Matthew 22

CAP. XXII.

2 Ezteyén comparationea. 9 Gentilen vocationea. 11 Ezteyetaco arropá. 17 Tributac nori emaiteco. 23 Resurrectioneaz Christ interrogatzen. 32 Iaincoa, vicién Iainco. 36 Legueco manamendu handia. 37 Iaincoaganatco eta hurcoaganatco amorioa. 41 Iesusec Phariseuac Christez interrogatzen.

1 Orduan Iesus ihardesten çuela, berriz minça cequién comparationez, cioela. 2Comparatu da ceruètaco resumá, bere semearen ezteyac eguin cituen regue batequin. 3Eta igor citzan bere cerbitzariac ezteyetara gomitatuén deitzera: baina etziraden ethorri nahi içan. 4Berriz igor ceçan berce cerbitzariric, cioela, Erreçue gomitatuey, Huná, apprestatu dut neure barazcaria, ene cecenac eta haraquey guicenduac haraqueitatu dirade, eta gucia prest da: çatozte ezteyetara. 5Baina hec conturic eguin gabe ioan citecen: bata bere bordarat, eta bercea bere merkatalgoarát. 6Eta bercéc hatzamanic haren cerbitzariac iniuria eta hil citzaten. 7Eta regue ençunic hori asserré cedin: eta igorriric bere gendarmesac, deseguin citzan guicerhaile hec, eta hayen hiria erra ceçan. 8Orduan dioste bere cerbitzariey, Ezteyac prest badirade, baina gomitatu ciradenac, eztirade digne içan. 9Çoazte bada bide cantoinetara, eta eridenen dituçuen guciac dei itzaçue ezteyetara. 10Eta cerbitzari hec ilkiric bidetara, bil citzaten eriden cituzten guciac, hambat gaichtoac nola onac: eta bethe cedin ezteyén lekua, mahainean iarriric ceudenéz. 11Eta sarthu cenean regue mahainean iarriric ceudenén ikustera, ikus ceçan han guiçombat eztey arropaz veztitua etzenic. 12Orduan diotsa, Adisquideá, nola huna sarthu aiz eztey arropá eztuala? Eta ahoa boça cequión. 13Orduan erran ciecén reguec cerbitzariey, Oinetan eta escuetan estecaturic, ken eçaçue, eta egotzaçue campoco ilhumbera: han içanen da nigar eta hortz garrascots. 14Ecen anhitz dirade deithuac, eta guti elegituac. 15Orduan appartaturic Phariseuéc conseillu har ceçaten nola hura hatzaman liroiten hitzean. 16Eta igorten dituzte harengana bere discipuluac Herodianoequin, dioitela, Magistruá, baceaquiagu eguiati aicela, eta Iaincoaren bidea eguiazqui iracasten duála, eta nehoren ansiaric eztuála: ecen ezago guiçonén apparentiara behá: 17Erraguc bada, cer irudi çaic? bidezco da Cesari tributaren emaitea, ala ez? 18Eta eçaguturic Iesusec hayen malitiá, dio, Cergatic tentatzen nauçue hypocritac? 19Eracustaçue tributeco monedá. Eta hec presenta cieçoten dinerobat. 20Eta erraiten draue, Norena da imagina haur eta scribua? 21Diotsate, Cesarena. Orduan erraten draue, Renda ietzoçue beraz Cesaren diradenac, Cesari: eta Iaincoaren diradenac, Iaincoari. 22Eta hori ençunic, mirets ceçaten: eta hura vtziric ioan citecen. 23Egun hartan ethor citecen harengana Sadduceuac, resurrectioneric eztela dioitenac, eta interroga ceçaten, 24Cioitela, Magistruá, Moysesec erran dic, Baldin norbeit hil bada haourric vkan gabe, haren anayeac aliançagatic harturen du haren emaztea, eta leinu eguinen drauca bere anayeri. 25Eta cituán gure artean çazpi anaye: eta lehena ezconduric hil ciedián: eta leinuric etzuenaren gainean, vtzi cieçoan bere emaztea bere anayeri. 26Eta halaber bigarrenac eta hirurgarrenac, çazpigarrenerano. 27Eta gucién ondoan hil ciedián emaztea-ere. 28Resurrectionean bada, çazpietaric ceinen emazte içanen da? ecen guciéc vkan dié hura. 29Eta ihardesten duela Iesusec dioste, Huts eguiten duçue Scripturác eta Iaincoaren verthutea iaquin gabez. 30Ecen resurrectionean eztu nehorc emazteric hartzen ez emaiten ezconçaz: baina dirade Iaincoaren Aingueruäc ceruän beçala. 31Eta hilén resurrectioneaz den becembatean, eztuçue iracurri cer Iaincoaz erran içan çaiçuen, dioela, 32Ni naiz Abrahamen Iaincoa, eta Isaac-en Iaincoa, eta Iacob-en Iaincoa? Iaincoa, ezta hilén Iaincoa, baina viciena. 33Eta hori ençunic gendetzeac spanta citecen haren doctrináz. 34Phariseuac bada, ençunic ecen Sadduceuac ichildu cituela, bil citecen elkargana. 35Eta interroga ceçan hetaric batec, Legueco doctorac, tentatzen çuela hura, eta cioela, 36Magistruá, cein da manamendu handia Leguean? 37Eta Iesusec erran cieçón, Onhetsiren duc eure Iainco Iauna eure bihotz guciaz, eta eure arima guciaz, eta eure pensamendu guciaz. 38Haur duc manamendu lehena eta handia. 39Eta bigarrenac hura irudi dic, Onhetsiren duc eure hurcoa eure buruä beçala. 40Bi manamendu hautaric Legue gucia eta Prophetác dependitzen dituc. 41Eta bildu ciradenean Phariseuac, interroga citzan Iesusec, 42Cioela, Cer irudi çaiçue Christez? noren seme da? Diotsate, Dauid-en. 43Eta dioste, Nola beraz Dauid-ec Spirituz deitzen du hura Iaun? dioela, 44Erran drauca, Iaunac ene Iaunari, Iar adi ene escuinean, eçar ditzaquedano hire etsayac hire oinén scabella. 45Beraz baldin Dauid-ec deitzen badu hura Iaun, nola da haren seme? 46Eta nehorc ecin ihardets cieçoyon hitzic: ez nehor etzequión ventura guehiagoric egun harçaz harat interrogatzera.
Copyright information for BasHautin