Romans 8

Kerisi Dahun Nġaa Nipaya Ya Gevonġ Anon Vabuung Vu Hil

1Nebë saga, om hil sën naha raḳ Kerisi Yesu lo, og ġaġek sën nër bë hil ġaḳo nipaya nyëvewen lo ti su rëḳ gëp vu hil rë. 2In Anon Vabuung yi horek nër bë alam degevonġ nġaa nipaya, og denadiiḳ bemalaj nama. Log nër ving bë hil atu Kerisi Yesu yi alam lo, og hil su rëḳ nadiiḳ bemalad nama rë, gaḳ hil rëḳ medo malad-tumsën degwata. 3Nġaa muġeng neggëp loḳ hil ayod, om Horek su yoh vu bë kevoh nġaa nipaya na rë. Rëḳ nġaa sën Horek su yoh vu bë gevonġ rë lo, og Anutu yö nevonġ. Vonġ nalu yam betu mehönon raḳ, benavi nebë hil mehönon nid paya vu dob sënë navid.

Lob Anutu vonġ bemehönon hir nġaa nipaya nyëvewen yah raḳ neggëp Kerisi, bediiḳ loḳ yah hil bed in bë Horek yi nyëvewen su gëp vu hil.
4Horek nër bë hil ġaḳo nyëvewen doḳ nah hil nipaya, lob sagaḳ nër niröp beyoh vu. Rëḳ Anutu vonġ beKerisi diiḳ loḳ yah hil bed besis hil nyëvewen bemaya, om hil su rëḳ malad nama rë. Hil su nesepa loḳ nġaa muġeng sën nedo loḳ hil ayod lo rë, gaḳ hil nesepa loḳ Anon Vabuung yi aggata om sën vonġ nebë sënë vu hil. 5In alam sën nġaa muġeng nedo loḳ ayoj lo, og kwaj neya vu nġaa dob yi mu. Gaḳ alam sën denesepa loḳ Anon Vabuung lo, og kwaj neya vu Anon Vabuung yi nġaa. 6Nabë mehöti kwa na vu nġaa muġeng mu, og mehö sënë rëḳ nadiiḳ bemala nama. Gaḳ nabë mehöti kwa na vu Anon Vabuung yi aggata, og mehö sënë rëḳ ayo gëp revuh in rëḳ medo mala-tumsën.

7Log nabë mehöti kwa sepa doḳ nġaa muġeng mu, og mehö sënë nesis beġö vu Anutu. In su neggurek Anutu yi horek babu rë, gesu yoh vu bë gevonġ noh vu rë. 8Alam sën denesepa loḳ nġaa muġeng lo, og alam nebë sënë su deyoh vu bë degevonġ bAnutu kwa vesa in sir rë. 9Rëḳ hameḳ su nesepa loḳ nġaa muġeng rë. Gaḳ Anutu yi Anon Vabuung nedo ving ham yönon beham nesepa loḳ. Rëḳ nabë Kerisi yi Anon Vabuung su nedo ving mehöti rë, og su Kerisi-yi-alam yi rë. 10Yönon, ham navimin nediiḳ, in ham nevonġ nġaa nipaya, rëḳ mu nabë Kerisi nedo ving ham, og ham tu alam yohvu meham anomin nedo mala-tumsën.

11Anutu nër beYesu kedi raḳ ggökin vu bedub. Om ham navimin rëḳ nadiiḳ mepetar na rëḳ mu nabë Anutu yi Anon Vabuung nedo loḳ ham ayomin, og Anutu sën nër meYesu kedi raḳ yah lo rëḳ gevonġ bAnon Vabuung bo mala-tumsën vu ham navimin geving.

