Galatians 6

CAP. VI.

1 Faltatan erorten diradenac nola reprehenditzeco. 6. Ministrén entretenitzeaz. 10 Fedearen domesticoac. 12 Circoncisionea. 15 Christinoen reglá. 17 Iesus Iaunaren mercác.

1 Anayeác, baldineta erori içan bada guiçon-bat cembeit faltatan, çuec spiritual çaretenoc goiti eçaçue haina emetassunetaco spiriturequin: consideratzen dualaric eure buruä, hi-ere tenta ezadin . 2Elkarren cargác egar itzaçue: eta halaz compli eçaçue Christen Leguea. 3Ecen baldin norbeitec vste badu cerbait dela, deus eztelaric, harc bere fantasiaz bere buruä enganatzen du. 4Bada bere obrá experimenta beça batbederac: eta orduan bere baithan gloria vkanen du, eta ez berceric baithan. 5Ecen batbederac bere cargá ekarriren du. 6Bada communica bieçó hitzean iracasten denac, bere iracasleari, on gucietaric. 7Etzaiteztela engana: Iaincoa ecin escarnia daite: ecen cer-ere ereinen baitu guiçonac, hura bilduren-ere du. 8Ecen bere haraguiaren ereiten duenac, haraguitic bilduren du corruptione: baina Spirituaren ereiten duenac, Spiritutic bilduren du vicitze eternala. 9Bada vnguiguitez ezgaitecela enoya: ecen bere sasoinean bilduren dugu, baldin lacho bilha ezpagaitez. 10Bada dembora duguno, daguiegun vngui guciey, baina principalqui fedeco domesticoey. 11Badacussaçue cein letra lucez scribatu drauçuedan neure escuz. 12Nor-ere nahi baitirade apparent eracutsi haraguian, hec bortchatzen çaituztez circonciditu içatera: solament Christen crutzeagatic persecutioneric suffri ezteçatençát. 13Ecen circonciditzen diradenéc berec-ere eztute Leguea beguiratzen: baina nahi duté çuec circoncidi çaitezten, çuen haraguian gloria ditecencát. 14Baina niri guertha eztaquidala gloria nadin Iesus Christ gure Iaunaren crutzean baicen: ceinez mundua niri crucificatu baitzait, eta ni munduari. 15Ecen Iesus Christean ez circoncisioneac du deusbalio, ez preputioac, baina creatura berriac 16Eta nor-ere regla hunen araura ebilten baitirade, baquea içanen da hayén gainean eta misericordia, eta Iaincoaren Israelen gainean. 17Hemendic harát nehorc enoyuric eztidala: ecen nic Iesus Iaunaren mercác dacazquet neure gorputzean. 18Anayeác, Iesus Christ gure Iaunaren gratiá dela, çuen spirituarequin. Amen.
Copyright information for BasHautin