1 Esd 5

1След това избраха по племена водачите на родовете, за да се завърнат с жените си, синовете и дъщерите си, слугите и слугините си и с добитъка си. 2Дарий изпрати с тях хиляда конници да ги съпровождат с мир до Йерусалим, с музика, тимпани и флейти. 3Заедно с тях вървяха радостни и всичките им сънародници.

4 Ето имената на мъжете, които се върнаха, според родовете на племената, по тяхното старшинство: 5от свещениците, потомци на Финеес, син на Аарон, бяха Иисус, синът на Йоседек, син на Сарей, и Йоаким, синът на Зоровавел, син на Салатиил, потомък на Давид от рода на Фарес от Юдовото племе. 6Зоровавел беше онзи, който изрече мъдри слова пред персийския цар Дарий на втората година от царуването му през месец нисан – първия месец.

Списък на завърналите се от плена

7 А ето и юдеите, които се върнаха от плен, след като Навуходоносор, вавилонският цар, ги беше преселил във Вавилон. 8 a  Те се върнаха в Йерусалим и в другите области на Юдея, всеки в своя град, като водачи им бяха Зоровавел, Иисус, Неемия, Зарей, Рисей, Ениней, Мардохей, Веелсар, Асфарас, Воролей, Роим и Ваан.

9 Ето броя на народа с водачите му: потомци на Форос – две хиляди сто седемдесет и двама; потомци на Сафат – четиристотин седемдесет и двама; 10потомци на Арес – седемстотин петдесет и шест; 11потомци на Фаат Моав, тоест потомците на Иисус и Йоав – две хиляди осемстотин и дванадесет; 12потомци на Олам – хиляда двеста петдесет и четири; потомци на Зату – деветстотин четиридесет и пет; потомци на Хорве – седемстотин и пет; потомци на Вани – шестстотин четиридесет и осем; 13потомци на Вивай – шестстотин двадесет и три; потомци на Аргай – три хиляди триста двадесет и двама; 14потомци на Адоникам – шестстотин шестдесет и седем; потомци на Вагай – две хиляди петстотин и шест; потомци на Адин – четиристотин петдесет и четири; 15потомци на Атир от Езекия – деветдесет и двама; потомци на Килан и Азитас – шестдесет и седем; потомци на Азар – четиристотин тридесет и двама; 16потомци на Анис – сто и един; потомци на Аром – тридесет и двама; потомци на Васай – триста двадесет и трима; потомци на Ариф – сто и дванадесет; 17потомци на Ветирус – три хиляди и пет; потомци на Ветломон – сто двадесет и трима; 18от Нетофас – петдесет и пет; от Анатот – сто петдесет и осем; от Ветасмон – четиридесет и двама; 19от Кариатира – двадесет и пет; от Кафир и Вирог – седемстотин четиридесет и трима; 20хадиасейци и амидейци – четиристотин двадесет и двама; от Кирам и Гавис – шестстотин двадесет и един; 21от Макалон – сто двадесет и двама; от Ветолий – петдесет и двама; потомци на Нифис – сто петдесет и шест; 22от другия Калам и от Онус – седемстотин двадесет и пет; от Йерихон – триста четиридесет и пет; 23от Санаас – три хиляди триста и тридесет.

24 Ето и свещениците: потомци на Йеду, син на Иисус, заедно с потомците на Санасив – деветстотин седемдесет и двама; потомци на Емир – хиляда петдесет и двама; 25потомци на Фасур – хиляда двеста четиридесет и седем; потомци на Харми – хиляда и седемнадесет.

26 Левитите: потомци на Иисус, Кадмиил, Ван и Суди – седемдесет и четири. 27Певци, потомци на Асаф – сто четиридесет и осем. 28Пазачи на вратите, потомци на Салум, потомци на Атар, потомци на Толман, потомци на Акув, потомци на Атит, потомци на Товис – всичко сто тридесет и девет.

29 Служители при храма, потомци на Исав, потомци на Асиф, потомци на Таваот, потомци на Кирас, потомци на Суд, потомци на Фадей, потомци на Лаван, потомци на Агав, 30потомци на Акув, потомци на Ута, потомци на Китав, потомци на Агав, потомци на Сивай, потомци на Анан, потомци на Катуа, потомци на Гедур, 31потомци на Яир, потомци на Десан, потомци на Ноева, потомци на Хасев, потомци на Газира, потомци на Озия, потомци на Финой, потомци на Асар, потомци на Вастай, потомци на Асана, потомци на Маана, потомци на Нафис, потомци на Акуф, потомци на Ахив, потомци на Асур, потомци на Фараким, потомци на Васалот, 32потомци на Мееда, потомци на Кута, потомци на Хареа, потомци на Вархус, потомци на Серар, потомци на Томой, потомци на Насия, потомци на Атиф.

33 Потомците на Соломоновите слуги бяха: потомци на Асафиот, потомци на Фарида, потомци на Иил, потомци на Лозон, потомци на Гедил, потомци на Сафити, 34потомци на Атил, потомци на Фахарит, потомци на Сави, потомци на Сарот, потомци на Масия, потомци на Гас, потомци на Адус, потомци на Сувас, потомци на Афер, потомци на Вародис, потомци на Сафат, потомци на Амон.

35 Всички служители при храма и потомците на Соломоновите слуги бяха триста седемдесет и двама.

36 А ето и дошлите от Термелет и Телерсас с водачи Хараат, Адан и Амар, 37потомци на Далан, син на Туван, и потомци на Некодан – шестстотин петдесет и двама. Но те не можаха да докажат, че родовете им са от израилско потекло.

