Galatians 4

CAP. IIII.

1 Haour herederoa. 3, 9 Munduco elementac. 5. Gure adoptionea Christez. 14 Paul nola Galatianoéz recebitu. 22 Abrahamen bi semeac. 24. Agar. 25 Sina. 26 Ierusaleme. 28 Isaac. 30 Nescatoaren semeaz eta librearenaz.

1 Eta haur erraiten dut, Herederoa haour deno, ezta different deusetan cerbitzariaganic, gauça gucien iabe badere: 2Baina tutorén eta curatorén azpico da aitáz ordenatu içan çayón demborarano 3Hala gu-ere haourrac guinenean munduco elementén azpiratuac guinén suiectionetan: 4Baina ethorri içan denean demboraren complimendua, igorri vkan du Iaincoac bere Semea emaztetic eguina, eta Leguearen azpico eguina: 5Leguearen azpico ciradenac redemi litzançát, haourrén adoptionea recebi gueneçançát. 6Eta ceren haour baitzarete, igorri vkan du Iaincoac çuen bihotzetara bere Semearen Spiritua, oihuz dagoela, Abba, erran nahi baita, Aita. 7Bada guehiagoric ezaiz sclabo, baina semé: eta baldin seme bahaiz, Iaincoaren heredero-ere Christez. 8Baina Iaincoa eçagutzen etzendutenean cerbitzatzen centuzten naturaz iainco eztiradenac. 9Baina orain Iaincoa eçagutzen duçuenaz gueroz, baina aitzitic Iaincoaz eçagutu çaretenaz gueroz, nola conuertitzen çarete harçara element infirmoetara eta paubretara, cein ohi beçala cerbitzatu nahi baitituçue? 10Egunac beguiratzen dituçue eta hilebetheac, eta demborác eta vrtheac. 11Beldurra dut çueçaz, alfer trabaillatu naicén çuec baithan. 12Çareten ni beçala: ecen ni-ere çuec beçala naiz: anayeác, othoitz eguiten drauçuet: ni deusetan eznauçue iniuriatu vkan. 13Eta badaquiçue nola haraguiaren infirmitaterequin euangelizatu vkan drauçuedan lehen. 14Eta niçaz ene haraguian eguiten cen experientiá eztuçue menospreciatu ez arbuiatu vkan, aitzitic Iaincoaren Ainguerubat beçala recebitu vkan nauçue, bayeta Iesus Christ beçala. 15Ceric cen bada çuen dohainontassuna? ecen testificatzen drauçuet, baldin possible içan albaliz, çuen beguiac idoquiric eman cendrauzquedetela. 16Etsay eguin natzaiçue eguia erraiten drauçuedanean? 17Çueçaz ielossi dirade, ez onetacotz baina aitzitic idoqui nahi çaituztéz berac desira ditzaçuençát. 18Baina on da anhitz onhestea gauça onean bethiere, eta ez solament çuec baithan present naicenean. 19Neure haourtoác, ceinéz berriz ertzeco penatan bainaiz, Christ forma daiteno çuetan. 20Nahi nuque orain çuequin içan, eta cambiatu neure voza: ecen dudatan naiz çueçaz. 21Erradaçue Leguearen azpico içan nahi çaretenéc, Leguea eztuçue ençuten? Ecen scribatua da Abrahamec bi seme vkan cituela: bat nescatoaganic, eta bat libreaganic. 23Baina nescatoaganicoa haraguiaren arauez iayo içan cen, eta libreaganicoa, promessaren partez. 24Gauça hauc comparationez erraiten dirade. Ecen hauc dirade bi alliançác, bata da Sinaco menditic Agar, suiectionetara engendratzen duena: 25(Ecen Sina mendibat da Arabian Ierusaleme oraingoari ihardesten draucanic) eta bere haourrequin cerbitzutan dena: 26Baina Ierusaleme gorá, libre da, cein baita gure gución ama. 27Ecen scribatua da, Alegueradi steril ertzen ezaicená: dendadi eta heyagora eguin ertzeco penan ezaicená: ecen guehiago ditun vtziaren haourrac ecen ez senhardunarenac. 28Gu bada, anayeác, Isaac beçala promessezco haour gara. 29Baina nola orduan haraguiaren arauez sorthuac persecutatzen baitzuen Spirituaren arauez sorthua, hala orain-ere. 30Baina cer dio Scripturac? Egotzquic campora nescatoa eta haren semea: ecen eztic heretaturen nescatoaren semeac librearen semearequin. 31Bada, anayeác, ezgara nescatoaren haour baina librearen.
Copyright information for BasHautin