Romans 12

Hil Ġetunġ Navid Na Vu Anutu Nabë Seriveng

1Om arig lo, Anutu kwa vonġin hil, om sa ġejiiin ham bë ham gwevonġ navimin vu Anutu nabë sën mehönon denetunġ seriveng vu yi lo. Ham bo vabuung in ham navimin megwetunġ natu seriveng vu Anutu, rëḳ mu ham medo vesamin in ham gwevonġ yi huk, loḳ mëm rëḳ kwa vesa in. In nġaa nebë saga og nġaa yohvu meneḳo Anutu arë raḳ. 2Log ham su sepa doḳ nġaa sën alam-dob-yi denevonġ lo, gaḳ ham gwërin ham kwamin menatu mewis in ham jaḳ nġaa sën Anutu kwa nevo bë nivesa los yohvu geniröp rot lo ni.

Hil Dahun Hil Gadoḳ Vu Hil Arid Lo

3Anutu vonġ semusën vu sa, om sa bë nanër vu ham pin ti ti nabë ham su gweḳo ham jaḳ mesevöḳ ham huk, gaḳ ham nġo sepa doḳ ham huk megwevonġ niröp. Log ham ti ti nġo seggi ham huk saga niröp noh vu niwëëk sën Anutu vo vu ham lo. 4In hil navid len ti ti lo neggëp, rëḳ mu hir huk su neggëp ti rë, gaḳ denevonġ huk aggagga yö yoh vu sir. 5Lob yiḳ hil nġahiseḳë nebë saga, rëḳ hil atu Kerisi-yi-alam yu timu. Lob hil pin yiḳ anon timu gelen ti ti lo. 6Anutu vonġ semusemu vu hil nyëmasën, gevo kwa aggagga vu hil, om nabë mehöti yoh vu bë nanër ġaġek ranġah in ḳo semusën sënë vu Anutu, og mehöti sënë nanër ġaġek ranġah noh vu niwëëk sën Anutu vo vu yi lo. 7Genabë semusën neggëp vu mehöti in bë geġin ari lo in huk og geġin. Log nabë mehöti yoh vu bë tahu alam in ḳo semusën sënë vu Anutu, og mehö sënë natu tatovaha betahu alam. 8Log nabë mehöti kwa neggëp in bë nanër Anutu yi ġaġek tato vu alam, og gevonġ banon jaḳ. Log nabë mehöti bë bo nġaa vu ari lo, og gevonġ vu sir los ayo timu. Log ggev sën neġin yi alam lo, og geġin sir niröp gesu ni tebö. Log mehöti bë kwa paya in ari medoḳ vu yi, og doḳ vu yi los kwa vesa.

Ham Ahëmin Geving Ham Arimin Sën Kerisi-yi-alam Lo Yönon

9Sën ham ahëmin geving arimin lo lo, og ham su gwekuung jaḳ. Gaḳ ham ahëmin geving sir yönon. Ham gweruu demimin vu nġaa nipaya geham napiiḳ vu nġaa nivesa. 10Ham kwamin bo Kerisi-yi-alam pin nabë ham arimin sir bemëm ham ahëmin geving sir yönon. Ham pin ti ti gweḳo arëmin jaḳ vewen vewen. 11Ham ayomin kehe ham beham gwevonġ Mehöböp yi huk niwëëk noh vu buk geham su nimin tebö. 12Ham bo kwamin in Mehöböp bemedo los kwamin vesa. Nabë maggin natöḳ vu ham, og ham bare niwëëk. Geham nġo medo najom jaḳ noh vu buk. 13Nabë Anutu-yi-alam la dejaḳ vu in nġaa, og ham doḳ vu sir, log nabë alam-yu-ngwë deberup vu ham, og ham gweġin sir nivesa. 14Bë alam degevonġ paya vu ham, og ham najom jaḳ nabë Anutu gevonġ nivesa vu sir. Kë! Ham najom jaḳ nabë gevonġ nivesa vu sir. Gaḳ ham su terot sir los najom jaḳ nabë Anutu gevonġ paya vu sir. 15Alam sën kwaj vesa lo, og ham kwamin vesa geving sir, log ham semu ayemin in alam sën ayoj maggin medenesu lo. 16Ham medo jevuh ti. Ham su kwamin bo nabë ham böp, gaḳ ham los alam sën su los bengöj rë lo sepa ham. Ham su nġo kwamin bo ham menanër nabë, “Senġo timu los kwaġ!” 17Nabë mehöti gevonġ paya vu ham, og ham su gwevonġ nipaya doḳ nah nyëvewen vu yi. Gaḳ ham kwamin bo nġaa nivesa mu megwevonġ jaḳ alam pin malaj. 18Ham gweġin ham in beġö degwa su gëp vu ham, gaḳ ham malamin sepa sën ham medo jevuh ti geving alam pin lo. 19Om sa mehö lo, ham su nġo bo doḳ nġaa nipaya sën denevonġ vu ham lo, gaḳ ham naḳööḳ gAnutu ahë sengën vu sir megevonġ doḳ nah vu sir. In ġaġek neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya nebë: Mehöböp nër bë, “Voloḳsën nipaya nyëvewen og senġo sa huk, om ham naḳööḳ gesenġo rëḳ bo doḳ nah.” 20Rëḳ mu nabë:

“Mehö sën nevonġ paya vu honġ lo nadiiḳahë,
og ġebo nos vu yi.
Genabë ayo bev in bël og ġebo bël kul vu yi.
Yönon, nabë gwevonġ nabë sënë,
og rëḳ getah yi nah bekwa bo yi nġaa nipaya sën lo bemëm ni namum in.”
21Su gwevonġ benġaa nipaya kepë honġ, gaḳ ġebare niwëëk meġekwepë nġaa nipaya jaḳ nġaa nivesa.

Copyright information for `BZH