38 Имаше и свещеници, които извършваха свещенослужение, но не бяха намерени в списъка: потомци на Овия, потомци на Акос и потомци на Йодус, който беше женен за Авия, една от дъщерите на Верзелия, и взе неговото име. 39След като родословното им дърво беше потърсено, но не беше намерено в племенния списък, те бяха отлъчени от свещенството. 40 b  Неемия и Атария им наредиха да не участват в свещенодействията, докато не се появи свещеник, облечен с Урим и Тумим.

41 А всички израилтяни от дванадесет години нагоре, без слугите и слугините, бяха четиридесет и две хиляди триста и шестдесет; техните слуги и слугини – седем хиляди триста тридесет и седем; певци и псалмопевци – двеста четиридесет и пет. 42Камилите им бяха четиристотин тридесет и пет; конете – седем хиляди тридесет и шест; мулетата – двеста четиридесет и пет; магаретата – пет хиляди петстотин двадесет и пет. 43Когато дойдоха при Божия храм в Йерусалим, някои от родовите водачи дадоха обет да въздигнат този дом на мястото му според силите си 44и да внесат в храмовата съкровищница хиляда златни мини за градежа, пет хиляди сребърни мини и сто свещенически одежди. 45Свещениците, левитите и някои израилтяни се заселиха в Йерусалим и околността, а певците, пазачите на вратите и останалият народ – в градовете на предците си.

Съпротива при построяването на жертвеника

46 А когато настана седмият месец и всички израилтяни бяха вече по своите места, събраха се заедно на открито при първите порти на изток. 47 c  Тогава Иисус, синът на Йоседек, и братята му свещеници, а също и Зоровавел, синът на Салатиил, и неговите братя се заеха да съградят жертвеник на Бога на Израил, 48за да принесат върху него всеизгаряне, както е заповядано в книгата на Мойсей, Божия човек. 49И макар други народи в страната да се обединиха против тях, макар всички по тези места да проявяваха враждебност към израилтяните и да им пречеха, те успяха да издигнат жертвеника на мястото му и започнаха да принасят всеизгаряния на Господ в определеното време – сутрин и вечер. 50Те празнуваха празника Шатри, както повелява законът, с всекидневни жертви, както подобаваше, 51а след това – с всекидневни приношения, съботни и новомесечни жертви, жертви за всичките свети празници. 52И всички, които бяха дали обет пред Бога, започнаха от новолунието на седмия месец да принасят жертви на Бога, макар храмът да не беше още съграден. 53Те даваха пари за каменоделци и дърводелци, за ядене и пиене, а също и коли на сидонци и тирци, за да превозват от Ливан кедрови дървета и да ги прехвърлят със салове в пристанището на Йопия съгласно заповедта, дадена им от Кир, персийския цар.

Полагане на основите на храма

54 d  През втория месец на втората година, откакто бяха пристигнали на мястото на Божия храм в Йерусалим, Зоровавел, синът на Салатиил, и Иисус, синът на Йоседек, техните братя, свещеници, левити и всички, които се бяха върнали от плен в Йерусалим, 55положиха основите на Божия храм в новолунието на втория месец от втората година след пристигането им в Йерусалим. 56За съграждането на Божия храм бяха определени левити – от двадесет години нагоре. Надзорници станаха Иисус, неговите синове, брат му Кадмиил, синовете на Имадавун, потомците на Йода, син на Илиядун, заедно с техните синове и братя – всичките левити, които заедно надзираваха работите по Господния дом. Така строителите съградиха Божия храм. 57Свещениците застанаха в своите одежди с музикалните си инструменти и тръби, а левитите, потомци на Асаф – с кимвали. Те възпяваха и прославяха Господа, както беше отредил Давид, царят на Израил, 58и в песните си благодаряха на Господа, че Неговата благост и слава пребъдват за вечни времена над цял Израил. 59И целият народ с тръби и възгласи благодареше на Господа, че Господният дом е възстановен. 60По-старите свещеници, левитите и родоначалниците, които бяха видели предишния храм, дойдоха сега на мястото на градежа с вопли и сълзи на очи, 61но мнозина други – с тръби и радостни възгласи.

Врагове прекъсват работата по строежа

62 Така поради воплите народът не чуваше тръбите, макар навред да се тръбеше силно и да се чуваше надалече. 63Когато враговете на Юдовото и Вениаминовото племе чуха тръбния зов, дойдоха да разберат какво означава това. 64И разбраха, че върналите се от плен строят храм на Господа, Бог на Израил. 65Те отидоха при Зоровавел, при Иисус, при водачите на родове и им казаха: „Ще строим и ние заедно с вас, 66защото и ние като вас слушаме вашия Господ и Му принасяме жертви от времето на асирийския цар Асвасарат, който ни пресели тук.“

67 Но Зоровавел, Иисус и водачите на родове им отговориха: „С вас няма да строим дом на Господа, нашия Бог; 68ние сами ще строим храма на Господа, Бог на Израил, така както ни заповяда Кир, персийският цар.“ 69Тогава езичниците, които населяваха страната, започнаха да нападат юдеите, обсаждаха ги и така им пречеха да строят. 70С коварство, заговори и с размириците, които създаваха, те възпираха довършването на храма през цялото време, докато беше жив цар Кир. 71Така успяха да спрат градежа за две години, докато се възцари Дарий.
Copyright information for BulCont