Bar 2

1 a  И Господ изпълни думата Си, която беше изрекъл против нас и против съдиите ни, които управляваха Израил, против царете ни, против водачите ни и против всеки израилтянин и юдеин. 2Той наказа Йерусалим със злини, каквито не е имало никъде под небето, така, както е писано в Мойсеевия закон, 3 b  че един от нас ще яде плътта на сина си, а друг – плътта на дъщеря си. 4 c  Господ ни направи подвластни на всички царства около нас, за присмех и презрение на околните народи, сред които ни разпръсна. 5 d  Вместо да се възвисим, ние изпаднахме в нищета, защото не слушахме гласа на Господа, нашия Бог, и съгрешихме пред Него.

6 e  У Господа, нашия Бог, е правдата, а у нас и предците ни – и до днес е срамът по лицата. 7Всички онези беди, които Господ замисли срещу нас, се стовариха върху нас, 8понеже никой от нас не се помоли пред Господа да отвърне от него помислите на злото му сърце. 9 f  И Господ не забрави да изпрати тези беди върху нас, защото Господ е справедлив във всичко, каквото ни заповяда. 10 g  Но ние не слушахме гласа Му и не следвахме заповедите, които Господ ни е дал.

Молитва за опрощаване на греховете

11 h  „Но Ти, Господи, си Бог на Израил! Ти изведе Своя народ от египетската страна със силна десница, със знамения и чудеса, с мощна и високо вдигната ръка. Ти прослави навред името Си и до днес. 12 i  Съгрешихме, Господи, Боже наш! Постъпихме нечестиво, неправедно против всички Твои разпоредби. 13Нека се отвърне от нас Твоята ярост, защото малцина останахме сред народите, между които ни разпръсна. 14Чуй, Господи, горещата ни молитва и ни избави заради Тебе, за да намерим милост у онези, които ни отведоха в плен 15 j  и цялата земя да узнае, че Ти си Господ, наш Бог, защото си нарекъл Израил и потомството му Свой народ.

16 k  Погледни, Господи, от святия Свой дом и си спомни за нас! Наведи, Господи, ухото си и чуй! 17 l  Отвори очите си и виж! Защото не мъртвите в ада ще възхваляват и прославят Господа с бездиханните си тела, 18 m  а живите, които ходят приведени и немощни, сломени от беди и изнурени от глад, те ще въздават слава и възхвала на Тебе, Господи! 19 n  В горещата молитва пред Тебе, Господи, Боже наш, ние не се уповаваме на праведните дела на нашите предци и на царете ни, 20защото Ти изпрати върху нас Своята ярост и гняв, както беше известил чрез Своите слуги, пророците, които говореха: 21 o  „Така казва Господ: Превийте врат и служете на вавилонския цар, за да останете на земята, която дадох на предците ви. 22Ако ли пък не послушате гласа на Господа да служите на вавилонския цар, 23 p  ще направя така, че в градовете на Юдея и около Йерусалим да изчезнат гласът на веселие и гласът на радост, гласът на младоженеца и гласът на невестата и цялата тази земя ще бъде безлюдна.“

24 q  Но ние не послушахме Твоя глас – да служим на вавилонския цар. И Ти изпълни думите Си, които беше изрекъл чрез Своите слуги – пророците, че костите на нашите царе и костите на нашите предци ще бъдат изнесени от гробниците им. 25 r  И ето след като починаха в страшни мъки от глад, война и пленничество, те са изхвърлени на дневния пек и на нощния студ. 26Заради безчестието на хората на Израил и на хората на Юдея Ти остави дома, който носи Твоето име, опустошен, какъвто е и днес.“

Обръщането към Бога носи спасение

27 Но Ти, Господи, Боже наш, прояви към нас цялото Си снизхождение и голямото Си милосърдие, 28така, както Ти каза чрез Своя служител Мойсей в деня, в който му заповяда да напише Твоя закон пред израилтяните: 29 s  „Ако не послушате Моя глас, то от това голямо множество народ ще останат малцина сред народите, между които ще ви разпръсна. 30 t  u  Аз зная, че потомците ви няма да Ме послушат, защото са непокорен народ. Но в земята, в която ще ги преселя, те ще се опомнят 31 v  и ще разберат, че Аз съм техен Господ Бог. Тогава ще им дам сърце да чувстват и уши да слушат. 32Те ще възхваляват и прославят Моето име в земята на своето преселение 33 w  и ще се отвърнат от непокорството и злините си, защото ще си спомнят участта на своите предци, които съгрешиха пред Господа. 34И Аз ще ги върна в земята, която обещах под клетва на предците им Авраам, Исаак и Яков, и тя отново ще бъде тяхна. Ще ги направя многобройни и те няма да бъдат един малък народ. 35 x  Ще сключа с тях един вечен завет, че Аз ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ. И никога вече няма да прогоня Своя народ Израил от земята, която съм му дал.
Copyright information for BulCont