Acts 8

Преследване на църквата в Йерусалим

1 a  А Савел одобряваше убийството му. В онези дни настана голямо гонение срещу църквата в Йерусалим и всички, освен апостолите, се разпръснаха по областите на Юдея и Самария. 2Благочестиви мъже погребаха Стефан и много го оплакаха. 3 b  Савел пък съсипваше църквата, като влизаше по къщите, влачеше мъже и жени и ги предаваше на затвор.

Дякон Филип в Самария

4 c  А онези, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестяха словото. 5 d  Филип отиде в един град на Самария и проповядваше там за Христос. 6Целият народ внимаваше в думите на Филип, като слушаше и гледаше чудесата, които той вършеше: 7нечисти духове със силен вик излизаха от мнозина, обхванати от тях, а мнозина парализирани и сакати се изцелиха. 8И настана голяма радост в този град.

Симон Магьосникът

9 А в града имаше един човек на име Симон. Преди това той правеше магии и смайваше народа на Самария, като се представяше за някакъв велик човек. 10Слушаха го всички, мало и голямо, и казваха: „Този е великата Божия сила.“ 11А го слушаха, защото доста време ги беше смайвал с магиите си. 12Но когато повярваха на Филип, който благовестеше за Божието царство и за Иисус Христос, кръщаваха се и мъже, и жени. 13Повярва и самият Симон и след като се кръсти, не се отделяше от Филип. И беше смаян, като виждаше големите чудеса и знамения, които се вършеха.

14 Когато апостолите в Йерусалим чуха, че Самария е приела Божието слово, изпратиха там Петър и Йоан. 15 e  Те отидоха при повярвалите и се помолиха за тях, за да приемат Светия Дух, 16защото Той не беше слязъл още върху никого от тях, а само бяха кръстени в името на Господ Иисус. 17 f  Тогава възлагаха върху тях ръце и те приемаха Светия Дух. 18А Симон, като видя, че Светият Дух се дава чрез възлагане на ръцете от апостолите, донесе им пари 19и рече: „Дайте и на мене тази власт, та на когото възложа ръце, да приеме Светия Дух.“ 20Но Петър му отвърна: „Среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че Божият дар се добива с пари. 21Ти нямаш дял, нито участие в това дело, защото сърцето ти не е чисто пред Бога. 22Покай се за това твое зломислие и се помоли на Бога
8:22 В повечето ръкописи: „на Господа“.
, може би ще ти бъде простен помисълът на твоето сърце.
23Защото те виждам изпълнен с люта жлъч и обладан от неправда.“ 24А Симон отговори: „Вие се помолете на Господа за мене, та дано не ме постигне нищо от това, което казахте.“ 25Тогава те, след като дадоха своето свидетелство за Господа и възвестиха учението Му, тръгнаха обратно за Йерусалим и благовестяха в много села на Самария.

Филип и етиопецът

26 А Господен ангел каза на Филип: „Стани и тръгни на юг по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст.“ 27Той стана и тръгна. И ето един етиопец, придворен евнух на етиопската царица Кандакия, пазител на всичките ѝ съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение, 28сега се връщаше и, седнал в колесницата, четеше пророк Исаия. 29Духът каза на Филип: „Приближи се до тази колесница и върви край нея.“ 30Филип се затича и като чу, че той чете пророк Исаия, попита: „Разбираш ли това, което четеш?“ 31Той отговори: „Как бих могъл, ако някой не ме упъти?“И покани Филип да се качи и да седне при него. 32 h  А мястото от Писанието, което четеше, беше това: „Той беше заведен като овца на клане; и както агнето е безгласно пред своя стригач, така и Той не отвори устата Си. 33При унижението Му Той бе лишен от праведен съд. Но кой ще опише рода Му? Защото се отнема животът Му от земята.“

34 Тогава евнухът се обърна към Филип: „Кажи ми, моля те, за кого пророкът говори това? За себе си или за някой друг?“ 35Филип подхвана беседа и като започна от това място в Писанието, благовести му за Иисус. 36Както продължаваха по пътя, стигнаха до едно място с вода и евнухът рече: „Ето вода. Какво пречи да се кръстя?“ 37А Филип му отвърна: „Можеш да се кръстиш, ако вярваш с цялото си сърце.“Той каза: „Вярвам, че Иисус Христос е Божият Син.“
8:37 В някои ръкописи този стих липсва.
38И заповяда да спрат колесницата. Двамата влязоха във водата – Филип и евнухът. И той го кръсти. 39 j  Когато излизаха от водата, Светият Дух слезе върху евнуха, а Господен ангел
8:39 В някои ръкописи: „Господният Дух грабна Филип“.
грабна Филип. Евнухът вече не го видя и радостен продължи пътя си.
40 l  А Филип се озова в Азот и после, откъдето минаваше, благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария.
Copyright information for BulCont