2 Esd 14

Заръката на Всевишния към Ездра

1 След три дена седях под дъба и ето от къпиновия храст се чу глас към мене и каза: „Ездра, Ездра!“

2 Аз отвърнах: „Ето ме, Господи.“И се изправих на нозете си.

14:2 В Синодалната Библия текстът: „Тогава Той ми рече“е част от 14:3.
Тогава Той ми рече:
3„Аз се открих чрез къпината и говорих на Мойсей, когато Моят народ беше роб в Египет. 4Изпратих го и изведох народа Си от Египет; и го доведох на планината Синай и го държах при Себе Си много дни. 5Тогава му открих много чудеса, показах му тайните на времената и техния край и му заповядах: 6„Тези думи обяви, а другите скрий!“ 7И сега говоря на тебе: 8вложи в сърцето си знаменията, които ти показах, сънищата, които видя, и тълкуванията, които чу, 9защото ти ще бъдеш взет измежду хората и ще общуваш с Моя Син и с подобни на тебе, докато се свършат времената. 10А това време изгуби младостта си и времената приближават към старостта, 11понеже това време е разделено на дванадесет части – деветте му части и половината от десетата част вече изминаха 12и остава онова, което е след средата на десетата част. 13И така, уреди сега дома си и вразуми народа си, утеши унизените и се отречи от тленния живот, 14отстрани от себе си мислите за смъртта, отхвърли важното за човека, откъсни се от немощите на природата, остави настрана тягостните си помисли и се готви да се преселиш от тези времена. 15Защото после ще настъпят повече неволи, отколкото си видял досега. 16Колкото повече времето изнемощява от старост, толкова повече ще се множи злото за живите; 17истината все повече ще се отдалечава и ще се приближава лъжата. Вече бърза да дойде орелът, който видя във видението си.“

18 Тогава аз отговорих: „Ето аз съм пред Тебе, Господи. 19Аз ще отида, както Ти ми заповяда, и ще вразумя сегашния народ. Но кой ще научи онези, които ще се родят след това? 20Светът лежи в тъмнина и живеещите в него са без светлина, 21защото Твоят Закон е изгорен и затова никой не знае какво Ти си извършил или какво те трябва да вършат. 22Но ако съм придобил милост пред Тебе, изпрати ми Светия Дух, за да опиша всичко, което е направено във времето отначало, което е било написано в Твоя закон, за да могат хората да намерят пътеката и да живеят онези, които поискат да живеят в последните времена.“

23 И Той ми отговори: „Иди, свикай народа и му кажи да не те търси в продължение на четиридесет дена. 24А ти си приготви повече дъсчици за писане, вземи със себе си Сария, Даврия, Салемия, Етан и Асиел – тези петима сръчни бързописци, 25и ела тук. И Аз ще запаля в сърцето ти светилото на разума, който няма да угасне, докато не се свърши онова, което ще започнеш да пишеш. 26И когато свършиш това, едно обяви, а друго тайно предай на мъдрите. Утре в този час ти ще започнеш да пишеш.“

27 Тогава аз отидох, както Той ми заповяда, свиках целия народ и казах: 28„Слушай, Израилю, тези думи: 29нашите предци отначало бяха чуждоземци в Египет, ала бяха освободени оттам. 30И приеха закон на живота, който не спазиха и който и вие след тях нарушихте. 31И ви беше дадено да наследите земя, земята Сион. Но вашите предци и вие вършехте беззаконие и не следвахте пътищата, които Всевишният беше заповядал да следвате. 32И Той, като справедлив Съдия, сега ви отне онова, което ви беше дарил. 33И сега вие сте тук и вашите братя са сред вас. 34Ако владеете вашите чувства и образовате разума си, ще съхраните живота си и след смъртта ще бъдете помилвани. 35Защото след смъртта ще започне съд, когато ще оживеем. И тогава имената на праведните ще бъдат обявени и делата на нечестивите ще бъдат показани. 36Но сега никой да не идва при мене и да не ме търси, докато изминат четиридесет дена!“

37 И взех аз петимата мъже, както Той ми заповяда, отидохме на полето и останахме там. 38И ето на другия ден глас извика към мене: „Ездра, отвори си устата и изпий онова, с което ще те напоя.“ 39Аз отворих уста и ми беше подадена пълна чаша, напълнена като че ли с вода, но цветът ѝ беше като на огън. 40Тогава взех и пих, изпълних се с разум и у мене се вля мъдрост, понеже паметта укрепи моя дух; 41и устата ми се отвори и вече не се затвори. 42Всевишният даде разум на петимата мъже и те пишеха поред онова, което им се казваше и което те не знаеха. През деня те пишеха, 43а нощем ядяха хляб. Аз пък говорех денем, но и нощем не мълчах. 44За четиридесет дена бяха написани деветдесет и четири книги.

45 И когато изтекоха четиридесет дена,
14:45 В Синодалната Библия текстът: „Всевишният каза: „Първите, които ти написа, изложѝ на открито, за да ги четат достойни и недостойни“е 14:46.
Всевишният каза: „Първите, които ти написа, изложѝ на открито, за да ги четат достойни и недостойни,
46но последните седемдесет запази, за да ги предадеш на мъдрите измежду народа, 47защото в тях са проводникът на разума, изворът на мъдростта и реката на знанието.“Така и сторих.
Copyright information for BulCont