Romans 9

Paulus Ayo Maggin In Alam Israel

1Nġaa sën senër lo og yönon, gaḳ sa su tetuhin rë, in Kerisi-yi-alam sa. Log Anon Vabuung tateḳin vu sa loḳ sayoġ ving bë senër ġaġek sënë yönon. 2Sa nanër vu ham nabë: Sayoġ maggin gesa kwaġ paya rot yoh vu buk pin. 3Yönon, nabë yoh vu bë sa basap sa in mëm sa ġaḳo sa alam Israel denah vu Kerisi jaḳ sën sa hetah sa vër in Kerisi-yi-alam gesa malaġ nama na veröḳ yi lo, og sëḳ kwaġ vesa in meġevonġ nabë sënë. Rëḳ ma gesaga su yoh vu bë rëḳ doḳ vu sir rë. 4Sir alam Israel soġek bedetu Anutu nalu lo, log denelë niḳapiik raḳ malaj ving, log Anutu joo yi ġaġek ving sir gevo yi horek vu sir. Getato aggata sën degetunġ seriveng in bë dekevoh hir nġaa nipaya los degeḳo arë jaḳ lo vu sir. Log nër yi ġaġek vahi vu sir bë rëḳ gevonġ vu sir geving. 5Alam Israel sënë og alam böp böp wirek hen hir mewis sir, lob Kerisi sën tu nġaa pin ala lo pum raḳ sir, rëḳ mu yi Anutu soġek, sën hil ġaḳo arë jaḳ na vavunë degwata los degwata lo yönon.

Anutu Ggooin Yi Alam Raḳ

6Rëḳ mu hil su nanër nabë: Anutu hen ġaġek anon ma. Hil su nanër nabë saga in alam sën depum raḳ Israel lo, og sir pin su Israel soġek rë. In sir vahi su denesepa loḳ Anutu rë. 7Alam sën depum raḳ Abraham niḳöḳ lo, og su sir pin detu yi mewis yönon rë. In Anutu nër vu yi wirek bë, “Rëḳ denanër Isaak yi mewis mu nabë honġ alam.” 8Nebë sënë in nalu lo sën depum raḳ niḳöḳ mu lo, og su detu Anutu nalu rë. Gaḳ hurmahen sën depum raḳ ġaġek sën Anutu joo lo, og mëm hil nanër sir nabë Abraham yi mewis soġek. 9Ġaġek sën Anutu joo lo nebë, “Sëḳ nom ġeto doḳ buk sën sehooin raḳ lo, lom mëm Sara rëḳ geḳo nalu maluh ti.”

10Log yiḳ su ġaġek timu sënë rë. Gaḳ hil dobahë Isaak ḳo Rebeka, lob nalu luu loḳ pepid, lob Anutu nër ġaġek ti vu Rebeka vorot. 11Luho nahën denare loḳ ataj ayo gesu denevonġ nġaa nivesa ma nġaa nipaya ti rë, rëḳ Anutu nër ġaġek raḳ luho vorot in bë tato ranġah nabë su nelë nġaa sën denevonġ lo menenër rë, gaḳ yö neggooin mehönon raḳ yoh vu kwa. 12Nër vu Rebeka bë, “Aġuu rëḳ gurek amon babu!” 13Sënë yoh vu ġaġek sën neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya lo nebë, “Sahëġ neving Yakop, rëḳ sa nehalë Esau paya.”

14Om hil rëḳ nanër nabë va? Maḳ hil nanër nabë: Anutu su nevonġ nġaa yohvu rë? Ma! 15In nër vu Moses bë:

“Nabë sa hevonġin bë semu mehöti, og sëḳ semu.
Log nabë sa hevonġin bë kwaġ paya in mehöti, og sëḳ kwaġ paya in.”
16Om yiḳ nebë sënë. Anutu su kwa paya in mehöti in mehö sënë kwa nevo bë Anutu kwa paya in yi rë. Log su kwa paya in mehöti in nevonġ Anutu yi huk niwëëk rë, gaḳ yö nevonġ yoh vu kwa. 17In Anutu nër vu Parao wirek meneggëp loḳ yi ḳapiya nebë, “Maggin sën sa hevonġ vu honġ lo, og sa hevonġ in bë tato sa niġ wëëk vu mehönon pin in denanër sa bengöġ na menoh vu dob pin. Yiḳ raḳ degwa saga sën sa hetunġ ggev Parao raḳ honġ.” 18Om nabë Anutu kwa bo nabë kwa paya in mehöti, og rëḳ kwa paya in yi. Log nabë kwa nevo bë gevonġ bemehöti ayo dahis jaḳ, og rëḳ gevonġ bayo dahis jaḳ.

