2 Kings 17

Цар Осия. Асирийски плен на Израилското царство

1 a  В дванадесетата година на юдейския цар Ахаз Осия, син на Ила, се възцари над Израил в Самария и царува девет години. 2Той вършеше зло пред очите на Господа, но не както израилските царе, които бяха преди него. 3Против него тръгна асирийският цар Салманасар, а Осия стана негов подвластен и му плащаше данък. 4Но когато асирийският цар забеляза Осиевата измяна, защото той беше изпратил пратеници до египетския цар Сове и вече не даваше от годишния данък на асирийския цар, асирийският цар го задържа под стража и го хвърли в затвор. 5И асирийският цар потегли против цялата страна, включително Самария, и я държа в обсада три години. 6В деветата година на Осия асирийският цар превзе Самария и отведе в плен израилтяните в Асирия. Той ги засели в Халах и при река Хабор в Гозан, и в мидийски градове.

7 А това стана, понеже израилтяните съгрешиха против Господа, своя Бог, Който ги изведе от египетската земя, от властта на египетския цар, фараона, и се покланяха пред други богове. 8Те следваха обичаите на народите, които Господ прогони пред израилтяните, и правеха като израилските царе. 9Израилтяните тайно действаха против Господа, своя Бог, нещо, което те не трябваше да правят. Издигаха високи места по всичките си градове, като се започне от стражева кула до укрепен град. 10 b  Поставиха си свещени каменни стълбове и ашери на всеки хълм и под всяко зелено дърво. 11Те кадяха по всичките високи места, както народите, които Господ бе прогонил пред тях, и вършеха лоши работи, които разгневяваха Господа. 12 c  Служеха на идолите, за които Господ беше им казал: „Не вършете това!“ 13Господ предупреждаваше Израил и Юдея чрез всеки Свой пророк и прозорливец с тези думи: „Отвърнете се от злите си пътища и спазвайте заповедите, разпоредбите според целия закон, който Аз съм дал на предците ви и които съм ви предал чрез Своите служители, пророците.“

14 d  Но те не послушаха. Бяха толкова твърдоглави, колкото бяха предците им, които не останаха верни на Господа, своя Бог. 15Те отхвърлиха Неговите определения и завета Му, който беше сключил с предците им, и предупрежденията Му, с които ги бе предпазвал. Те тръгнаха след безполезни неща и сами станаха безполезни. Последваха народите, които ги заобикаляха, което Господ им беше заповядал да не правят. 16 e  Те изоставиха всички заповеди на Господа, своя Бог, и си направиха две излети изображения на телета. Направиха си ашери, покланяха се на цялото небесно войнство и служеха на Ваал. 17 f  Те принасяха в жертва синовете си и дъщерите си. Гадаеха и правеха магии и се отдадоха на злото пред очите на Господа, с което Го разгневяваха.

18 И гневът на Господа се разпали против израилтяните и Той ги отхвърли от лицето Си. Само Юдовото племе остана. 19Но и юдеите не спазваха заповедите на Господа, своя Бог, и постъпваха според обичаите на израилтяните. 20Така Господ отхвърли всички потомци на Израил. Унижи ги, като ги предваше в ръцете на грабители, докато ги пропъди от лицето Си.

21 g  Когато Той откъсна Израил от Давидовия дом, те направиха цар Йеровоам, Наватовия син, и Йеровоам отклони израилтяните от Господа и ги въвлече в голям грях. 22И израилтяните постъпваха според всички грехове на Йеровоам, които той вършеше. Те не отстъпваха от тях, 23докато Господ не отхвърли Израил от лицето Си, както беше обявил чрез всички Свои служители, пророците. И Той прогони Израил от земята му в Асирия, където е и до днес.

24 Тогава асирийският цар пресели хора от Вавилон, от Хута, от Ава, от Емат и от Сепарваим и ги засели в самарийските градове вместо израилтяните. И те овладяха Самария и населиха градовете ѝ. 25В началото на своето пребиваване там те не почитаха Господа и Господ изпращаше сред тях лъвове, които убиха някои от тях. 26И известиха на асирийския цар: „Народите, които си преселил и заселил в самарийските градове, не познават закона на Бога на страната. И Бог им изпраща лъвове и те ги убиват, понеже не знаят Божия закон на онази страна.“ 27И асирийският цар заповяда: „Доведете един от свещениците, които изселихте оттам, да се завърне и да живее там. И нека ги учи на закона на Бога на страната.“ 28Така един от откараните в плен свещеници от Самария се върна и заживя във Ветил. И той ги учеше как да почитат Господа.

29 Но всеки народ си направи идоли на свои богове и ги постави в капищата по високите места, които самаряните си бяха направили – всеки народ в градовете си, където живееше. 30Например вавилонските мъже направиха Сукот Бенот, мъжете от Кута направиха Нергал, а мъжете от Емат направиха Ашима. 31Авийците направиха Нивхаз и Тартак, а сепарваимци изгориха в огън свои деца в чест на Адрамелех и Анамелех, сепарваимски богове. 32 h  В същото време те почитаха Господа, но си поставиха и свои жреци по високите места, които служеха за тях по капищата на високите места. 33Те почитаха Господа, но и служеха на своите богове според обичая на народите, от които бяха изселени. 34 i  И до днес те постъпват според предишните си обичаи. Нямаше никой, изпълнен със страхопочитание единствено към Господа, нямаше никой, който да следваше наредбите или постановленията, закона или заповедите, които Господ беше определил на синовете на Яков, на когото бе дал името Израил.

35 j  Някога Господ сключи с тях завет и им заповяда: „Не трябва да почитате други богове не трябва да им се покланяте, нито да им служите, нито да им принасяте жертва! 36 k  Но почитайте Господа, Който ви изведе от египетската земя с голяма сила и с протегната ръка. На Него се покланяйте и на Него принасяйте жертва. 37Наредбите и постановленията, закона и заповедите, които Той ви написа, старайте се да ги изпълнявате всеки ден. Но не почитайте други богове! 38Не забравяйте завета, който сключих с вас. И не почитайте други богове. 39По-скоро почитайте единствено Господа, вашия Бог, и Той ще ви избави от всичките ви врагове.“ 40Но те не послушаха, а постъпваха според предишния си обичай.

41 Така тези народи почитаха и Господа, и своите идоли. Същото правеха и техните деца и внуци. Те подражаваха на своите предци и правят така дори до днес.
Copyright information for BulCont