2 Kings 1

Четвърта книга на царете започва с историческия разказ за царуването на Охозия в Израил и на Йосафат в Юдея и продължава до вавилонския плен по времето на Йехония. Една от централните теми е царуването на първия реформатор на храмовото богослужение – цар Езекия, който започва трудния процес за възстановяване на чистотата на вярата и истинското поклонение на Бога. Кулминацията на повествованието е царуването на втория реформатор – Йосия. Тези двама царе са пример за пълна преданост на Бога, на Когото те са се посветили и като личности, и като царе.

Книгата съдържа следните раздели: 1. Пророци и царе – Израилевият цар Охозия, пророците Илия и Елисей (гл. 1 – 7). 2. Късната епоха след падането на Израилевото царство (гл. 8 – 17). 3. Историята на Юдея след падането на Израил (гл. 18 – 25).

Трета и четвърта книга на царете обхващат почти четиривековен период от еврейската история – от царуването на Давид (X в. пр. Р. Хр.) до падането на юдеите в плен (VI в. пр. Р. Хр.). Те утвърждават истината за сключения завет между Бога и Мойсей, за живота на Израил и Божиите обещания към Давид. Поведението на царете и пророците се оценява чрез съответствието му с изискванията на Божия закон.

Пророк Илия и израилският цар Охозия

1 a  След смъртта на Ахав Моав се разбунтува против Израил. 2 b  Охозия падна през решетъчния прозорец на горната си стая, в Самария, и се нарани. Тогава той изпрати пратеници, като им поръча: „Идете, попитайте Ваал-Зевув, бога на Екрон, дали ще оздравея от това нараняване.“

3 Но Господен ангел каза на тесвитеца Илия: „Стани! Иди да пресрещнеш пратениците на самарийския цар и им кажи: „Няма ли Бог у Израил, че отивате да питате Ваал-Зевув, бога на Екрон? 4Затова така казва Господ: „Ти няма да станеш от леглото, на което лежиш, защото непременно ще умреш“!“И Илия отиде.

5 И пратениците се върнаха при Охозия. Той ги попита: „Защо се върнахте?“ 6Те му отговориха: „Един мъж дойде да ни посрещне и ни каза: „Идете си, върнете се при царя, който ви е изпратил, и му кажете, че Господ пита: „Няма ли Бог у Израил, че отивате да се допитате до Ваал-Зевув, бога на Екрон? Затова няма да станеш от леглото, на което лежиш, защото непременно ще умреш“.“ 7Той им отвърна: „Как изглеждаше мъжът, който ви пресрещна и ви каза тези думи?“ 8Те му отговориха: „Онзи човек беше космат, препасан с кожен колан около кръста.“Тогава царят каза: „Това е тесвитецът Илия.“

9 И царят изпрати при него един петдесетник с петдесетте му войници. Петдесетникът се изкачи при Илия и ето намери го седящ на върха на хълма и му каза: „Божий човече! Царят каза: Слез долу!“ 10 c  Но Илия отговори на петдесетника: „Ако съм Божий човек, нека слезе огън от небето и да погълне тебе и твоите петдесет души.“И слезе огън от небето и погълна и него, и петдесетте му войници.

11 И втори път царят изпрати при Илия друг петдесетник с петдесетте му войници. Той се изкачи и му каза: „Божий човече, така каза царят: „Бързо слез долу!“ 12Отговорът на Илия на тези хора беше: „Ако съм Божий човек, нека слезе огън от небето и погълне тебе и твоите петдесет войници.“И Божий огън слезе от небето и погълна и него, и неговите петдесет войници.

13 И още веднъж царят изпрати трети петдесетник с неговите петдесет войници. Но третият петдесетник се изкачи, дойде и падна на коленете си пред Илия, и го умоляваше с думите: „Божий човече, нека бъде пощаден животът ми и животът на тези твои петдесет служители пред тебе. 14Ето огън слезе от небето и погълна предишните двама петдесетници с техните петдесет войници. Но сега нека бъде пощаден животът ми пред твоите очи!“ 15Тогава Господният ангел каза на Илия: „Слез долу с него. Не се бой от него.“И той стана и слезе долу с него при царя.

16 След това той каза на царя: „Така говори Господ: „Понеже изпрати пратеници да попитат Ваал-Зевув, бога на Екрон, като че ли нямаше в Израил Бог да се допиташ до Неговото слово, затова ти няма да станеш от леглото, на което лежиш, защото непременно ще умреш“!“ 17И той умря според словото на Господа, което Илия изрече. И вместо него се възцари Йорам – това беше във втората година на юдейския цар Йосафат, понеже Охозия нямаше син. 18Останалите дела на Охозия, които той извърши, са записани в книгата на летописите на израилските царе.
Copyright information for BulCont