2 Esd 6

1А Той ми каза: „От началото на сътворението на света, преди да бъдат установени пределите на времето и преди да повеят ветровете, 2преди да се чуят отгласите на гърма и преди да заблестят светкавиците, преди да се устроят основите на рая 3и преди да се яви красотата на цветята, преди да се утвърдят силите на движение и преди да се съберат безбройните ангелски войнства, 4преди да се издигнат въздушните висоти и преди да се определят размерите на твърдта, преди да се запалят огньове на Сион 5и преди да бъдат изследвани изминалите години и да бъдат отделени онези, които грешат сега, и запечатани онези, които са пазили вярата като съкровище, 6тогава Аз помислих и създадох всичко Сам, а не чрез друг.“

7 Тогава аз попитах: „Какво е разделението на времето и кога ще е краят на първото и началото на последното?“

8 Той ми отговори: „От Авраам чак до Исаак, когато от него се родиха Яков и Исав, ръката на Яков е държала отначало петата на Исав – 9край на това време е Исав, а начало на следващото – Яков. 10Ръката на човека е негово начало, а край – петата му. За друго, Ездра, недей Ме пита.“

11 В отговор Му рекох: „О, Владико Господи! Ако съм придобил благодат пред Твоите очи, 12моля Ти се, покажи на Своя служител края на Твоите знамения, част от които ми показа миналата нощ.“

13 А Той се обърна към мене с думите: „Изправи се на краката си и слушай гласа, изпълнен с грохот, 14сякаш е настанал земетръс; но мястото, където стоиш, няма да се поклати. 15Затова, когато заговори, не изпадай в ужас, защото ще стане дума за края и земните основи ще усетят това. 16А понеже думата е за самите тях, земята ще затрепери и ще се разклати, защото знае, че краят им трябва да се промени.“

17 И когато чух гласа, изправих се на краката си и слушах. И ето глас говорещ; и грохотът му беше като грохот от много води. 18Той каза: „Ето настъпват дни, когато Аз ще започна да се приближавам, за да посетя живеещите на земята; 19когато ще започна да изисквам от онези, които чрез своята неправда причиниха несправедливо голяма вреда, и когато мярката на унижението на Сион ще се изпълни. 20А когато бъде отбелязано времето, което ще започне да преминава, ето знаменията, които ще покажа: книгите ще се разтворят пред небесния свод и всички заедно ще видят; 21едногодишните деца ще проговорят със свой глас и бременните жени ще раждат недоносени деца на три и четири месеца, които ще останат живи и ще укрепнат; 22засетите ниви ще се явят внезапно като незасети и пълните житници ще се окажат празни; 23след това ще затръби тръба и щом я чуят, внезапно всички ще се ужасят. 24Тогава приятели ще се въоръжат срещу приятели като срещу врагове, страх ще обхване земята заедно с нейните жители, а изворите ще пресъхнат и три часа няма да текат.

25 Всеки, който остане жив след всичко това, което ти предсказах, сам ще се спаси и ще види от Мене спасение и края на вашето време. 26И ще видят това избраните, които не са вкусили смърт от раждането си, и ще се измени сърцето на живите и ще се почувства по друг начин, 27защото злото ще бъде изтребено и лукавството ще изчезне. 28Тогава вярата ще разцъфти, а разтлението ще бъде победено. И ще се яви истината, която толкова време е оставала без плод.“

29 Когато Той говореше, аз погледнах онзи, пред когото стоях. 30И той ми рече: „Аз дойдох да ти покажа времето на идващата нощ. 31И така, ако отново се помолиш и отново постиш седем дена, аз ще ти покажа повече през деня, 32защото твоят глас е чут от Всевишния. Крепкият видя добрите ти постъпки, видя и чистотата, която си пазил от младини. 33Поради това Той ме изпрати да ти покажа всичко това и да ти кажа: „Надявай се и недей да се боиш! 34Нека не ти идват бързо лъжовни мисли в първото време, за да не те съдят бързо и в последното време“.“

Съдбата на грешните и праведните

35 И пак така със сълзи се молих, и пак постих седем дена, за да се изпълнят трите седмици, които ми бяха определени. 36А на осмата нощ сърцето ми отново бе обзето от смут и аз започнах да говоря пред Всевишния, 37защото духът ми се възпламени и душата ми се измъчваше. 38И казах: „Господи, Ти говори още от началото на творението и в първия ден рече: „Да бъдат небе и земя“; и Твоето слово стана дело. 39Тогава Духът се носеше, навред беше тъмнина и мълчание и нямаше още звук от човешки глас. 40Тогава Ти заповяда от Твоите съкровищници да излезе обилна светлина, за да се появи Твоето дело.

41 През втория ден Ти създаде небесния свод и му заповяда да раздели вода от вода, за да се издигне една част над свода, а другата да остане под свода.

42 В третия ден Ти заповяда на водите да се съберат на една седма част от земята, а шестте части превърна в суша и ги остави да служат пред Тебе за засяване и обработване. 43Твоето слово се появяваше и веднага се превръщаше в дело; 44изведнъж се появиха безброй различни плодове, многообразие от вкусове, цветя с неподражаеми багри и с неизказано благоуханен дъх. Всичко това беше извършено в третия ден.

45 В четвъртия ден Ти заповяда да се явят сиянието на слънцето, лунната светлина, да се разположат звездите 46и заповяда те да служат на човека, който щеше да бъде създаден.

47 В петия ден Ти каза на седмата част, където беше събрана водата, да произведе животни, птици и риби, и стана така. 48По знак от Бога нямата и бездушна вода произведе животни, за да възвестяват всички Твоите чудни дела. 49Тогава Ти запази две животни: едното се наричаше бегемот, а другото – левиатан. 50Ти ги отдели едно от друго, защото седмата част, където беше събрана водата, не можеше да ги побере заедно. 51На бегемота даде една част от земята, превърната в суша в третия ден, за да живее там, където има хиляди гори. 52На левиатана даде седмата, водната част, за да служи за храна на онези, на които Ти искаш и когато искаш.

53 В шестия ден Ти заповяда на земята да произведе пред Тебе добитък, зверове и влечуги. 54А след тях Ти сътвори Адам, когото постави за господар над всички Свои творения и от когото произхождаме всички ние и народът, който Ти избра.

55 Всичко това аз казах пред Тебе, Господи, защото Ти си създал този свят за нас. 56А за другите народи, произлезли от Адам, Ти каза, че те са нищо, че са като слюнка, и оприличи цялото им множество на капки, капещи от съд. 57И сега, Господи, ето тези народи, които Ти не смяташе за нищо, започнаха да властват над нас и да ни поглъщат. 58А ние, Твоят народ, който Ти нарече първороден и единороден, възлюбен и Свой, сме предадени в техните ръце. 59Ако това време е създадено за нас, то защо ние не получаваме в наследство нашето време? И докога това?“
Copyright information for BulCont