Anon Vabuung Nevonġ Behil Natu Anutu Nalu

12Arig lo, hil nġaa muġeng su nesemu hil rë, om hil su aġurek babu besepa doḳ. 13Gaḳ nabë ham sepa doḳ nġaa muġeng, og ham rëḳ nadiiḳ bemalamin nama. Rëḳ nabë ham gweḳo niwëëk vu Anon Vabuung bedoḳ vu ham beham nimin dëlin nġaa nipaya sën ham navimin bë gevonġ lo, og ham rëḳ medo malamin-tumsën. 14Alam pin sën deneggurek Anutu yi Anon Vabuung babu lo, og Anutu nalu sir. 15In Anutu su vonġ Anon Vabuung yök vu ham in bë deġinengin ham beham medo meġöneng in yi rë. Gaḳ vonġ yök vu ham in bë ham jaḳ ni nabë ham tu Anutu nalu. Lom nevonġ behil ayed neloḳ yi bë, “Amaġ! Amaġ!” 16Yönon, Anon Vabuung nenër ranġah vu hil loḳ hil ayod bë hil atu Anutu nalu. 17Hil atu Anutu nalu, om hil rëḳ medo ben geving yi, geyi nġaa pin rëḳ natu hil nġaa geving. Kerisi ḳo vanë wirek, lob hil atu yi alam menehaḳo vanë nebë saga gwëbeng ving in bë hil medo nivesa rot geving yi vu tamusën, gAnutu yi nġaa nivesa vesa pin rëḳ natu hil los Kerisi hil nġaa.

Hil Medo Nivesa Rot Vu Tamusën

18Sa kwaġ nevo bë vu tamusën sën hil ana medo nivesa lo, og mëm hil rëḳ ġalë nġaa maggin sën netöḳ vu hil gwëbeng agi nabë nġaa meris. 19In nġaa pin sën Anutu tunġ lo ggëp deneġin buk sën Anutu tato nalu lo pin nam ranġah lo. 20In nġaa pin sënë yö nahën denedo paya, rëḳ su nebë sënë yoh vu yö kwaj rë. Gaḳ Anutu yö tunġ sir nebë sënë, om denevo kwaj in buk sën nġaa pin nijvesa jaḳ los dahis lo. 21Anutu rëḳ geḳo nġaa pin sën netunġ lo vër in nġaa sën nevasap sir benevonġ bemalaj nema ya gwëbeng agi, berëḳ semu nġaa pin benijvesa jaḳ bedemedo nijvesa rot geving nalu lo pin. 22Hil araḳ ni bë nġaa pin sën Anutu tunġ lo medo denevo belol medenevimengin nġaa maggin, nebë sën avëh denevimeng lo, yö vu wirek rot begwëbeng.

23Lob su nġaa nebë sënë mu rë. Gaḳ hil sën hil haḳo Anon Vabuung vorot lo, og yiḳ hil navo belol ving meneheġin buk sën Anutu gevonġ behil natu nalu lo yönon lo. Sën hil natu nalu lo nebë: Geḳo hil navid bër vu dob los nġaa nipaya. 24Anutu ḳo hil yah vu yi ggovek ya, rëḳ hil nahën navo kwad in buk sën gevonġ banon jaḳ lo. Gaḳ bë berup govek na, og hil su rëḳ abo kwad in gökin nah rë, in mehöti su nevo kwa in nġaa sën netöḳ yam ggovek ya lo ggökin rë. 25Rëḳ nġaa sën yö nahën gesu anon neraḳ rë lo, nabë hil ġevonġ geving rot nabë rëḳ anon jaḳ vu hil, og hil najom hil ahon gemedo navo kwad in.

26Log neloḳ buk sën hil su nayoh vu bë kwad bo ġaġek menajom jaḳ niröp rë lo, og Anon Vabuung neloḳ vu hil. Yönon, Anon Vabuung nejom raḳ in hil raḳ saheng mu, in hil su ayoh vu bë nanër ġaġek sagi berup hil avid rë. 27Gehil Amad sën nelë mehönon ayoj lo neraḳ Anon Vabuung yi ġaġek sagi ni, generaḳ ni bë Anon Vabuung nesepa loḳ Anutu kwa meneloḳ vu hil sën Anutu-yi-alam hil lo.

