Romans 5

Anutu Nër Hil Bë Hil Alam Yohvu

1Hil ayod neya timu vu Yesu lom Anutu nenër hil nebë hil alam yohvu, om sën hil los Anutu nado revuh ti degwa raḳ hil Mehöböp Yesu Kerisi. 2Hil ayod neya timu vu yi, lom sën gwëbeng og Anutu nelë hil nivesa gehil kwad vesa rot, in hil araḳ ni bë rëḳ geḳo hil nah yi nyëġ mebo semusën nivesa vesa pin vu hil. 3Rëḳ mu hil su napisek in sagi mu. Gaḳ hil napisek in maggin sën netöḳ vu hil lo geving. In hil naraḳ ni bë maggin nevo niwëëk vu hil in bë mëm hil nid genġoin menajom hil ahon mekerë maggin. 4Lob nabë hil najom hil ahon meḳerë maggin, og hil rëḳ natu alam los nid wëëk genġaa maggin su rëḳ kepë hil rë. Lob nabë hil nid wëëk nabë saga, og hil rëḳ abo kwad in nġaa nivesa vesa sën Anutu ggooin raḳ bë gevonġ vu hil lo. 5Lob nabë hil abo kwad in nġaa sënë, og Anutu su rëḳ gevonġ behil nid namum rë, in vonġ Anon Vabuung yam vu hil vorot, in bë bër hil kwad jaḳ buk pin nabë Anutu kwa pesivin hil. 6Wirek og hil su ayoh vu bë ġaḳo hil vër in hil nġaa nipaya rë, rëḳ Anutu ggooin buk raḳ, lob Kerisi diiḳ loḳ yah hil mehönon nid paya lo sënë bed. 7Nabë mehöti nadiiḳ in bë doḳ vu mehö nivesa ti, og hil rëḳ ḳenud na in, in su alam nġahiseḳë denevonġ nebë saga rë. Yönon, maḳ alam ti ti deyoh vu bë nij dël jaḳ sir medenadiiḳ doḳ nah mehö nivesa ti ben. 8Rëḳ mu hil nġo nahën nado los hil nġaa nipaya, log Kerisi diiḳ in bë doḳ vu hil. Lob Anutu tato raḳ sënë bë kwa pesivin hil panġsën. 9Om sën nër hil bë hil atu alam yohvu ggovek ya, degwa raḳ Yesu niḳöḳ. Nebë sënë, om gwëbeng hil araḳ ni yönon bë rëḳ doḳ vu hil rot gehil su rëḳ ġaḳo nyëvewen jaḳ hil nġaa nipaya rë. 10Wirek hil nġo nahën medo nasis beġö vu Anutu, loḳ Nalu diiḳ loḳ buk sënë in bë gevonġ mamer vu hil los Anutu behil medo jevuh ti. Nebë saga lob gwëbeng hil los nado revuh ti, om hil araḳ ni yönon bë Anutu rëḳ geḳo hil nah vu yi behil rëḳ medo malad-tumsën, in Kerisi nedo mala-tumsën vorot. 11Lob yiḳ su nebë sënë mu rë, gaḳ gwëbeng og hil kwad vesa vu Anutu in hil Mehöböp Yesu Kerisi vonġ mamer vu hil los Anutu.

Adam Vonġ Bemehönon Denediiḳ, Loḳ Tum Yesu Vonġ Om Rëḳ Demedo Malaj-Tumsën

12Lob hil araḳ ni bë nġaa nipaya pum raḳ mehö timu nyëdahis, loḳ mëm nġaa nipaya lo yoh vu dob pin yiḳ degwa raḳ yi. Log diiḳsën pum raḳ nġaa nipaya, lob nevonġ bemehönon pin denediiḳ. In alam pin denevonġ nġaa nipaya. 13Vu buk muġinsën Anutu su vo Horek-nemadluho vu mehönon rë, lob vu buk saga nġaa nipaya neggëp dob vorot. Om loḳ buk saga og Anutu su yoh vu bë nanër nabë mehönon denekeyëh horek rë, in Horek su neggëp rë. 14Rëḳ mehönon dediiḳ loḳ Adam yi buk beyam verup loḳ Moses yi buk. Lob diiḳsën dahun mehönon pin. Rëḳ mu mehönon saga su dekeyëh horek nebë sën Adam keyëh lo rë, in Horek su neggëp loḳ hir buk saga rë. Rëḳ denediiḳ ving. Lob yiḳ mehö sën verup vu tamusën lo vonġ nġaa ngwë nebë Adam. 15Rëḳ Anutu yi semusën og böpata rot kesuu nġaa nipaya sën Adam vonġ lo. In alam nġahiseḳë denediiḳ raḳ mehö timu saga yi nġaa nipaya, rëḳ mu Anutu vonġ mehö timu sën Yesu Kerisi beḳo yi semusën böpata yam vu hil behil haḳo nyëmasën. Lob semusën nyëmasën sënë semu alam nġahiseḳë rot bekesuu diiḳsën.

16Lob nġaa nipaya sën verup raḳ mehö timu agi luho semusën sën hil haḳo nyëmasën lo, luho hir anon su neggëp ti rë. Gaḳ mehö timu sën nekeyëh horek lo, og Anutu seggi yi ġaġek benër bë mehö nipaya om mehönon rëḳ denadiiḳ bemalaj nama. Rëḳ vu tamusën galam nġahiseḳë denekeyëh ġaġek, og Anutu vonġ yi semusemu nyëmasën yam, lob mëm nër hil bë hil alam yohvu. 17In vu muġinsën mehö timu keyëh horek, rëḳ mehönon pin dediiḳ raḳ mehö saga yi keyëhsën. Log vu tamusën sagi, og Anutu nër alam pin sën deneḳo semusën vu Yesu Kerisi nyëmasën lo nebë sir alam yohvu. Om Yesu rëḳ gevonġ bedenatu alam-los-bengöj medemedo malaj-tumsën geving yi degwata los degwata. 18In yiḳ nebë sënë. Mehö timu vonġ nġaa nipaya, lob yi nyëvewen yoh vu mehönon pin bë denadiiḳ berëḳ malaj nama. Log yiḳ mehö timu vonġ nġaa yohvu, lob Anutu nër bë mehönon pin deyoh vu bë denatu alam yohvu medemedo malaj-tumsën jaḳ yi. 19Mehö timu keyëh ġaġek, lob sënë vonġ balam pin detu alam nij paya. Log yiḳ mehö timu sepa loḳ ġaġek, lob sënë rëḳ gevonġ balam nġahiseḳë denatu alam yohvu.

20Log Horek verup ving, lom tato nġaa nipaya vahi ving benġahiseḳë loḳ. Nġaa nipaya nġahiseḳë loḳ, rëḳ mu semusën böpata sënë yam bekesuu nġaa nipaya. 21Yönon, nġaa nipaya tu ala muġin bevonġin bë dahun hil behil malad nama. Rëḳ mu semusën yam in bë kesuu nġaa nipaya begevonġ mehönon medenatu alam yohvu medemedo malaj-tumsën degwata. Semusën sënë nebë hil Mehöböp Yesu Kerisi diiḳ in hil.

Copyright information for `BZH