1 John 4

Трета предпоставка: предпазване от антихристи

1 Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци се появиха в света. 2По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповядва, че Иисус Христос е дошъл в плът, е от Бога, 3 a  а всеки дух, който не изповядва, че Иисус Христос е дошъл в плът, не е от Бога. И това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че идва. Той и сега вече е в света.

4 Дечица, вие принадлежите на Бога и сте ги победили, понеже Този, Който е у вас, е по-голям от онзи, който е в света. 5 b  Те са от света, затова и говорят за земни неща и светът ги слуша. 6 c  Ние сме от Бога. Който познава Бога, слуша ни. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

Извор на любовта

7 d  Възлюбени, нека се обичаме взаимно, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.

8 e  Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов. 9 f  Божията любов към нас се прояви в това, че Бог изпрати в света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него. 10 g  А любовта се състои в това, че не ние обикнахме Бога, а Той обикна нас и изпрати Сина Си за изкупление на нашите грехове.

11 Възлюбени, ако така Бог ни обикна, и ние сме длъжни да се обичаме взаимно. 12 h  Никой никога не е видял Бога. Ако се обичаме взаимно, Бог пребъдва в нас и любовта Му у нас е достигнала пълнота. 13 i  По това, че ни е дал Своя Дух, познаваме, че ние пребъдваме в Него и Той – в нас. 14 j  Ние самите видяхме и свидетелстваме, че Отец изпрати Сина Си за Спасител на света. 15 k  Който изповядва, че Иисус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той – в Бога. 16 l  И ние познахме и повярвахме в любовта, която Бог има към нас.

Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.
17Любовта у нас достига съвършенство, така че да имаме дръзновение в съдния ден, защото ние живеем в този свят така, както Той живя. 18Няма страх в любовта. Съвършената любов отхвърля страха, защото в страха има мъка. Който изпитва страх, той не е съвършен в любовта. 19Ние обичаме Бога, защото Той ни обикна пръв. 20 m  Ако някой каже: „Обичам Бога“, а мрази брат си, той е лъжец. Защото този, който не обича своя брат, когото е видял, как може да обича Бога, Когото не е видял? 21А ние имаме тази заповед от Него: който обича Бога, трябва да обича също своя брат.
Copyright information for BulCont