Revelation of John 18

Nyëġ Böp Babulon* Mala Maya

1Sënë ggovek, log sa halë angër ti vu yaġek beluḳ yam. Yi niwëëk böpata rot, geniḳapiik jëh raḳ dob bemedo nepelibin mu. 2Lob tahi yam niwëëk bë:

“Nyëġ böp Babulon* bumeng ya! Bumeng ya!
Gwëbeng tu memö nij paya hir nyëġ raḳ.
Memö nij ngöhek pin,
gesoḳ nij paya pin sën hil nahönengin lo bej.
3In alam pin denevonġ nġaa baggëb yi nġahiseḳë vu yi.
Lob sënë vonġ bë sën denum yi wain niwëëk beyuj vonġ paya.
Galam-los-bengöj lo vu dob sënë devonġ baggëb vu yi ving.
Galam-dob-yi sën denevonġ huk baġosën lo denevonġ huk baġosën raḳ nġaa sën ayo nevu nevu in lo,
bedeneḳo monë nġahiseḳë raḳ.”
4Log sa hanġo ġaġek ngwë yam vu yaġek menër bë:

“Sa alam, ham gwetah ham in nyëġ böp saga. Ġemedo na nenga.
In ham los sir rëḳ gwebë doḳ ti in yi nġaa nipaya saga.
Geham los sir rëḳ gwebë doḳ ti begweḳo yi nġaa nipaya nyëvewen.
5Yi nġaa nipaya vonġ bë sën yu böpata megelu loḳ ya yaġek.
Lob Anutu medo mekwa nevo nyëġ böp sënë yi nġaa nipaya pin.
6Ham kwamin bo nġaa agga ti ti sën avëh baggëb agi nevonġ lo,
beham bo doḳ nah vu yi nabë sënë niröp rot.
Ham bo nyëvewen doḳ nah nġaa sën nevonġ lo niröp,
gegwevonġ la mesevöḳ geving.
Avëh sënë tee marasin nimenġëës loḳ kap in bë mehö ngwë denanum,
om yiḳ ham jaa nġaa nġaa nimenġëës nabë saga doḳ nah,
geyu ngwë sevöḳ geving begwetee doḳ kap in nanum.
7Yö nekerë arë raḳ benevonġ nġaa nipaya
sën ayo nevu nevu in lo agga nġahiseḳë.
Om ham gwevonġ meyö pasanġ ngu rot doḳ nah.
In kwa nevo loḳ ayo nebë sënë bë,
‘Setu avëh-los-bengöġ benado raḳ avëh-los-bengö yi sëa.
Sa su nebë avëh sën regga diiḳ genedo alov lo rë.
Om maggin su rëḳ natöḳ jaḳ sa mesengu rë,
gaḳ rëḳ nama veröḳ yi.’
8Om nġaa maggin rot aggagga rëḳ natöḳ vu yi avuti doḳ buk timu.
Niraḳsën nġahiseḳë rëḳ berup,
lob yi alam nġahiseḳë rëḳ pasanġ dengu in hir heljënġ rot,
gemeyip böpata rëḳ berup.
Log nengwah rëḳ ga nyëġ böp Babulon* los dahis.
Yönon, Mehöböp Anutu yi mehö niwëëk los ġayeheng,
om seggi yi benër vorot bë geḳo nipaya nyëvewen doḳ nah.
9Alam-los-bengöj vu dob losho avëh sënë denevonġ baggëb los denevonġ nġaa agga nġahiseḳë sën ayoj nevu nevu in lo. Om alam-los-bengöj sënë rëḳ degelë genengwah natum bega yi baru jaḳ, lob rëḳ dengu medengis sir. 10Rëḳ degöneng rot in vanë sën töḳ vu yi agi, lob rëḳ debare ading gedenanër nabë:

‘Wöp-o, gëpin nyëġ böp Babulon*!
Nyëġ böp los niwëëk ata honġ!
Nyëvewen nipaya töḳ vu honġ ggovek ya yiḳ pevis avuti!’
11Lob alam vu dob sën denevonġ huk baġosën lo rëḳ kwaj bo nyëġ böp sënë, lob rëḳ dengu in, bedemedo los ayoj maggin. In mehönon la su denebaġo hir ḳupeḳ yah ggökin rë. 12Hir ḳupeḳ lo yiḳ nebë sënë: Goor los seriva, geġelönġ malanġeri los ḳumḳum sën yi monë böpata lo, getob veroo malanġeri, getob mala saġap aggagga, getob niyes yes sën niḳapiik lo, gejerujeng navi, geḳele sën reggu nivesa lo, genġaa pin sën denesemu raḳ reggu böp elepant vis lo, genġaa pin sën denesemu raḳ ḳele sën yi monë böpata lo, gedenesemu raḳ braas, geraḳ aën geraḳ ġelönġ ni ketunġsën lo. 13Log ḳupeḳ la nebë sënë: Ḳele sinamon navi los yeseḳ lu nġaa sën nos yi lo, gekabang aru reggu nivesa ga, mur los praginsëj*, gewain los wël*-oliv-yi sën denevesi nos raḳ lo ga, parawa brët yi los wit*, geburmakau los sipsip, gehoos los karis sën hoos denedadii lo, gemehönon sën denebaġo sir in denatu hir nġaa meris lo, log mehönon sën denebaġo sir in debasap sir noh vu yö kwaj lo. 14Log denër bë, ‘Yönon, nos sën kwam nedu in bë ġegwa lo, og pin devuu honġ gedeya. Geḳupeḳ nivesa vesa pin lu nġaa sën yi monë böp lo, los honġ vuneḳsën nivesa vesa pin sën lo, og devuu honġ ya. Mehönon su rëḳ degelë nġaa nabë sënë gökin gemedo vu honġ rë!’