Anutu Yi Kwa-Vonġinsën Los Ahë Sengën

19Rëḳ mu maḳ ham ti rëḳ nanër vu sa nabë, “Nebë saga, loḳ nebë va sën Anutu nenër bë nġaa nipaya degwa neggëp vu hil mehönon-ë? In hil su ayoh vu bë ḳeyëh yi rë.” 20Rëḳ honġ re? Honġ mehönon mu rëḳ ġeyoh vu bë gwevonġ ayem jaḳ Anutu? Dëg soġek su neloḳ tepëḳ in ala sën nejegwi yi lo bë, “Ġenesemu sa nebë sënë in va?” rë. 21Gaḳ mehö sën nejegwi dëg lo yö nejegwi yoh vu kwa, log yoh vu bë geḳo nġaġek ġobeng timu mejegwi dëg luu jaḳ. Lob nabë semu ngwë malanġeri in huk nivesa yi, log semu ngwë in bë huk meris meris yi, og yiḳ ggovek. Yö yi nġaa.

22Lob Anutu vonġin bë tato ahë sengën ranġah betateḳin niwëëk vu mehönon in sir pin denevonġ nġaa nipaya. Lob ahë sengën vu sir bë kevoh sir bemalaj nama na veröḳ yi, rëḳ ma genejom yi ahon. 23Nejom yi ahon nebë saga in kwa nevo mehönon vahi sën kwa nevonġin sir lo. Kwa nevo sir in yö ggooin sir raḳ vorot in bë demedo nivesa doḳ yi nyëġ geving yi, gerëḳ gevonġ yi nġaa nivesa vesa pin vu sir. 24Yiḳ hil sënë. Ggooin hil raḳ. Su ggooin loḳ he Yuda mu rë, gaḳ ggooin alam-yu-ngwë vahi ving. 25In Hosea nër nebë saga meneggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya nebë:

“Alam sën su sa alam sir wirek rë lo, og sëḳ nanër sir nabë salam sir.
Galam sën sa su ahëġ neving sir wirek rë lo, og sëḳ ahëġ geving sir.”
26Loga,

“vu nyëġ sën sa nanër sir wirek bë,
‘Su salam ham rë’ lo,
og sëḳ nanër vu sir saga nabë Anutu mala-tumsën nalu sir.”
27Log Yesaya nër raḳ alam Israel getahi bë:

“Nabë Israel nġahijseḳë rot nabë raggër loo nenga,
og yiḳ Anutu rëḳ geḳo sir yu mahen teka mu nah vu yi.
28In Mehöböp rëḳ govek ġaġek na gebepul pevis,
log bo nyëvewen doḳ nah vu alam vu dob.”
29Yoh vu ġaġek ngwë sën Yesaya nër wirek lo bë:

“Nabë Mehöböp sën neġin angër-beġö-yi pin vu yaġek lo
su yoh nenga in hil hed vë yu mahen teka bedemedo rë,
og hil rëḳ malad nama na veröḳ yi
nabë sën Sodom los Gomora.”

Alam Israel Denevonġ Huk Mu In Bë Denatu Alam Yohvu Rëḳ Ma

30Om hil rëḳ nanër nabë va? Hil nanër nabë alam-yu-ngwë sën su malaj nesepa bë denatu alam yohvu rë lo detu alam yohvu. Ayoj ya timu vu Yesu lom sën Anutu nër sir bë sir alam yohvu. 31Gaḳ alam Israel og kwaj nevo bë nabë desepa doḳ horek, og rëḳ gevonġ medenatu alam yohvu. Rëḳ ma gesu denesepa loḳ horek los dahis rë. 32Rëḳ su detu alam yohvu rë, in su ayoj neya timu vu Yesu rë. Gaḳ kwaj nevo bë nġaa sën denevonġ lo yoh vu bë rëḳ geḳo sir nah vu Anutu, rëḳ ma. Denelë ḳelepeḳo* nebë su yoh vu rë, in nġaa nimumsën, lob sënë nebë sën deketul vahaj raḳ ġelönġ bedevës. 33In ġaġek sënë neggëp loḳ Anutu-yi-ḳapiya bë:

“Ham nġo! Sa hetunġ ġelönġ ti vu Sion* in bë mehönon deketul vahaj jaḳ.
Sa hetunġ ġelönġ niwëëk ata in gevonġ rii jaḳ mehönon.
Gaḳ alam sën ayoj na timu vu yi lo, og su rëḳ nij namum rë.”
Copyright information for `BZH