Daniel 1

Авторите на пророческите книги са избирани от Бога, за да посредничат между Него и хората и да им оповестяват словото, което Той им е открил. Даниил не е пророк в този тесен смисъл на думата. Той е висш сановник в двора на няколко езически царе, притежава пророческа дарба и според Йезекиил е известен със своята праведност и с мъдростта си.

Книгата на пророк Даниил обхваща периода на вавилонския плен – от 605 г. пр. Р. Хр., когато Навуходоносор отвежда първите юдейски пленници във Вавилон (1:1-2), до 537 г. пр. Р. Хр., когато персийският цар Кир разгромява Вавилонското царство. Книгата се състои от две части. Първата част (гл. 1 – 6) е разказ от трето лице за самия Даниил и неговите приятели. Тя има предимно историко-познавателен характер. Това е история за вярата на трима младежи, преживяна сред огнената пещ, в един враждебен свят.

Втората част на книгата (гл. 7 – 12) е изцяло пророческа и описва виденията и откровенията, получени от Даниил, за предстоящи събития. Тук авторът говори от първо лице. В гл. 9 е поместена забележителната молитва на Даниил, в която той се застъпва пред Бога за своя не толкова послушен народ.

От времето на Даниил до днес част от пророчествата вече са се изпълнили с голяма точност. Изпълнени са и месианските му пророчества. В Новия Завет, когато Иисус Христос говори за бедствията на последните дни, Той се позовава на пророчествата на Даниил (Мт. 24:15).

Като разкрива съдбите на своите съвременници и предсказва значими световни исторически събития, пророк Даниил развива основната тема на книгата си – историята е подвластна на Божията воля и нищо не се извършва без Божието знание. Добрата вест на пророк Даниил е, че Бог участва в делата на хората и на народите.

Даниил и трима младежи, негови сънародници в двореца на Навуходоносор

1 a  b  През третата година от управлението на юдейския цар Йоаким вавилонският цар Навуходоносор потегли към Йерусалим и го обсади. 2Господ предаде под негова власт юдейския цар Йоаким, както и част от съдовете на Божия дом. Той ги отнесе в земята Сенаар в дома на своите богове и ги постави в съкровищницата на боговете си.

3 c  Тогава царят заповяда на Асфеназ, началник на царедворците му, да доведе няколко от израилските младежи от царски произход или поне от благородно потекло. 4 d  Те трябваше да бъдат без никакъв телесен недостатък, красиви на вид, притежаващи мъдрост, разбиращи от науки, способни да служат в царските палати, за да се обучават на халдейски книги и език. 5Царят им определи за всеки ден храна от царската трапеза, както и вино, което сам пиеше. Те трябваше да бъдат обучавани три години и тогава да постъпят на служба при царя. 6Измежду тях юдеи бяха Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 7Началникът на царедворците им даде други имена: на Даниил – Валтасар, на Анания – Седрах, на Мисаил – Мисах и на Азария – Авденаго.

8 e  Даниил реши в себе си да не се осквернява с ястията, които бяха определени от царя, и с виното, което царят пиеше. Затова той помоли началника на царедворците да не го принуждава да се осквернява. 9 f  Бог направи така, че Даниил да намери благоволение и милост у началника на царедворците. 10Но началникът на царедворците каза на Даниил: „Боя се от господаря си, царя, който ви определи храната и питието. Той може да намери, че изглеждате по-слабовати, отколкото младежите, ваши връстници. Така вие ще изложите главата ми на опасност пред царя.“ 11Тогава Даниил каза на възпитателя, на когото началникът на царедворците бе поверил Даниил, Анания, Мисаил и Азария: 12„Направи опит над служителите си в продължение на десет дена: нека ни дават растителна храна и вода за пиене. 13После сравни как изглеждаме ние и онези младежи, които се хранят от царската храна, а след това постъпи със служителите си, както намериш за добре.“ 14Възпитателят възприе това предложение и направи опит с тях в продължение на десет дена. 15След десетте дена те изглеждаха по-здрави и по-пълни от всички онези младежи, които се хранеха с царските ястия. 16Оттогава възпитателят отнемаше тяхното ястие и виното за пиене, а на тях даваше само растителна храна. 17 g  Затова Бог надари тези четирима младежи със знание и разбиране на всяка книга и мъдрост, а на Даниил даде освен това дарба да разбира всякакви видения и сънища.

18 След като приключи времето, което царят беше определил да въведат младежите в двореца, началникът на царедворците ги представи пред Навуходоносор. 19Царят беседва с тях и намери, че Даниил, Анания, Мисаил и Азария превъзхождат всички младежи. Така те постъпиха на служба при царя. 20 h  Всеки път, когато царят ги питаше за неща, за които се изискваха мъдрост и разум, намираше ги за десет пъти по-добри от всички вълшебници и гадатели, които живееха в цялото му царство. 21Така Даниил доживя до първата година от управлението на цар Кир.
Copyright information for BulCont