1 Esd 6

Строежът на храма продължава

1 a  На втората година от царуването на Дарий пророк Агей и пророк Захария, син на Адей, говориха пред юдеите, които се намираха в Юдея и в Йерусалим, от името на Господа, Бог на Израил. 2 b  Като ги чуха, Зоровавел, син на Салатиил, и Иисус, син на Йоседек, започнаха да градят Господния дом в Йерусалим. Там бяха и пророците на Господа, които им помагаха.

3 В това време при тях дойдоха Сисин, управител на Сирия и Финикия, и Сатравузан със своите хора и ги запитаха: 4„По чия заповед градите този храм, привършвате покрива и всичко отначало? Кои са неговите строители?“ 5Но юдейските старейшини намериха милост у Господа, Който гледаше благосклонно на завърналите се от плен. 6 c  Затова и не им попречиха да строят, докато не съобщиха за това на Дарий и не получиха отговор.

7 А ето и препис на писмото, което написаха и което изпратиха на Дарий: „Сисин, управител на Сирия и Финикия, и Сатравузан и останалите управители в Сирия и Финикия, поздравяваме цар Дарий.

8 Нека царят, нашият господар, бъде известен за всичко! Когато пристигнахме в областта Юдея и влязохме в град Йерусалим, заварихме там завърналите се от плен юдейски старейшини, 9които градят нов голям храм на Господа от скъпи дялани камъни, влагайки дървета в зидовете. 10Това начинание върви бързо, те работят усърдно, с много грижа, и делото им е наистина великолепно. 11Ето защо ние попитахме старейшините: „По чия заповед строите този храм и извършвате тези работи?“
6:11 В Синодалната Библия текстът: „Попитахме ги, за да те известим писмено за техните водачи, и поискахме списък на имената им“е 6:12.
Попитахме ги, за да те известим писмено за техните водачи, и поискахме списък на имената им.
12А те ни отговориха: „Ние сме слуги на Господа, Който е създал небето и земята.

13 Този храм е бил построен и завършен преди много години от велик и могъщ цар на Израил. 14Но понеже предците ни с греховете си гневели небесния Господ на израилтяните, Той ги предал в ръцете на вавилонския цар Навуходоносор, цар на халдеите. 15Те пък разорили и опожарили този храм, а народа отвели в плен във Вавилон. 16Но в първата година след възцаряването на Кир над вавилонската земя цар Кир заповядал да се възстанови този храм.

17 Цар Кир отново изнесъл от храма във Вавилон свещените съдове, златни и сребърни, които Навуходоносор изнесъл от йерусалимския храм и поставил в своя храм, и ги предал на Зоровавел и на предводителя Саманасар. 18На него му било заповядано да занесе всички тези съдове и да ги постави в йерусалимския храм, след като го построи на предишното му място. 19Тогава Саманасар дошъл и положил основите на Господния храм в Йерусалим, и оттогава досега градежът не е довършен.“ 20Затова, царю, господарю наш, ако благоволиш, нека се извърши проверка в царските книгохранилища във Вавилон. 21И ако се установи, че градежът на Господния храм е ставал по волята на цар Кир, и нашият цар и господар сметне за уместно, нека ни уведоми за това.“

22 e  Тогава цар Дарий заповяда да се извърши проверка в царските книгохранилища във Вавилон. И откриха в двореца в Екбатана, град в областта Мидия, свитък, в който се споменаваше следното:

23 f  „В първата година от своето царуване цар Кир заповяда да се построи господният храм в Йерусалим, където се принасят жертви на неугасващ огън. 24Височината на храма да бъде шестдесет лакътя, широчината – шестдесет лакътя. На всеки три реда дялан камък да се поставя ред от ново, тукашно дърво, а разходите да се покриват от хазната на цар Кир. 25Свещените съдове на Господния дом, златни и сребърни, които Навуходоносор изнесе от йерусалимския храм и пренесе във Вавилон, да се върнат в храма на Йерусалим, за да се поставят там, където са били.“

26 Тогава цар Дарий нареди на Сисин, управителя на Сирия и Финикия, на Сатравузан и хората им, и на назначените в Сирия и Финикия управници да не се намесват, а да позволят на Господния служител Зоровавел, управител на Юдея, и на юдейските старейшини да строят този Господен храм на старото му място. 27„Заповядвам още – каза им Дарий – градежът да се завърши окончателно, а до завършването на Господния храм оказвайте всякакво съдействие на върналите се от плен юдеи. 28Освен това, чрез управителя Зоровавел, от данъците на Келе-Сирия и Финикия да се отпускат редовно средства на тези хора за телета, овни и агнета като жертвоприношения на Господа. 29Също така всяка година непрекъснато да се дават на свещениците в Йерусалим пшеница, сол, вино и елей за ежедневни нужди, колкото сами определят, 30за да принасят жертви на Всевишния Бог за царя и децата му и да се молят за живота им.

31 При това да се разгласи, че на онзи, който престъпи или наруши някоя от издадените разпоредби, ще се вземе дърво от дома му и ще бъде обесен на него, а имотът му ще бъде отнет в полза на царя. 32Затова нека Господ, Чието име се призовава там, да погуби всеки цар и народ, който протегне ръка да спре градежа или да разруши този Господен храм в Йерусалим. 33Аз, цар Дарий, наредих да се изпълни точно така.“
Copyright information for BulCont