Romans 14

Hil Su Seggi Arid Lo

1Mehöti sën ayo neya vu Yesu mahen teka mu lo, og ham gweḳo yi nam geving ham sën Anutu-yi-alam ham lo. Rëḳ mu ham su ngis beġö vu yi in ġaġek vahi. 2In alam vahi ayoj neya timu vu Yesu niwëëk, lob denegga reggu los nġaa aggagga pin. Rëḳ alam vahi mu su denevonġ ving niwëëk rë, lom sën denegga jojeng los nos mu. 3Om mehöti sën negga nġaa pin lo su kwa bo ġaġek jaḳ mehö ngwë sën neggöneng in reggu lo. Gemehö sën su negga reggu rë lo su kwa bo ġaġek jaḳ mehö ngwë sën negga nġaa pin lo nabë nevonġ paya. Gaḳ Anutu ḳo mehö ngwë sën negga reggu lo yom ving. 4Honġ mehö re om ġenenër ġaġek nipaya raḳ mehö ngwë yi hur-a? Nabë bare, ma nabë bës, og ala yö yi nġaa. Rëḳ mu rëḳ bare niwëëk. In Mehöböp yö yoh vu bë bo niwëëk vu yi mebare niwëëk.

5Log mehö la kwaj nevo buk vahi bë böpata rot kesuu buk vahi. Log mehö ngwë kwaj nevo bë buk pin neggëp ti gesu ngwë kesuu ngwë rë. Om alam pin ti ti yö deseggi ġaġek sënë bedegevonġ noh vu nġaa sën kwaj nevo bë neḳo Anutu arë raḳ lo. 6In mehö sën kwa nevo buk ti nebë buk böpata rot lo, og nevonġ nebë sënë in geḳo Anutu arë jaḳ. Gemehö sën negga nġaa pin lo, og negga in geḳo Anutu arë jaḳ. In nejom raḳ ya vu Anutu los kwa vesa in reggu genegga. Log mehö ngwë sën su negga reggu rë lo, og su negga rë in geḳo Anutu arë jaḳ. Genejom raḳ ya vu Anutu los kwa vesa in nos meris mu genegga. 7Hil ti ti su nġo atu ala menanër bë hil medo vesad ma, hil nadiiḳ na rë. 8Gaḳ nabë hil medo vesad, og Mehöböp yö yi nġaa. Genabë hil nadiiḳ, og Mehöböp yö yi nġaa. Om nabë hil medo vesad ma hil nadiiḳ, og Mehöböp yö ti yi nġaa hil. 9Om sën Kerisi diiḳ gevesa loḳ yah in bë natu alam diiḳsën los malaj-vesasën hir Mehöböp. 10Nebë saga, om su gwelë arim paya meġenanër nabë yi mehö nipaya. Ham vahi nevonġ nebë saga rëḳ su yoh vu rë, in hil pin rëḳ bare Anutu mala begenġo hil ġaġek. 11Sënë yiḳ yoh vu ġaġek sën neggëp loḳ yi ḳapiya lo nebë:

“Mehöböp nër bë, ‘Sa nado malaġ-tumsën yönon rot,
om sa ġaġek sënë rëḳ anon jaḳ yönon rot geving nabë:
Alam pin rëḳ dengun lusej gedenadudeḳ vu sa,
galam pin rëḳ avij geḳo sarëġ jaḳ.’”
12Om hil pin ti ti nġo rëḳ nanër hil huk degwa tato vu Anutu.

Hil Su Ġevonġ Nġaa Nipaya Beġevonġ Paya Vu Arid Lo

13Nebë saga, om hil su kwad bo ġaġek nipaya jaḳ arid lo gökin. Gaḳ hil kwad bo hil arid lo nabë hil su tato aggata paya vu sir in rëḳ debës bemalaj nama. 14Setu Mehöböp Yesu yi mehö meseraḳ ni bë nos los reggu ti su yö nipaya vorot rë. Gaḳ nabë mehöti yö kwa bo ti nabë nipaya besu yohvu rë, og nos ma reggu saga tu nipaya vu yi. 15Nebë sënë om nabë nġaa sën ġenewa lo nevonġ paya vu arim sën Kerisi yi mehö lo bekwa neya nġahi, og su ahëm neving yi yönon rë. Kerisi diiḳ in arim ti sënë, om su gwevonġ paya vu yi jaḳ nos sën ġenewa lo. 16Om su gwevonġ nġaa nabë sënë, in kwam nevo bë nivesa, rëḳ alam vahi rëḳ kwaj bo nabë su yohvu rë. 17In nġaa sën hil aġa los nanum lo su yoh vu bë gevonġ behil natu Anutu-yi-alam rë, gaḳ nabë Anon Vabuung gevonġ behil malad sepa nġaa niröp, gehil ayod gëp revuh, gehil kwad vesa, og saga sën tato bë hil atu yi alam. 18Bë mehöti natu Kerisi yi hur mesepa doḳ aggata sënë, og Anutu rëḳ kwa vesa in yi gemehönon rëḳ degelë yi nabë yi mehö nivesa. 19Nebë saga om hil sepa doḳ aggata pin sën gevonġ mehil medo jevuh ti lo, gaggata sën bo niwëëk vu hil arid lo lo. 20Ham su nanër ham in nos megwevonġ paya vu Anutu yi huk. Yönon, nġaa pin nivesa sën bë hil aġa. Rëḳ mu nabë nġaa sën ġenewa lo gevonġ bemehö ngwë bës, og sënë netu honġ nġaa nipaya. 21Nabë arim ti gelë geġegwa reggu ma ġenanum wain ma, gwevonġ nġaa ngwë, lob sënë gevonġ bebës, og maam su gwevonġ genök gëp. 22Rëḳ mu nabë ġejaḳ ni nabë nġaa pineḳ yohvu, og yiḳ melu Anutu nġo ham nġaa gesu gwevonġ ġaġek berup jaḳ begwevonġ paya vu arim lo. Nabë mehöti kwa bo nġaa ti nabë nġaa nivesa gesu kwa na luu luu in rë, og yö kwa vesa. 23Gaḳ nabë mehöti nega nġaa ti gayo nena luu luu in, og nipaya neggëp vu yi. In su ayo neya timu rë geyö gga jeggin. Nġaa pin sën mehönon su ayoj ya timu vu rë geyö denevonġ lo, og netu nġaa nipaya vu sir.

Copyright information for `BZH