2 Samuel 20

Бунтът на Савей

1 a  Случайно в Галгал се намираше също и един недостоен човек на име Савей, син на Бихри от Вениаминовото племе. Той затръби с тръба и каза: „За нас няма дял заедно с Давид и няма за нас наследство с Йесеевия син. Израилтяни, всички в шатрите!“ 2Тогава всички израилтяни се отделиха от Давид и последваха Савей, син на Бихри, а юдеите останаха на страната на своя цар – от Йордан до Йерусалим. 3 b  Давид дойде в двореца си в Йерусалим и взе десетте си жени наложници, които бе оставил да пазят двореца. Той ги настани в отделна къща под стража, хранеше ги, но не влизаше при тях. Така те останаха затворени до смъртта си и живееха там като вдовици.

4 c  След това Давид каза на Амесай: „Събери за три дена юдеите при мене и сам ти се яви тук.“ 5Амесай отиде да събере юдеите, но закъсня повече от определеното му време. 6Затова Давид каза на Авеса: „Сега Бихриевият син Савей ще ни причини повече пакости, отколкото Авесалом. Ти вземи служителите на своя господар и го преследвай да не би да си намери укрепени градове, за да се скрие от нас.“ 7Бойците на Йоав потеглиха от Йерусалим, както и хелетейци, фелетейци и всички храбри воини, за да преследват Бихриевия син Савей. 8Когато стигнаха до големия камък при Гаваон, срещна ги Амесай. Йоав беше облечен във военното си облекло и беше препасан с меч в ножница, свързана на бедрото му. 9Йоав попита Амесай: „Здрав ли си, брате мой?“И Йоав хвана с дясната си ръка брадата на Амесай, за да го целуне. 10 d  Но Амесай не се предпази от меча, който беше в ръката на Йоав. С него Йоав го прободе в корема така, че вътрешностите му се изсипаха на земята, и без да го удари втори път, той умря.

Йоав и брат му Авеса тръгнаха да преследват Бихриевия син Савей.
11А един от младите воини на Йоав застана при Амесай и каза: „Който е верен на Йоав и който е за Давид, нека върви след Йоав!“ 12А Амесай лежеше насред пътя, овалян в кръвта си. Тогава този човек, като видя, че всички мъже се спираха, премести Амесай от пътя в една нива в полето и хвърли върху него дреха, понеже видя, че всеки, който минеше покрай него, се спираше. 13След като той бе преместен от пътя, целият израилски народ тръгна след Йоав, за да преследват Бихриевия син Савей.

14 А Йоав премина през всички Израилеви племена чак до Авел-Бет-Мааха. Всички жители на Берим се събраха около него и вървяха след него. 15Когато Йоав с войската си достигна град Авел-Бет-Мааха, те го обсадиха и издигнаха насип срещу външните стени на града. Приближиха до градската стена и всички, които бяха с Йоав, я разбиваха със стеноломи. 16Тогава една мъдра жена извика от градската стена: „Чуйте, чуйте! Кажете на Йоав да се приближи насам и аз ще поговоря с него.“ 17Йоав се приближи до нея и жената попита: „Ти ли си Йоав?“А той отговори: „Аз съм.“Тогава тя му каза: „Чуй думите на слугинята си.“А той отговори: „Слушам.“ 18И тя каза: „Едно време казваха: „Нека се допитат до Авел“и така решаваха спора. 19Градът ни спада към най-мирните и верни градове в Израил, а ти искаш да го разрушиш, и то майката на градовете в Израил. Защо да разоряваш наследството на Господа?“ 20Йоав отговори: „Далеч съм от намерението да разрушавам или разорявам! 21Това не е така. Но един човек от планинската страна на Ефрем на име Савей, син на Бихри, е вдигнал ръка против цар Давид. Предайте ми само него и аз ще отстъпя от града.“Жената каза на Йоав: „Ето неговата глава ще ти бъде хвърлена от стената.“ 22Тогава тази жена отиде при градските жители и говори пред всички с мъдрите си слова. И те отсякоха главата на Бихриевия син Савей и я хвърлиха на Йоав. След това Йоав затръби с тръба и воините се разотидоха от града по шатрите си, а Йоав пък се завърна в Йерусалим при царя.

23 e  Йоав беше назначен за вожд на цялата израилска войска, а Ванея, син на Йодай – на хелетейци и фелетейци; 24Адорам – отговорен за данъците; Йосафат, син на Ахилуд – за летописец; 25Суса – за писар; Садок и Авиатар – за свещеници; 26също и яритецът Ира беше свещеник при Давид.
Copyright information for BulCont