Revelation of John 21

Yaġek Los Dob Mewis

1Log sa halë yaġek los dob mewis neggëp. Yaġek muġinsën los dob muġinsën mala maya veröḳ yi. Geloo su neggëp ggökin rë. 2Gesa halë nyëġ böp vabuung sënë, og yiḳ Yerusalem mewis. Sa halë nedo ving Anutu, lob vuu yaġek beluḳ yam los vuneḳ vuneḳ nivesa nebë sën avëh nevuneḳ vu yi raḳ vuneḳ vuneḳ nivesa in jaḳ regga. 3Log sa hanġo aye böpata ti tahi yam ggëp sëa-los-arë bë, “Ham gwenġo rë! Gwëbeng Anutu yi dub-vabuung-böp nedo ving mehönon! Log Anutu rëḳ medo geving sir bedenatu yi alam. Yönon, Anutu yö rëḳ medo geving sir benatu hir Anutu. 4Rëḳ jevu sir pin malaj bël na. Galam su rëḳ denadiiḳ gökin rë, gesu rëḳ ayoj maggin gökin rë, gesu rëḳ dengu medengis sir gökin rë, genavij su rëḳ gesanġ nah rë. Gaḳ nġaa wirek hen pin maya veröḳ yi.”

5Lob mehö sën raḳ nedo sëa-los-arë lo nër bë, “Ham gwenġo rë! Sëḳ ġevonġ nġaa pin natu mewis jaḳ yiḳ pehiko sënë!” Log nër vu sa bë, “Kwevu ġaġek sënë, in ġaġek sënë og yönon rot, beyoh vu bë alam degevonġ geving rot.” 6Log nër vu sa ggökin bë, “Nġaa pin sënë töḳ yam ggovek ya! Senġo ti hevonġ benġaa pin anon raḳ vu muġinsën, log saḳ semu nġaa pin vu tamusën sagi beggovek ya. Setu nġaa pin degwaseḳë los yuseḳë. Nabë mehöti ayo bev in bël, og sëḳ ġevonġ bël veyë mala-tumsën-yi benanum nyëmasën. 7Mehöti sën kesuu nġaa maggin los nġaa nipaya pin lo, og rëḳ geḳo nġaa sën senër wirek bë rëḳ geḳo lo natu yi nġaa, gesa natu yi Anutu genatu sa naluġ. 8Gaḳ alam sën deneggöneng medeneggërin sir yah lo, galam sën deneruu demij vu Anutu lo, galam sën denesepa loḳ nġaa nipaya veröḳ yi medeneḳo raḳ lo, galam sën denesis mehönon medenediiḳ lo, galam sën denevonġ baggëb lo, galam sën denevonġ parahek lo, galam sën denedudeḳ vu ḳeriing lo, galam pin sën denenër ġaġek kuungsën los denelah ġaġek vun lo, og sir pin rëḳ dedoḳ na nġaggee böpata sën nengwah nivanë medo netum raḳ ġelönġ salpa* lo. Yiḳ diiḳsën netu luu lo sënë.

Yerusalem Mewis

9Lob angër nemadvahi-bevidek-luu sën deḳo nġaa maggin nemadvahi-bevidek-luu loḳ ġabum nemadvahi-bevidek-luu in bë dekevoh mehönon jaḳ lo ti yam vengwënġ vu sa benër bë, “Ġenam rëḳ sëḳ tato avëh sën Sipsip Nalu rëḳ geḳo natu venë lo vu honġ.” 10Log angër ḳo sa ḳenug meya ḳedu böp adingseḳë ti, betato nyëġ böp vabuung Yerusalem sënë vu sa. Nedo ving Anutu, lob vuu yaġek geluḳ yam. 11Anutu niḳapiik jëh niwëëk raḳ nyëġ böp sënë. Niḳapiik yö agga ti nebë ġelönġ sën denebaġo raḳ monë böp lo. Kë! Nebë ġelönġ malanġeri jaspa, gemala ranġah rot nebë garas. 12Log ḳatum og vaha adingseḳë rot, geyi veluung avi nemadluho-bevidek-luu neggëp loḳ, bangër nemadluho-bevidek-luu denare yoh vu pin. Log alam Israel degwaj nemadluho-bevidek-luu arëj ti ti neggëp raḳ veluung avi ti ti pin. 13Veluung avi löö neggëp loḳ ḳatum nenga sën neya los hes mala neverup lo, gelöö neggëp ya los sën ayööng neyam lo. Gelöö neggëp ya los sën sanġ neverup lo, gelöö neggëp ya los sën hes mala nemasuseḳ ya. 14Nyëġ böp sënë yi ḳatum ahë degwa, og ġelönġ sën bo niwëëk vu lo nemadluho-bevidek-luu neggëp loḳ, lob Sipsip Nalu yi sinarë nyëdahis nemadluho-bevidek-luu sën lo arëj raḳ neggëp ġelönġ sënë.

