1 Kings 6

6:1-292 Лет. 3:1-14

1 a  b  В четиристотин и осемдесетата година след излизането на израилтяните от египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израил, във втория месец на годината, зиф, Соломон започна да изгражда храма на Господа. 2Храмът, който Соломон съгради за Господа, беше дълъг шестдесет лакътя, двадесет широк и тридесет лакътя висок. 3Притворът на храма беше двадесет лакътя дълъг, според ширината на храма, и широк десет лакътя. 4И направи на храма прозорци с решетки. 5След това изгради пристройка покрай стените на храма – около храма и давира; и в нея околовръст направи странични стаи. 6Една най-долна стая на пристройката имаше ширина пет лакътя, тази на средния етаж – шест лакътя, а на третия – седем лакътя ширина, защото около храма бяха направени отвън издатини, така че гредите на пристройката да не се допират до стените на храма. 7И когато храмът се градеше, за строежа се използваха дялани камъни, но край храма при строежа му не се чуваше ни чук, ни топор, ни длето, нито друго някакво желязно сечиво.

8 Входът за средния етаж на пристройката беше от дясната страна на храма. По вити стълби се стигаше до средния етаж, а от средния до следващия. 9Така той построи храма. Завърши го и го покри с кедрови греди и дъски. 10И пристрои покрай целия храм странични стаи, високи пет лакътя, които бяха прикрепени към храма посредством издатини от кедрови греди.

11 c  И Господ отправи слово към Соломон и каза: 12„Ето ти строиш този храм. Ако спазваш Моите наредби, постъпваш според Моите присъди, изпълняваш всичките Ми заповеди и постъпваш според тях, тогава ще изпълня Своето обещание, което дадох на Давид, твоя баща, 13и ще пребивавам сред израилтяните, и няма да изоставя народа Си Израил.“

14 Така Соломон изгради храма и го завърши. 15Той облицова стените на храма отвътре с кедрови дъски – от пода на храма до гредите на покрива, а пода на храма покри с кипарисови дъски. 16 d  И издигна стена в задната част на храма, на двадесет лакътя открая, покри стените и тавана с кедрови дъски и направи давир за мястото на Светая Светих. 17Светилището, т.е. предната част на храма, беше дълго четиридесет лакътя. 18И по кедъра вътре в храма имаше резби на пъпки и цъфнали цветове. Всичко беше от кедър; не се виждаше камък.

19 А в задната част на храма той приготви давира, където щеше да бъде ковчегът на завета. 20Давирът беше дълъг двадесет лакътя, широк двадесет лакътя и висок двадесет лакътя. Той го обкова с чисто злато, както и кедровия кадилен жертвеник. 21Така Соломон облицова храма отвътре с чисто злато, обтегна златни вериги пред давира и го обкова със злато. 22 e  Той обкова със злато целия храм открай докрай, както и целия кадилен жертвеник в светилището.

23 f  В давира той направи два херувима от маслиново дърво, на височина по десет лакътя. 24Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго и другото крило на херувима – пет лакътя; десет лакътя имаше от единия край на крилете му до другия. 25Също така и другият херувим имаше десет лакътя – двата херувима бяха еднакви по мярка и форма. 26Височината на единия херувим беше десет лакътя, както и на другия херувим. 27И той постави херувимите по средата на вътрешното помещение, давира, а крилата на херувимите бяха разперени, така че крилото на единия достигаше до едната стена, а крилото на другия херувим – до другата стена. Другите им крила пък се допираха в средата на давира. 28Той обкова херувимите със злато.

29 И по всички стени на храма околовръст изряза изображения на херувими, палмови дървета и разпукващи се цветове, отвътре и отвън. 30Той обкова и пода на храма със злато, отвътре и отвън. 31За входа на давира направи петоъгълна врата от маслиново дърво. 32Върху двете врати от маслиново дърво той изряза херувими, палми и разпукващи се цветове и ги обкова със злато. 33А при входа на храма направи стълбове от маслинови дървета във вид на четириъгълник 34и две врати от кипарисово дърво с подвижни половинки. 35И изряза върху тях херувими, палми и разпукващи се цветове и ги покри със злато, положено върху резбата. 36 g  Изгради стените на вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови дървета.

37 В четвъртата година, в месец зиф, бяха положени основите на Господния храм; 38а на единадесетата година, в осмия месец на годината, бул, той привърши храма с всичките му принадлежности и според предначертаното. Той го строи седем години.
Copyright information for BulCont