis nemadluho, beḳo avëh meneya agi. 8Ġelë reggu bemën böp sënë ggovek ya. Yö nedo vu wirek, rëḳ gwëbeng og su nedo rë. Rëḳ mu vu tamusën, og rëḳ yi vu asoreng sën luḳ meya rot gahë degwa ma lo bejaḳ nom vavunë, loḳ mëm mala nama na veröḳ yi. Alam dob yi sën Anutu su kevu arëj loḳ ya ḳapiya-mala-tumsën-yi loḳ buk sën tunġ dob los yaġek lo rë, og rëḳ degelë reggu bemën nipaya sënë, lob ḳenuj na in yi. In nedo wirek, log gwëbeng og su nedo rë, loḳ rëḳ nom berup gökin vu tamusën. 9Mehöti sën kwa nivesa lo, og yoh vu bë rëḳ jaḳ nġaa sënë ni megero. Yuseḳë nemadvahi-bevidek-luu sënë og yiḳ nepeggirin raḳ ḳedu nemadvahi-bevidek-luu, lob avëh sënë nedo raḳ ḳedu nemadvahi-bevidek-luu sënë. 10Log yuseḳë nemadvahi-bevidek-luu sënë og yiḳ nepeggirin raḳ alam-los-bengöj nemadvahi-bevidek-luu. Nemadvahi malaj ma vorot, log ti nahën nedo gwëbeng, log ti nahën gesu tu mehö-los-bengö rë. Om rëḳ natu mehö-los-bengö vu tamusën. Govek, loḳ yiḳ medo hus dus teka mu. 11Log reggu bemën sën nedo vesa wirek rëḳ su nedo gwëbeng rë agi, loḳ ya ving betu nemadvahi bevidek löö raḳ. Rëḳ mu yiḳ alam-los-bengöj nemadvahi-bevidek-luu sënë ti yi, rëḳ mu rëḳ mala nama na veröḳ yi.

12Log vis nemadluho sën ġelë lo, og yiḳ nepeggirin raḳ alam-los-bengöj nemadluho. Rëḳ mu yö denahën gesu detu alam-los-bengöj raḳ rë. Rëḳ mu rëḳ degeḳo nij wëëk böpata rot geving reggu bemën böpata sënë, medenatu alam-los-bengöj noh vu yiḳ hes mala timu. 13Alam-los-bengöj sënë yiḳ kwaj nevo nġaa neggëp ti. Niwëëk los niwëëk böpata rot sën neggëp vu sir lo, og rëḳ deġadu reggu bemën nipaya jaḳ mededoḳ vu. 14Lob rëḳ losho Sipsip Nalu dengis sir, lob Sipsip Nalu ngis sir mekesuu sir na veröḳ yi. In yi tu alam böp böp pin hir Mehöböp, galam-los-bengöj pin hir Mehö-los-bengö. Lob yi alam sën denesepa loḳ yi lo, og rëḳ degevonġ beġö sënë medekesuu. Sir sën tato sir vorot beggooin sir raḳ bedetu yö yi nġaa bedenevonġ ving aye lo.”

15Log angër nër vu sa bë, “Bël nġahi sën ġelë avëh baggëb nedo nengaj lo, og sagaḳ yiḳ alam pin, gesir yu böp böp sën desupin sir medenedo lo, galam pin sën navij aggagga lo, gayej agga ti ti pin. 16Log vis nemadluho sën gelë ggovek ya bë peggirin raḳ alam-los-bengöj nemadluho lo, og sir pin losho reggu bemën böp rëḳ degërin sir medegelë avëh baggëb sën lo paya. Rëḳ debasap yi bedenakah hen tob pin vër gegëp ahë töḳsën. Log rëḳ dega reggos gedebesi seḳë lu nġaa jaḳ na nengwah. 17Yönon, Anutu vo kwa sënë loḳ ya ayoj in bë degevonġ nġaa sën kwa nevo lo. Lob kwaj bo nġaa gëp ti. Log niwëëk böp sën deḳo in denatu alam-los-bengöj lo, og rëḳ deġadu reggu bemën nipaya jaḳ mededoḳ vu rot, bena berup doḳ buk sën Anutu yi ġaġek pin anon jaḳ lo. 18Log avëh sën ġelë lo, og yiḳ peggirin raḳ nyëġ böp Babulon* sën tu alam-los-bengöj pin vu dob hir yuseḳë lo.”

Copyright information for `BZH