2 Samuel 18

1След това Давид направи оглед на своята войска и назначи хилядоначалници и стотници. 2 a  Давид оформи три групи – една третина под началството на Йоав, една третина под началството на Авеса, син на Саруя, брат на Йоав, една третина под началството на Етей от Гет. Царят каза на воините: „Непременно ще дойда и аз заедно с вас.“ 3Но неговите воини му отговориха: „Не идвай, защото, ако ние се обърнем в бяг, това няма да се забележи. Дори и половината от нас да загинат, също и това няма да се забележи. А ти струваш колкото десет хиляди от нас. Затова по-добре е за нас да ни помагаш от града.“ 4Царят заяви пред тях: „Ще постъпя така, както вие намирате за добре.“И така, царят се спря при градските порти, а всички мъже излизаха по стотици и по хиляди.

Смъртта на Авесалом

5 Тогава царят заповяда на Йоав, Авеса и Етей: „Пощадете заради мене младия мъж.“Всички воини чуха какво заповяда царят на всички началници за Авесалом. 6И така, воините излязоха в полето срещу израилтяните. Сражението се разрази в Ефремовата гора. 7Израилевите воини бяха разбити от Давидовите мъже. През този ден там стана голямо клане – избити бяха двадесет хиляди души. 8Това сражение се разпростря по цялата страна. В онзи ден гората погълна повече мъже, отколкото мечът изтреби.

9 И стана така, че Авесалом се срещна с Давидовите мъже. Той яздеше на муле. Когато мулето се мушна заедно с него под гъстия клонак на един голям дъб, косата на Авесалом се заплете в клонака на дъба и той увисна във въздуха между небето и земята, а мулето под него избяга. 10Един човек видя това и съобщи на Йоав: „Ето видях Авесалом да виси на дъба.“ 11Йоав каза на човека, който му съобщи това: „Ето ти си го видял. А защо не го порази още на земята? Щях да ти дам десет сикли сребро и един пояс.“ 12 b  А човекът отговори на Йоав: „И хиляда сикли сребро да сложеха в ръцете ми, пак не бих вдигнал ръка върху царския син. Защото ние чухме как царят заповяда на тебе, на Авеса и на Етей: „Пощадете заради мене младия мъж.“ 13А ако бих постъпил иначе и посегнех на живота му, това не би останало скрито от царя, пък и той би се обърнал против мене.“ 14Йоав каза: „Няма защо да губя време с тебе.“Тогава той взе три стрели и ги заби в сърцето на Авесалом, който беше още жив на дъба. 15Десетте оръженосци на Йоав заобиколиха Авесалом, удариха го смъртоносно и го умъртвиха.

16 След това Йоав затръби с тръба и воините, които преследваха Израил, се завърнаха, понеже Йоав беше заповядал отбой. 17Взеха Авесалом, хвърлиха го в дълбока яма вътре в гората и натрупаха отгоре голяма грамада камъни. Тогава всички израилтяни се разбягаха, всеки в шатрата си. 18Още приживе Авесалом си беше въздигнал паметник в Царската долина, защото беше казал: „Нямам син, който да пази спомен за името ми.“И нарече паметника на своето име. Затова той и до днес се нарича Авесаломов паметник.

19 След това Ахимаас, син на Садок, каза на Йоав: „Ще побързам да съобщя на царя, че Господ чрез Своя справедлив съд го избави от ръцете на враговете му.“ 20Но Йоав нареди: „Няма да занесеш днес това известие – друг ден ще го направиш, а не днес, защото царският син умря.“ 21Йоав каза на Хусий: „Иди, съобщи на царя това, което си видял.“Хусий се поклони на Йоав и тръгна бързо. 22Но Ахимаас, син на Садок, настояваше и казваше на Йоав: „Каквото и да стане, нека и аз тръгна бързо след Хусий.“А Йоав му отговори: „Защо искаш да тичаш, синко? Награда за такава новина няма да получиш.“ 23Ахимаас каза: „Нека да бъде така, но аз ще се завтека.“Йоав му каза: „Тогава тръгвай.“Ахимаас се завтече по прекия път и изпревари Хусий.

24 В това време Давид седеше между двете градски порти. Стражът се изкачи на покрива на градската порта, вдигна очи и видя, че един човек тича сам. 25Тогава стражът извика и съобщи на царя. Царят каза: „Ако е самичък, това е вестоносец.“А онзи все повече и повече се приближаваше. 26Стражът видя и друг човек да тича и викна към вратаря: „Ето още един човек тича.“Царят каза: „Също и това е вестоносец.“ 27 c  Стражът каза: „Струва ми се, че тичането на първия прилича на тичането на Садоковия син Ахимаас.“А царят каза: „Добър човек е той – идва с добра вест.“

28 Ахимаас се провикна към царя: „Поздрав!“Поклони се на царя с лице до земята и каза: „Благословен да бъде Господ, Бог твой, Който победи тези, които бяха се вдигнали против моя господар, царя!“ 29След това царят попита: „Как е моето момче Авесалом?“Ахимаас отговори: „Когато царският служител Йоав изпращаше твоя раб, аз видях голямо смущение, ала не знаех какво става.“ 30Царят каза: „Обърни се и застани тук.“Той веднага се обърна и застана.

31 Ето пристигна и Хусий. Хусий каза: „Добра вест има за господаря ми, царя! Господ въздаде днес справедливост, като те избави от всички, които се бяха вдигнали против тебе.“ 32Царят попита Хусий: „Как е моето момче Авесалом?“Хусий отговори: „Дано същото, което сполетя този млад мъж, сполети враговете на моя господар, царя, както и всички, които се опълчват против тебе със зло!“
Copyright information for BulCont