Colossians 1

Християнската общност в Колоса, град в малоазийската област Фригия, била основана по време на тригодишната проповедническа дейност на ап. Павел в Ефес. В Колоса проповядвал неговият ученик Епафрас, когото апостолът хвали в посланието (1:7-8; 4:12-13). Повод за написване на посланието било проникването на лъжеучители сред християните в града. Там съжителствали евреи, гърци, фригийци и това станало благоприятна почва за възникване на ересите. Посланието е написано в затвора в Рим през 63 г. почти едновременно с посланията до ефесяни и Филимон и е изпратено по апостолския ученик Тихик.

Главната тема в него е опровержението на лъжеучителите. Чрез вдъхновени думи за въплътения Божий Син, Който е „образ на невидимия Бог“(1:15), в началото авторът припомня на колосяните задължителните основи на Христовата вяра (1:12-20). След това се задълбочава в богословски разсъждения, които са твърде сходни с тези в Послание до ефесяни. Той припомня на християните в Колоса за благодатните дарове, които са приели с кръщението (2:8-23). Особено богата на идеи е нравоучителната част, която има отношение както към личния (3:1 – 4:1), така и към църковния живот (4:2-6). Текстът завършва с дълъг списък с поздрави и лични наставления (4:7-18). Апостолът оборва ересите в Колоса, потвърждавайки божествеността на Иисус Христос като Божий Син в даряването на мъдрост и разбиране (1:27), в личното ученичество (3:10).

Това послание придобива голямо значение за вярата на църквата поради ясното си учение за Иисус Христос, у Когото „обитава цялата пълнота на Бога“(2:9).

Поздрав и благослов

1 a  Павел, по Божия воля апостол на Иисус Христос, и брат Тимотей 2до вярващите в Колоса, които са верни братя в името на Христос: благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос
1:2 В някои ръкописи липсва: „и от Господ Иисус Христос“.
.

Благодарност към Бога за колосяните

3 c  Благодарим на Бога и Отец на нашия Господ Иисус Христос винаги, когато се молим за вас, 4понеже чухме за вашата вяра в Иисус Христос и за любовта ви към всички вярващи, 5 d  заради надеждата, която ви е отредена на небесата. За нея вие по-преди чухте от истинското слово на благовестието, 6което стигна до вас: то принася плод и расте по цял свят, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат, 7 e  както се и научихте от Епафрас, нашия възлюбен сътрудник, който е за вас
1:7 В някои ръкописи: „нас.“
верен Христов служител
8и ни извести за вашата любов, дадена от Духа.

Молитвата на апостола за колосяните

9 Затова и ние не преставаме да се молим за вас от деня, когато чухме това, и да молим от Бога да се изпълните с познание на волята Му в пълна премъдрост и духовно разбиране, 10 g  та да постъпвате достойно за Господа, напълно според Неговата воля. Принасяйте плодове от добри дела и се усъвършенствайте в познаването на Бога, 11 h  като се укрепвате с цялата сила на Неговата величествена мощ за съвършено търпение и постоянство, като с радост 12 i  благодарите на Бога и
1:12 В някои ръкописи липсва: „Бога и“
Отец, Който ни
1:12 В някои ръкописи: „ви.“
удостои да участваме в наследството на светиите
1:12 Букв. светии.
в светлината,
13избави ни от властта на тъмнината и ни пресели в царството на възлюбения Си Син. 14 m  Чрез Него ние имаме изкупление
1:14 В някои ръкописи е добавено: „чрез кръвта Му“(ср. Еф. 1:7).
– прошка на греховете.

Възхвала на величието на Иисус Христос

15 o  Той е образ на невидимия Бог, роден преди всяко творение, 16 p  понеже чрез Него е създадено всичко на небесата и на земята: видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е сътворено. 17Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи. 18 q  И Той е глава на тялото, тоест на църквата; Той е началото, първороден сред мъртвите, за да има във всичко първенство. 19 r  s  Защото Отец благоволи у Него да се всели цялата божествена пълнота 20 t  и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като въдвори мир чрез Неговата кръв, пролята на кръста.

21 u  Също и вас, които някога бяхте чужди на Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела, 22сега Той ви примири чрез смъртта на Своето тленно тяло, за да ви представи святи, непорочни и безукорни пред Себе Си. 23 v  Вие само трябва да пребъдвате във вярата твърди и непоклатими и да не се поколебаете в надеждата на проповядваното на всяко поднебесно творение благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.

Служението на апостола

24 w  Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига от Христови мъки в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата, 25 x  на която аз станах служител по Божие поръчение, което ми бе възложено заради вас – да възвестявам Божието слово в пълнота, 26 y  което е тайната, скрита от векове и от поколения, а сега открита на вярващите в Него. 27На тях Бог пожела да разкрие какво е богатството на тази славна тайна сред езичниците – именно, че във вас е Христос, упованието за славата. 28Него ние възвестяваме, като наставляваме всички хора и ги поучаваме с цялата мъдрост, която ни е дадена, за да ги представим всички съвършени чрез Иисус
1:28 В някои ръкописи липсва: „Иисус“.
Христос.
29За това се трудя и се подвизавам според Неговата сила, която мощно действа в мене.
Copyright information for BulCont