Romans 6

Bël-Ripeksën Tahu Bë Hil Adiiḳ Ving Kerisi

1Om hil rëḳ nanër nabë va? Maḳ hil nanër nabë hil nġo medo ġevonġ nġaa nipaya in Anutu yö medo gevonġ yi semusën nam vu hil nyëmasën gök gökin-a? 2Ma! Rëḳ nama! Bë hil atu Kerisi-yi-alam, og yiḳ nebë sën hil adiiḳ vorot, om hil su nehebë nengad vu nġaa nipaya benesepa loḳ ggökin yah rë. 3Sën hil aripek bël raḳ Yesu Kerisi arë lo tahu bë hil adiiḳ ving yi gehil atu mewis raḳ. Ma ham su raḳ ni rë? 4Nebë saga, om sën hil aripek bël lo tahu sën Kerisi diiḳ medelev lo, gevonġ bë hil nġaa muġeng diiḳ beneggëp loḳ söv. Om hil natu mewis jaḳ nabë sën Anutu tato niwëëk beKerisi kedi raḳ vu bedub ggökin betu mewis lo.

Hil Rëḳ Medo Malad-Tumsën Geving Kerisi

5Yönon! Hil nġaa muġeng diiḳ ya nebë sën Kerisi diiḳ lo gehil atu yi alam. Nebë sënë, om hil rëḳ natu mewis nabë sën Kerisi kedi raḳ ggökin betu mewis lo, behil medo malad-tumsën geving yi. 6Hil araḳ ni bë vonġ bë hil ayod muġeng diiḳ ya raḳ ḳelepeḳo* ving Kerisi in bë gevonġ benġaa nipaya niwëëk sën nevonġ huk loḳ hil navid lo nama na, in hil su sepa doḳ nġaa nipaya gökin nah. 7In nġaa nipaya og su yoh vu bë kepë mehö sën diiḳ lo gökin nah rë.

8Lob hil nġaa muġeng diiḳ ya ving Kerisi, om hil ġevonġ geving anon nabë hil rëḳ medo malad-tumsën geving yi. 9In hil araḳ ni bë Kerisi kedi raḳ ggökin ggëp bedub, om su rëḳ nadiiḳ nah gökin rë. Diiḳsën su yoh vu bë dahun yi gökin rë. 10In diiḳ beron timu, lob kevoh hil nġaa nipaya pin ya vorot. Rëḳ gwëbeng og nedo mala-tumsën beluho Anutu denedo revuh ti. 11Om ham jak ni rë nabë Yesu Kerisi diiḳ, om yiḳ vonġ bë ham diiḳ ving beham su yoh vu bë sepa doḳ nġaa nipaya gökin nah rë. Gaḳ ham tu Anutu-yi-alam bevonġ bë ham nedo malamin-tumsën ving yi. 12Ham navimin sën rëḳ petar na lo nevonġin bë ham sepa doḳ nġaa nipaya, rëḳ mu ham su ġurek nġaa nipaya babu megwevonġ. 13Ham su bo nemamin los vahamin lu nġaa vu nġaa nipaya in gwevonġ nġaa nipaya gökin nah. Gaḳ ham gwevonġ navimin pin los anomin dahis vu Anutu in ham nabë mehönon sën dediiḳ ggovek rëḳ dekedi raḳ ggökin ggëp bedub medenedo vesaj ggökin yah lo. Geham gwevonġ navimin pin los dahis vu Anutu in ham gwevonġ nġaa yohvu mu jaḳ. 14Nabë saga loḳ mëm nġaa nipaya su yoh vu bë kepë ham gökin nah rë. In gwëbeng og ham su hurek horek babu menesepa loḳ rë, gaḳ ham nesepa loḳ Anutu yi ġaġek semusën sën nevo vu ham nyëmasën lo.

Hil Natu Nġaa Niröpsën Yi Hur

15Om hil ġevonġ nabë va? Gwëbeng hil su rëḳ sepa doḳ horek in geḳo hil nah vu Anutu rë, gaḳ hil nesepa loḳ Anutu yi ġaġek semusën sën nevo vu hil nyëmasën lo. Om maḳ hil ayoh vu bë medo ġevonġ nġaa nipaya ma nama? Ma rot! 16Ham raḳ ni ggovek! Bë ham bo navimin vu mehöti nabë ham gwevonġ huk vu yi megwevonġ noh vu aye, og ham tu yi hur. Yiḳ nebë saga, om ham su yoh vu bë sepa doḳ nġaa nipaya genengamin yes vu Anutu geving rë. In ham rëḳ gweḳo nyëvewen doḳ nah nġaa nipaya beham malamin nama veröḳ yi. Gaḳ bë ham nengamin yes vu Anutu, og rëḳ gevonġ beham natu alam yohvu. 17Hil kwad vesa vu Anutu in wirek ham nesepa loḳ nġaa nipaya, rëḳ Anutu vonġ yi ġaġek yök vu ham, lob ham nengamin yes benesepa loḳ los ayomin dahis. 18Nġaa nipaya duu ham ahon rëḳ Anutu ḳo ham vër in, gevonġ beham tu yi hur sën denesepa loḳ nġaa yohvu mu lo. 19Rëḳ ham kwamin su niwëëk loḳ rë geyö nahën, om sën senër mesepa loḳ hil mehönon nġo kwad. Wirek ham navimin kehe ham beham nesepa loḳ nġaa nipaya los nġaa sën su neyoh vu rë lo beham kweyëh ġaġek panġsën. Om gwëbeng ham dahun ham navimin los dahis, beham sepa doḳ nġaa yohvu mu in ham ayomin niröp jaḳ.

20Wirek ham nesepa loḳ nġaa nipaya, gaḳ ham su nesepa loḳ nġaa yohvu rë. 21Lob vu buk saga maḳ ham neḳo nyëvewen nivesa nebë va raḳ nġaa nipaya sën ham nevonġ lo? Ma! Lob gwëbeng og ham nimin nemum in nġaa nipaya saga, log ham raḳ ni bë diiḳsën tu ham nyëvewen om ham vonġin malamin nama! 22Rëḳ ma gAnutu ḳo ham vër in nġaa nipaya bevonġ ham tu yö yi hur. Lob nyëvewen sën rëḳ bo doḳ nah vu ham lo nebë sënë: Ham ayomin niröp jaḳ, loḳ mëm ham rëḳ medo malamin-tumsën degwata. 23In alam sën denesepa loḳ nġaa nipaya lo, og rëḳ degeḳo nyëvewen doḳ nah medenadiiḳ bemalaj nama. Rëḳ Anutu og nevo semusën vu hil nyëmasën raḳ hil Mehöböp Yesu Kerisi yi huk nebë hil medo malad-tumsën degwata.

Copyright information for `BZH