Acts 15

Спор в Антиохия

1 a  b  А някои, дошли от Юдея, учеха братята: „Ако не се обрежете според Мойсеевия обред, не можете да се спасите.“ 2След като Павел и Варнава влязоха в спор с тях и имаха продължителни разисквания, реши се Павел и Варнава, както и някои от другите, да заминат по този въпрос при апостолите и презвитерите в Йерусалим. 3И тъй, изпратени от църквата, те минаха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и предизвикваха голяма радост у всички братя. 4 c  Като пристигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата, от апостолите и презвитерите и разказаха всичко, което Бог стори с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците
15:4 В някои ръкописи липсва: „и как отвори вратата на вярата за езичниците“.
.
5Тогава някои от фарисейската общност, които бяха повярвали, се надигнаха и казаха, че езичниците трябва да се обрязват и да им се нареди да спазват Мойсеевия закон.

Апостолски събор в Йерусалим

6 Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат този въпрос. 7 e  След като дълго разискваха, Петър стана и им рече: „Братя! Вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, та от моите уста езичниците да чуят словото на благовестието и да повярват. 8 f  И Бог, Който познава човешките сърца, потвърди това, като им даде Светия Дух, както и на нас. 9И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им с вярата. 10 g  А защо сега предизвиквате Бога, като възлагате на врата на вярващите ярем, който нито нашите предци, нито ние можахме да понесем? 11 h  Ние обаче вярваме, че ще се спасим с благодатта на Господ Иисус Христос тъй, както и те.“ 12Тогава цялото множество хора замълча, за да слуша Варнава и Павел, които разказваха какви знамения и чудеса стори Бог чрез тях сред езичниците.

13 i  А след като те замълчаха, Яков взе думата и рече: „Братя, чуйте ме! 14 j  Симон обясни как първо Бог се погрижи за езичниците, за да Си избере от тях Свой народ. 15И това е в съгласие с думите на Пророците, както е написано:

16 k  „След това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния, ще възстановя каквото е разрушено в нея и ще я изправя, 17за да потърсят Господа останалите хора и всички народи, назовани с Моето име“, казва Господ, Който върши всичко това. 18Бог откри всичките Си дела от самото начало
15:18 В някои ръкописи: „известно от самото начало“.
.
19 m  Затова аз смятам да не се обременяват онези от езичниците, които се обръщат към Бога, 20 n  но да им се пише да се въздържат от ядене на осквернените идоложертвени храни, удушени животни и кръв, да се въздържат от блудство и да не правят на други онова, което не желаят на самите тях да им се случва
15:20 В някои ръкописи липсва: „да не правят на други онова, което не желаят на самите тях да им се случва“.
.
21 p  Защото във всеки град Мойсеевият закон от стари времена си има проповедници и се чете в синагогите всяка събота.“

Решенията на събора

22 q  Тогава апостолите и презвитерите заедно с цялата църква сметнаха, че е добре да изберат помежду си Юда, наричан Варсава, и Сила – изтъкнати сред братята мъже, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павел и Варнава, 23като по тях изпратиха следното писмо: „Апостолите, презвитерите и братята поздравяват братята сред езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. 24 r  Понеже чухме, че някои от нас са дошли, без да сме им поръчали, и са ви объркали с приказките си, като са смутили душите ви, говорейки да се обрязвате и да спазвате закона
15:24 В някои ръкописи липсва: „говорейки да се обрязвате и да спазвате закона“.
,
25затова единодушно решихме да изберем някои мъже и да ги изпратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павел, 26които живота си изложиха на опасност в името на нашия Господ Иисус Христос. 27И тъй, ние изпратихме Юда и Сила, които устно ще ви обяснят същото. 28Защото, както Светият Дух, така и ние сметнахме, че е добре да не ви възлагаме вече никакво бреме освен тези нужни неща: 29да се въздържате от ядене на идолски жертви, кръв, удушени животни и блудство и да не правите на други онова, което не желаете на самите вас да ви се случва. Като се пазите от това, ще бъдете добре!“

30 И тъй, изпратените пристигнаха в Антиохия и като събраха множеството вярващи, връчиха писмото. 31Като го прочетоха, те се зарадваха за утешението. 32А Юда и Сила, които сами бяха пророци, с дълга реч утешиха братята и ги насърчиха. 33След като прекараха там известно време, братята ги пуснаха с поздрав при тези, които ги бяха изпратили
15:33 В някои ръкописи: „апостолите“.
.
34Сила обаче намери за добре да остане там, а Юда се върна сам
15:34 В някои ръкописи 15:34 липсва.
.
35Павел и Варнава останаха в Антиохия, като поучаваха и благовестяха словото на Господа заедно с мнозина други.

Начало на второто пътешествие

36 v  След няколко дена Павел каза на Варнава: „Да отидем пак по всички градове, където проповядвахме словото на Господа, за да видим как са братята.“ 37 w  Варнава пожела да вземат със себе си и Йоан, наричан Марк. 38 x  Но Павел не искаше да вземат със себе си онзи, който ги бе изоставил в Памфилия и не бе отишъл с тях по работата, за която бяха изпратени. 39Поради това настъпи разногласие, така че те се разделиха един от друг. И Варнава, като взе Марк, отплава за Кипър. 40 y  А Павел си избра Сила и тръгна, предаден на Божията благодат от братята. 41 z  И като обхождаше Сирия и Киликия, той укрепваше църквите.
Copyright information for BulCont