Acts 10

Апостол Петър и стотникът Корнилий

1 В Кесария имаше един човек на име Корнилий, стотник от полка, наричан Италийски. 2 a  Той, както и целият му дом, беше благочестив и богобоязлив, правеше много добрини на народа и винаги се молеше на Бога. 3Един следобед, около три часа, той ясно видя във видение Божий ангел, който влезе при него и му рече: „Корнилий!“ 4А той се вгледа в него и уплашен попита: „Какво, Господи?“Ангелът му отговори: „Твоите молитви и добрини достигнаха до Бога и Той не те забрави. 5А сега изпрати хора в Йопия и повикай Симон, наричан Петър. 6Той е на гости у някой си кожар Симон, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасите ти и целият ти дом
10:6 В някои ръкописи липсва: „Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасите ти и целият ти дом“.
.“
7Когато си отиде ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от онези, които постоянно се намираха при него, 8разказа им всичко и ги изпрати в Йопия.

9 c  d  На другия ден, когато те бяха на път и наближаваха града, около дванадесет часа Петър се качи на плоския покрив на къщата, за да се помоли. 10А когато поогладня, поиска да яде. Докато му приготвяха, той изпадна в унес, 11видя небето отворено и някакъв съд да слиза към него, който беше като голямо платнище, вързано за четирите краища, и се спускаше на земята. 12 e  В него имаше от всички земни четириноги, зверове, влечуги и птици. 13И се чу глас към него: „Стани, Петре, заколи и яж!“ 14 f  А Петър рече: „В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо скверно или нечисто.“ 15 g  И повторно се чу глас към него: „Което Бог е очистил, ти не смятай за нечисто.“ 16Това се случи три пъти и съдът пак се вдигна към небето. 17И докато Петър недоумяваше какво ли ще означава видението, което видя, ето изпратените от Корнилий хора, които разпитваха за Симоновата къща, се спряха пред вратата, 18извикаха и попитаха: „Тука ли гостува Симон, наричан Петър?“ 19И както Петър размисляше за видението, Духът му рече: „Ето търсят те трима души. 20Стани, слез и тръгни с тях, без да се двоумиш, защото Аз ги изпратих.“ 21Като слезе при пратениците, Петър рече: „Аз съм този, когото търсите. По каква работа сте дошли?“ 22А те отговориха: „Стотникът Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име сред целия юдейски народ, получи от свят ангел откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите думи.“

23 Тогава Петър ги покани вътре и ги нагости. А на другия ден стана и отиде с тях. С него заминаха и някои братя от Йопия. 24На следващия ден те влязоха в Кесария. Корнилий ги чакаше и беше свикал своите роднини и близки приятели. 25Когато Петър влезе, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. 26 h  Но Петър го повдигна с думите: „Стани, и аз самият съм човек!“ 27И разговаряйки с него, влезе вътре и намери събрани много хора. 28 i  Тогава им рече: „Вие знаете, че не е простено на юдеин да се сближава или да влиза в дома на другоплеменник. Но на мене Бог ми показа да не смятам никой човек за скверен или нечист. 29Затова и когато бях поканен, дойдох без възражения. Сега кажете, защо изпратихте да ме повикат?“ 30Корнилий отговори: „От четири дена досега постих, а в деветия молитвен час се молех у дома си. И ето пред мене застана един мъж в светла дреха 31и рече: „Корнилий, твоята молитва е чута и Бог не забрави твоите добрини. 32Затова изпрати в Йопия да повикат Симон, наричан Петър, който гостува у кожаря Симон, край морето. Той ще дойде и ще ти говори
10:32 В някои ръкописи липсва: „Той ще дойде и ще ти говори“.
“.
33Веднага изпратих за тебе и ти добре стори, че дойде. А сега ние всички сме се събрали пред Бога, за да чуем всичко, което Бог ти е възложил.“

Проповед на апостол Петър в дома на Корнилий

34 k  Петър започна с думите: „Наистина, сега разбирам, че Бог не гледа кой какъв е, 35 l  m  но Той приема от всеки народ онзи, който се бои от Него и постъпва праведно. 36 n  Той отправи към израилтяните Своето слово, като благовестеше мир чрез Иисус Христос, Който е Господ на всички. 37 o  Вие знаете какво стана по цяла Юдея, като се започна от Галилея след кръщението, което проповядваше Йоан: 38 p  как Бог помаза със Светия Дух и със сила Иисус от Назарет, Който обикаляше, вършейки добрини и изцелявайки всички онези, които бяха под властта на дявола, защото Бог беше с Него. 39 q  И ние сме свидетели на всичко, което Той извърши в юдейската страна и в Йерусалим, и как Го убиха, като Го приковаха на дърво. 40 r  Но Бог Го възкреси на третия ден и Му даде да се явява – 41 s  не на целия народ, а на нас, изначално избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след възкресението Му от мъртвите. 42И ни заповяда да проповядваме на хората и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живи и мъртви. 43 t  За Него всички пророци свидетелстват, че всеки, който вярва в Него, ще получи прошка за греховете чрез призоваване Неговото име.“

Езичници приемат Светия Дух

44 Докато Петър още говореше тези думи, Светия Дух слезе върху всички, които слушаха словото. 45 u  А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Светия Дух; 46 v  защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза: 47 w  „Може ли някой да попречи на тези, които приеха Светия Дух, да се кръстят с вода, както и ние?“ 48И им нареди да се кръстят в името на Иисус Христос. След това го помолиха да остане при тях няколко дена.
Copyright information for BulCont