1 Chronicles 15

Подготовка за пренасянето на ковчега на завета

1 Давид си построи палати в града, приготви място за Божия ковчег и направи скиния за него. 2 a  Тогава Давид каза: „Никой не трябва да докосва Божия ковчег освен левитите, защото тях избра Господ да носят ковчега на Бога и да Му служат завинаги.“ 3И Давид събра целия Израил в Йерусалим, за да пренесат ковчега на Господа на мястото, което беше приготвил за него. 4Тогава Давид свика Аароновите потомци и левитите: 5от Каатовите потомци – водача Уриил и братята му, сто и двадесет души; 6от Мерариевите потомци – водача Асая и братята му, двеста и двадесет души; 7от Гирсоновите потомци – водача Йоил и братята му, сто и тридесет души; 8от Елисафановите потомци – водача Шемая и братята му, двеста души; 9от Хевроновите потомци – водача Елиел и братята му, началника Елиела и братята му, осемдесет души; 10от Узииловите потомци – водача Аминадав и братята му, сто и двадесет души.

11 След това Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асая, Йоил, Шемая, Елиеел и Аминадав 12и им каза: „Вие сте водачи на левитските родове, осветете се, вие и братята ви, и занесете ковчега на Господа, Израилевия Бог, на мястото, което съм приготвил за него. 13Първия път това не бе извършено от вас и Господ, нашият Бог, ни порази затова, че не изпълнихме Неговите наредби.“ 14И така, свещениците и левитите се осветиха, за да пренесат ковчега на Господа, Бог на Израил. 15 b  И Левиевите потомци понесоха върху пръти Божия ковчег на рамената си, както беше заповядал Мойсей по думите на Господа.

16 Давид нареди на левитските водачи да определят някои от своите братя за певци, които под съпровод на псалтири, арфи и цимбали да пеят радостни песни за възхвала. 17Левитите поставиха Еман, Йоилевия син, а от братята му – Асаф, Верехиевия син; от Мерариевите потомци, техни братя – Етан, Кушаиевия син; 18след тях бяха братята им от втори чин на служене: Захария, Бена, Яазиил, Шемирамот, Йехиил, Уний, Елиав, Ванея, Маасея, Мататия, Елифелуй, Микнея, Овед-Едом и Йеиел, които бяха стражи при портите. 19Певците Еман, Асаф и Етан удряха медни цимбали, 20а Захария, Азиил, Шемирамот, Йехиил, Уний, Елиав, Маасея и Ванея свиреха на псалтири; 21Мататия, Елифлуй, Микней, Овед-Едом, Йеиел и Азазия бяха с арфи и водеха пеенето. 22Хенания, левитски водач, ръководеше пеенето, защото беше изкусен в това. 23Верехия и Елкана бяха стражи при ковчега. 24Свещениците Шевания, Йосафат, Натанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер свиреха с тръби пред Божия ковчег, а Овед-Едом и Йехия стояха на стража при ковчега.

Внасяне на ковчега на завета в Давидовия град

15:25-16:32 Цар. 6:12-19

25 c  И така, Давид, старейшините на Израил и хилядниците отидоха да пренесат с веселие ковчега на Господния завет от дома на Овед-Едом. 26И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те принесоха в жертва седем телета и седем овена. 27Давид беше облечен със скъпи дрехи, както и всички левити, които носеха ковчега, певците и Хенания, водач на певците. Давид носеше и свещеническа одежда от фин лен. 28Така цял Израил с песни, с тръбене на рог, тръби, гусли, със свирене на псалтири и арфи придружаваше ковчега на Завета до новото му място.

29 А когато внасяха ковчега на Господния завет в Давидовия град, Мелхола, Сауловата дъщеря, погледна през прозореца на дома си и като видя цар Давид да танцува и да се весели, презря го от цялото си сърце.
Copyright information for BulCont