Acts 11

Апостол Петър говори пред църквата в Йерусалим

1 a  Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Божието слово. 2И когато Петър се върна в Йерусалим, обрязаните го упрекваха и му казваха: 3 b  „Ти си ходил при необрязани и си ял с тях.“ 4 c  Тогава Петър започна да им разказва всичко поред: 5„Аз бях в град Йопия и докато се молех, в унес видях видение: някакъв съд слизаше от небето. Той беше като голямо платнище, спускано за четирите краища, и се приближи до мене. 6Като го разгледах добре, видях в него земни четириноги, зверове, влечуги и птици. 7И чух глас да ми казва: „Стани, Петре, заколи и яж!“ 8Но аз отговорих: „В никакъв случай, Господи, защото никога нищо скверно или нечисто не е влизало в устата ми.“ 9А гласът от небето повторно ми рече: „Което Бог е очистил, ти не смятай за нечисто.“ 10Това се случи три пъти. И всичко пак се вдигна на небето. 11И ето в същия миг пред къщата, в която бях отседнал, се спряха трима мъже, изпратени от Кесария при мене. 12А Духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. С мене дойдоха и тези шестима братя и ние влязохме в къщата на човека. 13Той ни разказа как е видял в къщата си ангел, който застанал и му рекъл: „Прати в Йопия и повикай Симон, наричан Петър. 14Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасите ти и целият ти дом.“ 15 d  И когато започнах да говоря, Светият Дух слезе върху тях, както и върху нас в началото. 16 e  Тогава си спомних думите на Господа, Който каза: „Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух.“ 17А щом Бог им даде същия дар, какъвто и на нас, които повярвахме в Господ Иисус Христос, кой съм аз, та да мога да попреча на Бога?“

18 f  Като чуха това, те се успокоиха и прославиха Бога с думите: „Наистина, Бог даде и на езичниците възможност да се покаят, за да получат вечен живот.“

Църквата в Антиохия

19 g  А онези, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убийството на Стефан, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия и не проповядваха учението на никого освен на юдеи. 20Някои от тях обаче, кипърци и киринейци, като влязоха в Антиохия, говореха на елинистите и благовестяха за Господ Иисус. 21 h  Ръката на Господ беше с тях и мнозина повярваха и се обърнаха към Господа. 22Вестта за това дойде до йерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. 23Като пристигна и видя Божията благодат, той се зарадва и призоваваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа, 24 i  понеже беше мъж добър, изпълнен със Светия Дух и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа. 25 j  След това Варнава отиде в Тарс да търси Савел. 26И като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църквата
11:26 Т.е. богослужебното събрание.
и поучаваха доста народ. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни.

27 През онези дни в Антиохия дойдоха пророци от Йерусалим. 28 l  Един от тях, на име Агав, стана и предрече чрез Духа, че по целия свят ще бъде голям глад, какъвто и настана при император Клавдий. 29 m  Тогава учениците решиха, всеки според средствата си, да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея. 30Това и сториха, като по Варнава и Савел изпратиха събраното до презвитерите.
Copyright information for BulCont