Acts 22

Защитно слово на апостол Павел

1 a  „Братя и бащи, чуйте сега моята защита пред вас.“ 2Като чуха, че им говори на еврейски език, още повече утихнаха. Тогава той продължи: 3 b  c  „Аз съм човек юдеин, родом от Тарс в Киликия, но възпитан в този град
22:3 Т.е. Йерусалим.
при нозете на Гамалиил, обучен точно по отеческия закон и изпълнен с ревност към Бога, както сте и всички вие днес.
4 e  Аз преследвах до смърт последователите на това учение, връзвах и предавах на затвор мъже и жени, 5както свидетелстват за мене първосвещеникът и всички стареи. От тях бях взел също писма до братята и тръгнах за Дамаск, за да докарам вързани в Йерусалим и онези там, за да бъдат наказани. 6Но когато бях на път и приближавах Дамаск, около пладне изведнъж от небето ме обля силна светлина. 7Аз паднах на земята и чух глас, който ми каза: „Савле, Савле, защо Ме преследваш?“ 8Аз отвърнах: „Кой си Ти, Господине?“А Той ми рече: „Аз съм Иисус Назореят, Когото ти преследваш.“ 9Онези, които бяха с мене, видяха светлината и се уплашиха
22:9 В някои ръкописи липсва: „и се уплашиха“.
, но не чуха гласа на Онзи, Който ми говореше.
10Тогава попитах: „Какво да правя, Господи?“А Господ ми рече: „Стани и тръгни за Дамаск. Там ще ти бъде казано всичко, което ти е отредено да сториш.“ 11И понеже от блясъка на онази светлина не можех да виждам, тези, които бяха с мене, ме поведоха за ръка и тъй отидох в Дамаск. 12А един мъж на име Анания, благочестив по Закона, с добро име между всички юдеи в Дамаск, 13дойде, застана при мене и ми рече: „Брате Савел, прогледни!“И в същия миг аз го видях. 14 g  Тогава ми каза: „Бог на нашите предци те е отредил да познаеш волята Му, да видиш Праведника и да чуваш глас от устата Му. 15Защото ти ще Му бъдеш свидетел пред всички хора за онова, което си видял и чул. 16И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и умий греховете си, като призовеш името на Господ Иисус
22:16 В някои ръкописи: „Му.“
.“
17 i  А когато се върнах в Йерусалим и се молех в храма, изпаднах в унес 18и Го видях да ми казва: „Побързай да напуснеш по-скоро Йерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за Мене.“ 19 j  Но аз отговорих: „Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите онези, които вярваха в Тебе. 20 k  А когато се проливаше кръвта на Стефан, Твоя свидетел, там стоях и аз, одобрявах неговото убиване и пазех дрехите на онези, които го убиваха.“ 21 l  И Той ми каза: „Върви! Аз ще те изпратя далече, при езичниците“.“

Разговор с римски военачалник

22 m  До тези думи го слушаха, но след това започнаха силно да викат: „Махни го от лицето на земята! Такъв не бива да живее!“ 23И понеже те крещяха, размахваха дрехите си и хвърляха прах във въздуха
22:23 Израз на гняв.
,
24 o  хилядникът заповяда да го отведат в стана и нареди да го разпитват с бичуване, за да узнае поради каква причина викаха така против него. 25 p  Но когато започнаха да го връзват, Павел рече на застаналия до него стотник: „Нима ви е позволено да бичувате римски гражданин, и то неосъден?“ 26Като чу това, стотникът отиде да съобщи на хилядника и рече: „Внимавай какво правиш, защото този човек е римски гражданин.“ 27Тогава хилядникът се приближи до него и запита: „Кажи ми, ти римски гражданин ли си?“Той отговори: „Да!“ 28Хилядникът рече: „Това гражданство аз съм придобил за много пари.“А Павел отвърна: „Аз пък съм се родил такъв.“ 29 q  И веднага тези, които щяха да го разпитват, се отдръпнаха от него, а като узна, че той е римски гражданин, хилядникът се уплаши, задето го бе вързал.

Апостол Павел пред синедриона

30 r  На другия ден, като желаеше да узнае точно в какво го обвиняват юдеите, освободи го от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион. Тогава доведе Павел и го изправи пред тях.
Copyright information for BulCont