15Yönon, alam sën denevonġ huk baġosën raḳ nġaa agi, bedeneḳo monë nġahi vu nyëġ böp agi rëḳ degöneng rot in vanë sën natöḳ vu nyëġ böp agi, lob rëḳ debare ading in yi gedengu medengis sir, gemedo los ayoj maggin. 16Log denanër nabë:

‘Wöp-o, gëpin nyëġ böp sënë!
Wirek og yö neröp tob veroo malanġeri nġeri,
getob saġap los ḳöḳ,
genevuneḳ vu navi raḳ goor,
geraḳ ġelönġ malanġeri los ḳumḳum sën yi monë böp rot lo.
17Rëḳ ma gemonë sënë los ḳupeḳ gevuneḳ vuneḳ bemalaj maya yiḳ pevis avuti.’
Log kapten los alam sën deneḳo yaġ lo pin, galam pin sën denevonġ huk raḳ yaġ lo, galam pin sën denevonġ huk baġosën raḳ yaġ medeneggök loo lo, yö rëḳ debare gëp ading in nyëġ böp Babulon*.
18Log degelë nengwah sën negga yi lo aru jaḳ, lob degenġeeḳ nabë, ‘Nyëġ böp ti tena los arë böp maḳ nebë nyëġ böp sënë menedo? Ma! Yiḳ yö timu!’ 19Log yö rëḳ dejaa kebus doḳ yuj, gedengu bedengis sir bedemedo los ayoj maggin. Log rëḳ detahi nabë:

‘Wöp-o, gëpin nyëġ böp sënë!
Yaġ alaj lo sën denedo raḳ loo lo detu alam-los-bengöj-monë-ggoreksën raḳ nyëġ böp sënë yi monë.
Gëpin-o! Yiḳ mala maya veröḳ yi pevis avuti!
20Om ham vu yaġek los Anutu-yi-alam, geham sinarë los alam-denenër-ġaġek-ranġahsën lo!
Ham pin kwamin vesa in nġaa sën töḳ vu nyëġ böp agi.
Anutu seggi yi, lob vo nipaya nyëvewen vu yi
loḳ yah nġaa nipaya sën nevonġ vu ham lo.’”
21Ġaġek sënë ggovek, log angër niwëëk ata ti ḳo ġelönġ ti ni nebë ġelönġ böp sën denerii wit* raḳ lo, lob vaḳu raḳ betë luḳ ya loo, log nër bë:

“Rëḳ degeḳo nyëġ böp Babulon* medegetë na niwëëk nabë sagi,
gemehönon su rëḳ degelë yi nah gökin rë.
22Nebë sënë om gita aye, geġevëëġ aggagga ayej,
geġevëëġ apel los avuuḳ ayej,
og su rëḳ degenġo nġaa pin sënë ayej doḳ honġ nah gökin rë.
Gemehöti sën tahu yi loḳ huk agga pin lo,
og su rëḳ degelë alam nabë sënë demedo vu honġ nah gökin rë.
Geġelönġ böpata sën nerii wit* genesu maye neya lo,
og su rëḳ degenġo aye sënë gengu doḳ honġ nah gökin rë.
23Ram su rëḳ natum doḳ honġ
bahëġgi nah gökin rë.
Log su rëḳ degenġo avëh los maluh sën deneḳo sir lo
gedebengwënġ los kwaj vesa gökin rë.
Wirek honġ alam lo sënë devonġ huk baġosën, lob detu böp vu dob.
Log ġekuung in alam pin raḳ honġ nġaa aggagga sën ġenetunġ bu raḳ lo.
24Log detöḳ raḳ alam-denenër-ġaġek-ranġahsën losho Anutu-yi-alam gesir pin
sën denesis sir medenediiḳ vu dob lo pin nij ḳöḳ loḳ honġ Babulon,
bedegwa neggëp vu honġ.”
Copyright information for `BZH