2 Kings 2

Възнесението на пророк Илия

1 И когато дойде време Господ да възнесе Илия на небето във вихрушка, Илия и Елисей идваха от Галгал. 2Илия каза на Елисей: „Стой тук, моля те, защото Господ ме изпраща във Ветил.“Но Елисей отвърна: „Жив е Господ и ти да си жив, никога няма да те изоставя.“Така те отидоха във Ветил. 3Пророческите синове, които бяха във Ветил, излязоха при Елисей и го попитаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще вземе твоя господар от тебе и ще го възнесе?“Той отговори: „Разбира се, зная! Мълчете!“

4 Илия пак му каза: „Елисей, стой тук, моля те, защото Господ ме изпраща в Йерихон.“И отново Елисей отвърна: „Жив е Господ и ти да си жив, никога няма да те изоставя.“Така те достигнаха до Йерихон. 5Тогава учениците на пророка, които бяха в Йерихон, се приближиха до Елисей и му казаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще вземе твоя господар от тебе?“Той отговори: „Разбира се, зная! Мълчете!“

6 И още веднъж Илия му каза: „Стой тук, моля те, защото Господ ме изпраща към Йордан.“Отново Елисей отговори: „Жив е Господ и ти да си жив, никога няма да те изоставя.“Така двамата продължиха. 7Тогава петдесет души от учениците на пророка тръгнаха и се спряха недалече отстрани, а двамата стояха с лице към Йордан. 8 a  Илия взе кожуха си, нави го и удари с него по водата, и тя се раздели на две страни. И двамата преминаха по сухо.

9 b  Когато те преминаваха, Илия каза на Елисей: „Искай каквото желаеш да направя за тебе, преди да бъда взет от тебе.“Елисей каза: „Нека да бъде мой двоен дял от твоя дух.“ 10 c  Той отговори: „Ти искаш трудно нещо. Ако ме видиш как ще бъда взет от тебе, така и ще стане. Ако ли пък не видиш, това няма да стане.“ 11 d  Както вървяха по пътя и разговаряха, изведнъж се появи огнена колесница с огнени коне и ги разделиха един от друг. Илия бе грабнат във вихрушката към небето. 12 e  Елисей гледаше това и извика: „Татко мой, татко мой! Колесницата на Израил и конницата му!“

Начало на служението на пророк Елисей

И вече не го видя. Тогава сграбчи дрехите си и ги раздра на две.
13След това той вдигна кожуха на Илия, който бе паднал от него, върна се и застана на брега на Йордан. 14Тогава той взе кожуха на Илия, който бе паднал от него, удари с него по водата и каза: „Къде е сега Господ, Бог на Илия?“И удари по водата и тя се раздели на две страни, и Елисей премина. 15Отдалече го видяха учениците на пророка, които бяха срещу Йерихон, и казаха: „Илиевият дух почива върху Елисей.“След това излязоха, за да го посрещнат, и му се поклониха до земята. 16Тогава му казаха: „Ето сред нас, твоите служители, има петдесет души силни мъже. Нека те отидат да потърсят твоя господар. Може би Господният Дух го е вдигнал и го е оставил на някоя планина или в някоя долина.“Но той отговори: „Не ги изпращайте!“ 17 f  Но те настояваха много пред него, докато му дотегнаха и каза: „Изпратете ги!“Така те изпратиха петдесетте души, който го търсиха три дена, но не го намериха. 18Те се върнаха при Елисей, който пребиваваше в Йерихон. Той им припомни: „Не ви ли казах да не ходите?“

19 Жителите на града казаха на Елисей: „Ето, както виждаш, господарю мой, разположението на този град е добро. Но водата е лоша и земята е безплодна.“ 20Той отвърна: „Дайте ми нова, плитка купа и поставете сол в нея.“И му дадоха. 21 g  Тогава той излезе при водния извор, хвърли там солта и рече: „Така казва Господ: „Аз направих тази вода добра; занапред от нея няма да извира нито смърт, нито безплодие“.“ 22И водата си е добра и до днес според думите, които изрече Елисей.

23 Оттам той тръгна към Ветил и докато вървеше, по пътя от града излязоха малки деца и му се присмиваха, като казваха: „Влизай, плешивецо. Влизай, плешивецо!“ 24Той се озърна, погледна ги втренчено и ги прокле в името на Господа. В това време от гората излязоха две мечки и разкъсаха четиридесет и две деца от тях. 25Оттук Елисей отиде на планината Кармил и оттам се завърна в Самария.
Copyright information for BulCont