2 Kings 21

Царуване на Манасия и предсказание за падането на Йерусалим

21:1-102 Лет. 33:1-10

1 a  Манасия беше на дванадесет години, когато се възцари, и царува в Йерусалим петдесет и пет години. Името на майка му беше Ефсива. 2 b  Той вършеше зло пред очите на Господа, като следваше мерзостите на народите, които Господ бе пропъдил пред израилтяните. 3 c  Той възстанови високите места, които баща му Езекия беше разрушил. Дори издигна жертвеници на Ваал и направи ашера, както беше сторил израилският цар Ахав, и се покланяше на цялото небесно войнство и им служеше. 4 d  Той изгради и жертвеници в Господния храм, за който Господ беше казал: „В Йерусалим ще пребъдва името Ми.“ 5И изгради жертвеници на цялото небесно войнство в двата двора на Господния храм. 6 e  Той дори принесе в жертва сина си. Правеше магии и врачуваше, назначи извиквачи на мъртъвци и магьосници. Той извърши много зло пред очите на Господа, за да Го разгневи. 7Изваяният идол на ашерата, който той направи, постави в храма, за който Господ беше казал на Давид и на сина му Соломон: „Нека пребъдва името Ми за вечни времена в този храм и в Йерусалим, който град Аз избрах измежду всички израилски племена. 8 f  И занапред няма да оставя кракът на Израил да излезе от земята, която съм дал на предците им, само ако те се стараят да постъпват според всичките заповеди и закона, който Моят служител Мойсей им е дал. 9Но те не послушаха и Манасия ги разврати дотам, че вършеха повече зло от народите, които Господ погуби пред израилтяните.“

10 Така Господ говореше чрез Своите служители пророците, като казваше: 11„Понеже юдейският цар Манасия извърши много повече мерзости от всичко, което бяха вършили аморейците, които бяха преди него, и въведе юдеите в грях чрез идолите си, 12затова така говори Господ, Израилевият Бог: „Аз ще изпратя върху Йерусалим и Юдея такова бедствие, че ушите на всеки, който чуе за него, ще писнат. 13 g  Ще опъна над Йерусалим мерилната връв на Самария и отвеса на Ахавовия дом и ще избърша Йерусалим, така както избърсват паница – избърсват я и я обръщат на обратната страна. 14И ще отхвърля останалите от Своя дял и ще ги предам в ръката на враговете им. Те ще бъдат разграбени и плячкосани от всичките си врагове. 15Това е, защото вършеха зло пред Моите очи и Ме огорчаваха от деня, когато предците им излязоха от Египет, до днес“.“

16 h  И нещо повече, Манасия проля твърде много невинна кръв, така че Йерусалим се изпълни с нея открай докрай. Това беше в допълнение към греха му, чрез който той въвлече Юдея в грях и извърши такова зло пред очите на Господа.

17 Останалите дела на Манасия и всичко, което той извърши, и греховете му, с които бе съгрешил, са описани в книгата на летописите на юдейските царе. 18И Манасия почина при предците си и беше погребан в градината на двореца му, т.е. в градината на Уза, и Амон, неговият син, се възцари вместо него.

юдейският цар Амон

21:19-242 Лет. 33:21-25

19 i  Амон беше на двадесет и две години, когато се възцари, и царува в Йерусалим две години. Името на майка му беше Мешулемет, дъщеря на Харуц от Йотва. 20Той вършеше зло пред очите на Господа, както правеше баща му Манасия. 21Той ходеше точно по същия път, по който ходеше баща му – служеше на идолите, на които служеше баща му, и им се покланяше. 22Той изостави Господа, Бога на своите предци, и не вървеше по пътя на Господа.

23 Служителите на Амон направиха заговор против него и го убиха в двореца му. 24Но народът на страната изби всички заговорници против цар Амон и възцари сина му Йосия вместо него. 25Останалите дела на Амон, които той извърши, са описани в книгата на летописите на юдейските царе. 26И го погребаха в гробницата му – в градината на Уза, а Йосия, синът му, се възцари вместо него.
Copyright information for BulCont