28Log hil naraḳ ni bë nġaa pin sën netöḳ vu alam sën ahëj neving Anutu lo, og yiḳ Anutu nevonġ nġaa pin sënë nevonġ huk loḳ ti in bë gevonġ nivesa vu sir. Yiḳ nevonġ vu yi alam pin sën ggooin sir raḳ yoh vu yö kwa lo. 29In Anutu ggooin sir raḳ vorot wirek betato sir in bë nij nabë Nalu, lob Nalu natu arij aġuu, gari lo nġahiseḳë. 30Lob alam sën tato sir wirek lo, og supin sir yah vu yi. Lob alam sën supin sir yah vu yi agi, og nër sir ving bë sir alam yohvu. Lob alam sën nër sir bë sir alam yohvu lo, og nër bë rëḳ demedo nivesa rot geving yi.

Anutu Kwa Pesivin Hil Om Su Rëḳ Gevuu Hil Rë

31Om hil rëḳ nanër va jaḳ nġaa pin sën Anutu nevonġ-ë? Nabë Anutu doḳ vu hil, og mehöti su yoh vu bë kepë hil rë! 32In su ggulin Nalu rë, gaḳ vonġ yam in bë doḳ vu hil pin. Vonġ nġaa böpata saga vu hil, om maḳ rëḳ gevonġ yi nġaa vahi pin vu hil nyëmasën geving. 33Om re yoh vu bë gevonġ ġaġek jaḳ alam sën Anutu yö ggooin sir raḳ vorot tu yi nġaa lo? Ma! Anutu nër hil bë hil alam yohvu. 34Ma re rëḳ nanër nabë hil mehönon nid paya? Maḳ Kerisi? Ma! Kerisi og loḳ yah hil bed bediiḳ in hil ggovek ya. Log kedi raḳ yah ggökin vu bedub menedo Anutu nema vesa, beneketaġ vu Anutu ving bë doḳ vu hil.

35Log re yoh vu bë bo hil vër in Kerisi ahëvingsën sënë? Ma! Rëḳ mu nabë maggin natöḳ vu hil ma, nabë hil kwad na nġahi ma, nabë hil ġaḳo vanë, ma, nabë meyip gevonġ hil ma, nabë hil ajaḳ vu in tob ma, nġaa nipaya basap hil ma, beġö natöḳ vu hil, og rëḳ nabë va? Maḳ Kerisi su ahë neving hil rë? Gaḳ ahë neving hil! 36Yönon, nġaa nebë sënë netöḳ vu hil yoh vu ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo bë:

“Denesis he mehe nadiiḳ yoh vu buk pin in he tu honġ alam.
Denelë he nebë sipsip, om sën denesis he mehe nadiiḳ ya.”
37Rëḳ mu yiḳ nġaa pin sënë og nġaa meris. In Kerisi ahë neving hil menevonġ behil ḳesuu menare nid wëëk. 38In sa hevonġ ving rot bë nġaa ti su yoh vu bë bo hil vër in Anutu ahëvingsën sënë rë. Nabë hil nadiiḳ ma hil medo vesad, og su yoh vu bë bo hil vër rë. Log angër los ggev-dob-yi genġaa sën nedo gwëbeng agi los nġaa sën rëḳ berup vu tamusën ma, niwëëk aggagga vahi ma, 39nġaa sën nedo yaġek babu lo los nġaa sën nedo dob ġebinë lo, ma nġaa vahi sën nedo jeggin jeggin agi. Nġaa pin nebë sënë, og su deyoh vu bë dedoḳ Anutu ahë bepekwë ġaġek sën ahë neving hil-ë rë. Gaḳ vonġ hil Mehöböp Yesu Kerisi yam in bë tato ranġah nabë ahë neving hil.

Copyright information for `BZH