Acts 23

1 a  Павел устреми поглед към синедриона и каза: „Братя! Живял съм с най-чиста съвест пред Бога до този ден.“ 2Първосвещеникът Анания обаче заповяда на стоящите пред него да го ударят по устата. 3 b  Тогава Павел му рече: „Бог тебе ще удари, стено варосана! Ти седиш тук, за да ме съдиш според Закона, а заповядваш да ме бият противно на Закона.“ 4Но застаналите отпред рекоха: „Божия първосвещеник ли хулиш ти?“ 5 c  Павел отговори: „Не знаех, братя, че той е първосвещеник. Защото е писано: „Не укорявай водача на своя народ“.“ 6 d  Когато Павел узна, че една част са садукеи, а другата – фарисеи, извика в синедриона: „Братя! Аз съм фарисей, син на фарисей. За надеждата във възкресението на мъртвите ме съдят!“ 7Когато каза това, възникна спор между фарисеите и садукеите и множеството хора се раздвои. 8 e  Защото садукеите казват, че няма възкресение, нито ангел, нито дух. А фарисеите вярват във всичко това. 9Настана голяма врява. Някои от книжниците от фарисейска страна станаха и започнаха горещо да спорят с думите: „Нищо лошо не намираме у този човек. Ако пък му е говорил дух или ангел, да не се противим на Бога
23:9 В някои ръкописи липсва: „да не се противим на Бога“.
.“
10И понеже спорът се ожесточи, хилядникът, уплашен да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат, да го измъкнат от тях и да го отведат в стана. 11 g  Но през нощта му се яви Господ и рече: „Не бой се, Павле! И както свидетелстваше за Мене в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим.“

Заговор срещу апостол Павел

12 Когато се съмна, някои от юдеите направиха заговор и се зарекоха с клетва да не ядат, нито да пият, докато не убият Павел. 13Тези, които сториха това съзаклятие, бяха повече от четиридесет души. 14Те дойдоха при първосвещениците и стареите и рекоха: „Клетва се клехме нищо да не хапнем, докато не убием Павел. 15Затова вие със синедриона известете сега на хилядника утре да го доведе пред вас, уж че искате да разгледате по-точно делото му. А ние, преди да е приближил, сме готови да го убием.“ 16Но синът на Павловата сестра чу за засадата, отиде и влезе в стана и каза на Павел. 17Павел повика един стотник и му рече: „Заведи този младеж при хилядника, защото има да му съобщи нещо.“ 18И той го взе, заведе го при хилядника и каза: „Затворникът Павел ме повика и ме помоли да доведа този младеж при тебе, защото има да ти каже нещо.“ 19Хилядникът го хвана за ръка, оттегли се с него настрана и запита: „Какво имаш да ми съобщиш?“ 20А той каза: „Юдеите са се наговорили да те молят утре да отведеш Павел пред синедриона, уж че искат по-точно да разпитат за него. 21Ала ти не им вярвай, защото го причакват над четиридесет души от тях, които са се заклели да не ядат и да не пият, докато не го убият. И сега са готови, чакат само твоето съгласие.“ 22Тогава хилядникът отпрати младежа, като му поръча: „На никого не казвай, че си ми съобщил това.“

Отвеждане на апостол Павел в Кесария

23 След това повика двама стотници и рече: „Пригответе ми двеста пехотинци, седемдесет конници и двеста копиеносци, които да тръгнат за Кесария в девет часа вечерта. 24Пригответе и добичета, за да качат на тях Павел и да го отведат безопасно до управителя Феликс.“ 25Написа и писмо със следното съдържание: 26 h  „Клавдий Лисий изпраща поздрав на достопочтения управител Феликс. 27 i  Юдеите бяха хванали този човек и щяха да го убият. Аз се явих с войска и го отнех, понеже научих, че е римски гражданин. 28 j  Но тъй като исках да узная причината, поради която го обвиняваха, изведох го пред техния синедрион. 29 k  И установих, че го обвиняват по въпроси от техния закон, но че няма никаква вина, за която да заслужава смърт или окови. 30 l  След като обаче ми бе известено, че юдеите замислят покушение срещу този човек, аз го изпратих веднага при тебе. Наредих и на обвинителите да изложат пред тебе, каквото имат против него. Бъди здрав!“

31 Войниците, както им бе заповядано, взеха Павел и го отведоха през нощта в Антипатрида. 32А на другия ден оставиха конниците да продължат с него и се върнаха в стана. 33Тези, които пристигнаха в Кесария, предадоха писмото на управителя и му представиха Павел. 34 m  Управителят прочете писмото и го попита от коя област е той. Като узна, че е от Киликия, рече: 35„Ще те изслушам, когато дойдат и твоите обвинители.“И заповяда да го държат под стража в преторията на Ирод.
Copyright information for BulCont