1 John 1

С името на любимия Христов ученик, евангелист Йоан, са запазени три послания. Първото послание е написано в края на I в. в Ефес, вероятно скоро след Евангелието от Йоан.

Целта на посланието е да посочи на вярващите в различни християнски църкви опасността от заблуждаващи ги „лъжепророци“(2:26; 4:1) и да ги насърчи да пазят заповедта, дадена им отначало (2:7). Наставленията на апостола са в две основни насоки: вяра в Иисус Христос и братска любов между християните.

Основната тема на посланието са общението с Бог Отец и Неговия Син Иисус Христос (1:3) и любовта като знак за общението ни с Бога. Бог от любов е изпратил Своя Син в света. Затова и християните са длъжни да обичат братята си, т. е. другите хора. И ако любовта към Бога не е свързана с любовта към ближния, тя не е истинска.

Съдържанието на посланието много трудно може да се раздели на отделни части и това ще бъде условно: увод (1:1-4); общение с Бога чрез живот в светлината, т.е. чрез спазване на заповедите (1:5 – 2:17); защита от „антихристи“и придържане към истинското изповядване на Иисус Христос (2:18-27); изпълняване на заповедта за действена братска любов, за да бъдем синове на Бога (2:28 – 3:24); различаване на духовете и осъществяване на вярата в дела (4:1-21); истинската вяра като победа над лошото в света и път към вечен живот (5:1-12); заключение: несъвместимост между грях и вечен живот (5:13-21).

Самият Бог е любов и отношенията, изпълнени с любов, отразяват Божието присъствие в отношенията между вярващите. С тези свои мисли Първото послание на ап. Йоан е важно свидетелство за вярата в Иисус Христос като въплътен Божий Син и наставление за основите на християнския живот: братска любов и преодоляване на греха.

Общение с въплътеното вечно Слово

1 a  Пишем ви за това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и което ръцете ни попипаха, именно – за Словото на живота; 2 b  и Животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и ни се яви, 3за това, което видяхме и чухме, възвестяваме ви, за да имате и вие общение с нас, а нашето общение е с Отца и с Неговия Син Иисус Христос. 4 c  И ви пишем това, за да бъде радостта ви
1:4 В някои ръкописи: „ни“.
пълна.

Общение с Бога като светлина

5 e  И вестта, която чухме от Него и ви възвестяваме, е тази, че Бог е светлина и у Него няма никаква тъмнина. 6 f  Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в мрака, лъжем и не постъпваме според истината. 7 g  Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, тогава имаме общение един с друг и кръвта на Неговия Син Иисус Христос ни очиства от всеки грях.

Първа предпоставка: скъсване с греха

8 h  Ако кажем, че нямаме грях, мамим себе си и истината не е у нас. 9 i  Ако изповядаме греховете си, Бог е верен на обещанието Си, справедлив е, ще ни прости греховете и ще ни очисти от всяка неправда. 10Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец и Неговото слово не е у нас.
Copyright information for BulCont