1 Chronicles 24

Служебни чинове при свещениците

1 a  Ето и разпределението на Аароновите потомци: синовете на Аарон: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 2 b  Надав и Авиуд умряха преди баща си, те нямаха синове и затова свещенодействаха Елеазар и Итамар. 3Давид заедно със Садок от Елеазаровите потомци и Ахимелех от Итамаровите потомци ги разпределиха според отредената им служба. 4Но бе установено, че между Елеазаровите потомци има повече водачи, отколкото между Итамаровите потомци. Затова ги разпределиха така: от Елеазаровите потомци – шестнадесет водачи на родове, а от Итамаровите потомци – осем водачи. 5Разпределиха ги с хвърлянето на жребий; защото предстоятели в светилището и предстоятели пред Бога имаше както от Елеазаровите потомци, така и от Итамаровите потомци. 6Имената им записваше Шемая, Натанаиловият син, писар от левитите, в присъствието на царя, на водачите, на свещениците Садок и Ахимелех, Авиатаровия син, и на водачите на свещеническите и на левитските родове. А жребият се теглеше последователно – един жребий за рода на Елеазар, един за Итамар.

7 А първият жребий излезе за Йехоиарив, вторият – за Йедая, 8третият – за Харим, четвъртият – за Сеорим, 9петият – за Малхия, шестият – за Миямин, 10седмият – за Хакоц, осмият – за Авия, 11деветият – за Йешуа, десетият – за Шехания, 12единадесетият – за Елиашив, дванадесетият – за Яким, 13тринадесетият – за Хушай, четиринадесетият – за Йешевав, 14петнадесетият – за Вилга, шестнадесетият – за Имер, 15седемнадесетият – за Хезир, осемнадесетият – за Хапицец, 16деветнадесетият – за Петахия, двадесетият – за Йезекиил, 17двадесет и първият – за Яхин, двадесет и вторият – за Гамул, 18двадесет и третият – за Делая, двадесет и четвъртият – за Маазия. 19Такъв беше редът на служенето им, който трябваше да спазват при влизането в дома на Господа, и това са разпоредбите, дадени им от баща им Аарон според думите на Господа, Бог на Израил.

Допълнителен списък на левитите

20 А останалите Левиеви синове бяха: от Амрамовите синове – Шуваил; от Шуваиловите синове – Йедия; 21от Рехавия – първи от Рехавиевите синове беше Ишия; 22от Ицхар – Шеломот; от Шеломотовите синове – Яхав; 23от Хевроновите синове първи беше Йерия, втори – Амария, трети – Яхазиил, четвърти – Йекамам. 24От Озииловите синове – Миха; от Миховите синове – Шамир; 25брат на Миха беше Ишия; от Ишиевите синове – Захария. 26От Мерариевите синове – Махли и Муши; от синовете на Яазия – Бено. 27Мерариеви потомци от Яазия – Бено, Шохам, Закур и Иври. 28От Махлия – Елеазар, който нямаше синове. 29От Киса – Кисовият син Йерахмиил; 30и Мушиеви синове: Махли, Едер и Йеримот. Това бяха Левиевите потомци, подредени по родове. 31И те, както братята им, Аароновите синове, хвърляха жребий в присъствието на цар Давид, на Садок, на Ахимелех и на водачите на свещеническите и на левитските родове; той беше еднакъв както за водачите на родове, така и за по-малките им братя.
Copyright information for BulCont