1 Chronicles 8

Втори списък на племето на Вениамин

1 a  А от Вениамин се роди Бела, първородният му син, втори – Ашбел, трети – Ахрая, 2четвърти – Ноха, и пети – Рафа. 3Синове на Бела бяха: Адар, Гера, Авиуд, 4Авишуй, Нааман, Ахоах, 5Гера, Шефуфан и Хурам. 6 b  Ето синовете на Ехуда – водачи на родовете, които живееха в Гева и бяха отведени в Манахат: 7Нааман, Ахия и Гера, който ги отведе в плен и от когото се родиха Уза и Ахихуд. 8От Шехараим се родиха синове в Моавската земя, след като той напусна жените си Хушима и Баара. 9От жена му Ходеша му се родиха Йовав, Цивия, Меша, Малхам, 10Йеуца, Шахия и Мирма; това бяха синовете му, водачи на родове. 11От Хушима му се родиха Авитув и Елпаал. 12А Елпааловите синове бяха Евер, Мишам, Шемер – който построи Оно, Лод и подвластните му градове, – 13Берия и Шема. Те бяха водачи на родовете, които живееха в Айалон и които прогониха гетските жители. 14А Ахио, Шашак, Йеремот, 15Зевадия, Арад, Едер, 16Михаил, Ишва и Йоха бяха Бериеви синове.

17 Зевадия, Мешулам, Хизкий, Хевер, 18Ишмерай, Излия и Йовав бяха синове на Елпаал. 19Иаким, Зихрий, Завдий, 20Елиенай, Цилтай, Елиил, 21Адая, Берая и Шимрат бяха Шимееви синове. 22Ишпан, Евер, Елиил, 23Авдон, Зихрий, Ханан, 24Ханания, Елам, Антотия, 25Ифдия и Фенуил бяха Шашакови синове. 26Шамшерай, Шехария, Аталия, 27Ярешия, Елия и Зихрий бяха синове на Йерохам. 28 c  Те бяха родоначалници, потомствени водачи и живееха в Йерусалим.

29 d  В Гаваон се засели Гаваоновият баща Йеил, а името на жена му беше Мааха; 30първородният му син беше Авдон, а след него Цур, Кис, Ваал, Надав, 31Гедор, Ахио, Зехер и Миклот. 32От Миклот се роди Шимея. Те също се заселиха до братята си в Йерусалим.

33 e  f  От Нер се роди Кис; от Кис се роди Саул; от Саул се родиха Йонатан, Мелхисуа, Авинадав и Ешбаал. 34Йонатанов син беше Мерибаал, а от Мерибаал се роди Миха. 35А синовете на Миха бяха Питон, Мелех, Таарея и Ахаз. 36От Ахаз се роди Йоиада; от Йоиада се родиха Алемет, Азмавет и Замврий; от Замврий се роди Моца; 37от Моца се роди Бинея, негов син беше Рефая, негов син – Елеас, негов син – Ацел. 38Ацел имаше шестима синове, а техните имена бяха Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан; всички те бяха Ацелови синове. 39Синовете на Ешек, неговия брат: Улам – неговият първороден, втори – Йеуш, трети – Елифелет. 40Уламовите синове бяха боеспособни мъже, стрелци с лък, и имаха много синове и внуци – сто и петдесет души. Всички те бяха от Вениаминовите потомци.
Copyright information for BulCont