15Log angër sën vengwënġ vu sa lo, jom atohenġ goor ti in bë tahöö nyëġ böp sënë los yi veluung avi geyi ḳatum jaḳ. 16Nyëġ böp sënë yi ḳatum nenga vahi vahi pin neggëp ti, nyë los kweben neggëp ti. Angër tahöö nyëġ böp sënë nenga telësen raḳ yi atohenġ, lob ading yoh vu 2,400 kilomita. Nyëġ böp nenga vahi vahi pin ading nebë sënë, geraḳ raḳ yi bepin neggëp ti. 17Log tahöö ḳatum ving, rëḳ adingseḳë beraḳ ya vavunë rot yoh vu 66 mita. Yiḳ angër tahöö ḳatum nebë sën yiḳ hil netahöö lo. 18Anutu semu ḳatum sënë raḳ ġelönġ malanġeri jaspa. Log semu nyëġ böp sënë raḳ goor yö meris bemedo netum nebë garas. 19Anutu vuneḳ vu nyëġ böp yi ḳatum ahë degwa raḳ ġelönġ malanġeri aggagga sën yi monë böpata lo.

Ġelönġ jaspa nedo ya ahë degwa muġin.

Log ġelönġ lapis lasuli sën niraru lo netu luu.

Log ġelönġ aget sën niraru nebë lo netu löö.

Log ġelönġ nimewis emeral netu lubeluu.

20Log ġelönġ sardoniks sën ḳöḳ los veroo nesala yi lo netu nemadvahi.

Geġelönġ ḳöḳ konelian netu videk ti.

Geġelönġ krisolit sën nisanġsanġ lo netu videk luu.

Log ġelönġ nimewis ngwë sën beril lo netu videk löö.

Log ġelönġ nisanġsanġ ngwë sën topas netu videk lubeluu.

Log ġelönġ nimewis ngwë sën krisopres netu nemadluho.

Log ġelönġ niraru ngwë sën hiasint netu nemadluho-bevidek-ti.

Log ġelönġ sekwahek agga ngwë sën mala saġap medenenër arë nebë ametist lo netu nemadluho-bevidek-luu.

21Log vonġ repinġ nemadluho-bevidek-luu sën lo raḳ ḳumḳum veroo (perl) sën yi monë böp lo nemadluho-bevidek-luu. Deḳo ḳumḳum böp böp medesemu repinġ pin raḳ, gedesemu aggata pin vu nyëġ saga raḳ goor yö meris bemala ranġah rot nebë garas. 22Log sa su halë dub-vabuung nedo loḳ nyëġ böp sënë rë. Gaḳ Mehöböp Anutu, mehö los niwëëk, luho Sipsip Nalu, yiḳ detu nyëġ böp sënë yi dub-vabuung. 23Lob alam nyëġ saga su rëḳ dejaḳ vu in hes los kwev nabë natum vu sir rë. Gaḳ Anutu niḳapiik netum raḳ nyëġ saga, geSipsip Nalu tu nyëġ sënë yi ram. 24Om alam pin rëḳ dena jaḳ nyëġ böp sënë yi ranġah. Galam-los-bengöj vu dob rëḳ dengupin hir ḳupeḳ nivesa vesa medegeḳo mededoḳ na. 25Su rëḳ debehii ḳatum yi veluung avi ranġah rë, gesu rëḳ nabuk doḳ doḳ nyëġ sënë rë. 26Alam pin rëḳ dengupin hir nġaa nivesa vesa los hir ḳupeḳ malanġeri mededoḳ na nyëġ sënë. 27Gaḳ nġaa ningöhek, gemehönon sën denevonġ nġaa nipaya aggagga lo, gemehönon sën denenër ġaġek kuungsën lo, og su rëḳ dedoḳ na nyëġ sënë rë. Gaḳ alam sën arëj neggëp loḳ Sipsip Nalu yi ḳapiya-mala-tumsën-yi bë demedo malaj-tumsën degwata lo mu mëm sën rëḳ dedoḳ na.

Copyright information for `BZH