Revelation of John 6

Sipsip Nalu Puvin Ḳele Niḳegwi* Nemadvahi-bevidek-ti Vër In Ḳapiya

1Log sa halë Sipsip nalu nejom ḳapiya sën ḳele niḳegwi* nemadvahi-bevidek-luu jegwi ahon lo, lob puvin ti ya. Lob sa hanġo nġaa sën denedo malaj-tumsën lo ti vengwënġ, lob aye vonġ bë vaḳuvek tetap, benër bë, “Ġenam!” 2Log sa malaġ yah loḳ pevis besa halë hoos veroo ti, lob mehöti sën raḳ nedo lo ḳo vasöl. Detunġ madub ti ni nebë madub sën denevonġ vu alam sën denevonġ beġö medenekesuu lo raḳ yi. Log ya raḳ, lob vonġ beġö mekesuu, lob yö arë in bë kesuu beġö nġahiseḳë.

3Log Sipsip Nalu puvin ḳele niḳegwi* sën netu luu lo, lob sa hanġo nġaa sën denedo malaj-tumsën lo ngwë sën netu luu lo nër bë, “Ġenam!” 4Lob hoos ngwë verup beniviis ḳöḳ. Lob mehö sën raḳ nedo lo ḳo niwëëk böpata rot in bë geḳo mamer vër in alam vu dob gedengis sir vewen vewen medenadiiḳ. Nebë sënë om devo paëp-yu-anil böpata ti vu yi in bë gevonġ huk sënë.

5Log Sipsip Nalu puvin ḳele niḳegwi* ngwë sën netu löö lo, lob sa hanġo nġaa sën denedo malaj-tumsën lo ti sën netu löö lo nër bë, “Ġenam!” Lob sa malaġ yah loḳ pevis besa halë hoos veriik ti. Lob mehö sën raḳ nedo lo ḳo nġaa veviisën sën hil ġalë maggin jaḳ lo ti loḳ nema. 6Lob sa hanġo ġaġek ti yam loḳ nġaa lubeluu sën denedo malaj-tumsën agi vuheng benër bë, “Ġebaġo alam hir huk jaḳ nos yö meris mu. Gwevonġ nos wit* dëg mahen teka sën noh vu buk timu lo doḳ nah hir huk buk timu yi. Log gwevonġ nos barli
6 Nos mahen ti nebë padi los wit, rëḳ mu yö agga ngwë teka
dëg mahen teka löö mu doḳ nah hir huk buk timu yi. Rëḳ mu su ġebasap wël* sën denevesi nos raḳ lo los wain!”

7Log Sipsip Nalu puvin ḳele niḳegwi* sën netu lubeluu lo, lob sa hanġo nġaa sën denedo malaj-tumsën lo ti sën netu lubeluu lo nër bë, “Ġenam!” 8Log sa malaġ yah, lob sa pevis behalë hoos nisanġsanġ ti. Log mehö sën raḳ nedo lo arë nebë Diiḳsën. Lob Alam-diiḳsën-hir-nyëġ ketivin yi beneyam. Lob luho deḳo nij wëëk böpata rot yoh vu bë debasuh alam vu dob na yu lubeluu bedengis yu ti. Luho rëḳ dengis sir jaḳ beġö medenadiiḳ, gejaḳ meyip, gejaḳ niraḳsën aggagga, gejaḳ reggu bemën aggagga.

9Log Sipsip Nalu puvin ḳele niḳegwi* sën netu nemadvahi lo, loḳ sa halë alam heljënġ la anoj nedo Anutu yi jepö degwa. Alam sënë dejom Anutu yi ġaġek ahon niwëëk wirek bedenenër ranġah, lob alam sën denelë sir paya lo desis sir medediiḳ. 10Lob anoj sënë denër böpata ya bë, “Oo Mehöböp sën ġetu he alamin lo, ġenedo vabuung, gehonġ aggata pin niröp rot! Nangërek rëḳ mëm gwevonġ ġaġek vu mehönon pin sën denedo vu dob agi beġebo doḳ nah he nimin ḳöḳ vu sir-a?” 11Loḳ devo tob veroo ading loḳ yah sir ti ti, log denër vu sir bë, “Ham najom ham ahon bemedo dus teka geving rë. Gedengis ham vahi sën yiḳ ham nevonġ huk timu lo los ham arimin sën Kerisi-yi-alam lo vahi geving nabë sën desis ham agi. Balam sën Anutu ggooin sir raḳ lo pin degovek na rë. Loḳ mëm Anutu rëḳ bo doḳ nah ham nimin ḳöḳ.”

12Log Sipsip Nalu puvin ḳele niḳegwi* sën netu nemadvahi-bevidek-ti lo, lob sa malaġ yah loḳ sa halë gejemapi böpata ggee raḳ dob. Log hes ggërin yi bemalaḳenu raḳ nebë sën tob veriik. Log kwev mala ḳöḳ loḳ los dahis nebë hil nid ḳöḳ. 13Log betuheng vu yaġek depelubin medeyam dob nebë sën sanġ neggee raḳ ḳele banon nerurin to lo. 14Log yaġek mala maya nebë sën devevir ḳanyë in denaduu na. Log ḳedu pin los ḳedu loo vuheng devuu bej gedesejun medeneya. 15Log alam-los-bengöj vu dob los alam böp böp, galam-beġö-yi alaj sën deneġin sir lo, galam-los-bengöj ggoreksën, galam los nij wëëk, galam pin sën alaj debaġo sir medetu hir nġaa meris lo, galam pin sën yö deneġin sir lo, og sir pin devun sir medenedo loḳ waaḳ jeggin jeggin vu dob ġebinë, gedenedo loḳ peḳë len loḳ ḳedu babuj. 16Lob denetahi vu ḳedu pin los ġelönġ bë, “Ham kwedub benam jaḳ medo he begwërin he in Mehö sën raḳ nedo sëa-los-arë agu luho Sipsip Nalu, in luho ahëj sengën. 17In luho hir buk böpata sën ahëj sengën medebo doḳ nah nġaa nipaya nyëvewen lo gwëbeng töḳ yam ggovek ya, lob re yoh vu bë bare mekesuu nġaa sënë?”

Copyright information for `BZH