1 John 3

Да живеем като Божии деца

1 a  Вижте с каква любов ни е дарил Отец – да се наречем и да бъдем
3:1 В някои ръкописи липсва: „и да бъдем“.
Божии деца. Затова светът не ни познава, защото Него не позна.
2Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото действително ще Го видим.

Първа предпоставка: скъсване с греха

3 И всеки, който има тази надежда в Христос, очиства себе си, както Той е чист.

4 Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. 5 c  А знаете, че Той се яви, за да понесе греховете ни, а у Него няма грях. 6Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Всеки, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

7 Дечица, нека никой не ви заблуждава! Който върши правда, праведен е, както и Той е праведен. 8 d  Който върши грях, принадлежи на дявола, защото дяволът съгрешава открай време. Затова Божият Син се яви, за да разруши делата на дявола. 9Никой, който е роден от Бога, не извършва грях, защото семето Му пребъдва у него и не може да греши, понеже е роден от Бога. 10Божиите деца и дяволските деца се разпознават по това: всеки, който не върши правда, не е от Бога, а също този, който не обича брат си.

Втора предпоставка: спазване на заповедите, най-вече за любовта

11 e  Защото това е вестта, която чухте от самото начало – да се обичаме взаимно, 12 f  да не бъдем като Каин, който принадлежеше на лукавия и уби брат си. А защо го уби? Понеже неговите дела бяха зли, а тези на брат му – праведни.

13 g  Не се чудете, братя мои, ако светът ви мрази. 14 h  И ние знаем, че преминахме от смъртта в живота, защото обичаме братята. Който не обича брат си, пребъдва в смъртта. 15 i  Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец, а знаете, че никой човекоубиец не пребъдва във вечния живот. 16 j  По това познахме любовта – че Христос отдаде живота Си за нас. И ние сме длъжни да отдаваме живота си за братята. 17 k  А който има благата на света и вижда брат си в нужда, но затвори сърцето си за него, как ще пребъдва у него любовта към Бога? 18 l  Дечица, да не обичаме на думи или на приказки, а с дела и истина!

19 И по това познаваме, че принадлежим на истината, и пред Него ще укрепим сърцата си. 20И ако нашите сърца ни осъждат, то Бог е по-голям от сърцата ни и знае всичко. 21Възлюбени, ако нашите сърца не ни осъждат, тогава имаме смелост пред Бога, 22 m  получаваме от Него това, което молим, защото спазваме Неговите заповеди и вършим, което Той одобрява.

23 n  А Неговата заповед е да вярваме в Неговия Син Иисус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал. 24 o  И който спазва заповедите Му, пребъдва в Бога и Бог – в Него. И чрез Духа, Който ни е дал, познаваме, че Той пребъдва в нас.
Copyright information for BulCont