Daniel 9

Откровение за седемдесетте седемлетия

1 a  В първата година от управлението на Дарий, син на Асуир, по рождение мидиец, който беше поставен за цар над Халдейското царство – 2 b  в първата година на неговото царуване аз, Даниил, размишлявах върху свещените книги за броя на годините, възвестени в словото на Господа, отправено към пророк Йеремия: че седемдесет години ще продължи разорението на Йерусалим. 3 c  И отправих молитвата и молбата си към Господа Бога при спазване на пост, във вретище и пепел. 4 d  Молих се на Господа, своя Бог, изповядах нашата вина с думите:

„О, Господи, Ти, Който си велик и пораждаш благоговение, Ти си верен към завета с тези, които Те обичат и които спазват Твоите заповеди!
5 e  Съгрешихме, постъпвахме беззаконно, вършихме нечестиви дела, упорствахме и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби; 6 f  не слушахме Твоите служители, пророците, които от Твое име говореха на нашите царе и князе, на предците ни и на всички обитатели на страната. 7 g  h  Ти, Господи, постъпваш справедливо, а ние носим върху себе си срама – ние, юдеите, жителите на Йерусалим, а и цял Израил: в близост и надалече, по всички страни, където си ги прогонил поради отстъплението им, с което те съгрешиха пред Тебе. 8Господи, ние носим върху себе си срама, както и нашите царе, князе и предците ни, защото съгрешихме пред Тебе. 9 i  А на Господа, нашия Бог, принадлежат милосърдието и прошката, макар че ние се разбунтувахме против Него 10и не се водехме по гласа на Господа, нашия Бог, за да постъпваме според Неговите закони, които ни е дал чрез служителите Си – пророците.

11 j  Цял Израил наруши Твоя закон и се отклони, за да не се вслушва в Твоя глас. Затова върху нас се струпаха проклятие и клетва, които са написани в Закона на Твоя служител Мойсей, защото съгрешихме пред Тебе. 12Бог изпълни заплашителното Си слово, което отправи против нас и против владетелите ни, които ни управляваха, като изпрати против нас голямо бедствие, тъй като никъде под небето не е ставало това, което постигна Йерусалим. 13Цялото това нещастие ни постигна съгласно писаното в Мойсеевия закон, но ние въпреки това не молихме Господа, нашия Бог, за да се отвърнем от греховете си и да вникнем в Неговата истина. 14 k  Господ допусна това нещастие и ни го изпрати, защото Господ, нашият Бог, е справедлив във всичко, което извършва, но ние не се водехме по гласа Му.

15 l  А сега, Господи, Боже наш, Който със силна ръка си извел народа Си от Египет и така си придобил славно име, дори до днес съгрешавахме, вършехме нечестиви дела. 16 m  Господи, съобразно всички Твои предишни милосърдни дела, нека се прекратят гневът и яростта Ти спрямо Твоя град, Йерусалим, и святата Ти планина; защото поради собствените ни грехове и поради злодеянията на предците ни Йерусалим и Твоят народ станаха за посмешище сред всички, които живеят около нас. 17 n  Затова чуй сега, Боже наш, молитвата и молбата на Своя служител и заради Тебе, Господи, погледни със святлото Си лице към опустошеното Свое светилище. 18 o  Наклони, Боже мой, ухото Си и ме послушай, отправи поглед и погледни нашите развалини и разрухата на закриляния от Тебе град; защото ние поднасяме молбата си пред Тебе Самия, надявайки се не на нашите добри дела, а на Твоето голямо милосърдие. 19 p  Господи, послушай! Господи, прости! Господи, обърни внимание и започни да действаш, не се бави заради Тебе Самия, Боже мой, защото Ти закриляш Своя град и Своя народ!“

20 Така говорех, молех се и изповядвах греха си и греха на моя народ Израил, и поднасях молбата си пред Господа, моя Бог, за святата планина на своя Бог. 21 q  Докато още мълвях молитвата си, тогава – то беше по време на вечерната жертва – до мене с бърз летеж се приближи мъжът Гавриил, когото бях видял в предишното си видение. 22Той ясно се обърна към мене с думите: „Данииле, явих се при тебе, за да те науча да разбираш. 23 r  В началото на твоята молитва се яви Божие слово за тебе и аз дойдох да ти го възвестя, защото ти си мъж, възлюбен от Бога. Затова размисли върху това слово и се постарай да разбереш това видение:

24 Седемдесет пъти по седем години са определени за твоя народ и за святия твой град, докато бъде прекратено отстъплението, запечатани греховете и изкупена вината, за да бъде въведена вечната справедливост, да бъдат прекратени видението и пророчеството и да бъде помазан Всесвятият
9:24 Букв. Светият на светиите, т.е. Месия (Христос, Помазаникът); или: Светая Светих, т.е. най-святата Светиня (храмът).
.
25Но знай и размисли: от времето, когато излезе заповед за връщането на народа и за възстановяването на Йерусалим, до появата на Помазаника Княз има седем пъти по седем години и шестдесет и двата пъти по седем години; тогава отново ще се съградят улиците и стените, но в трудни времена. 26В края на шестдесет и два пъти по седем години Помазаникът ще бъде предаден на смърт, но без съдебна присъда
9:26 Букв. няма да има за Него, с добавка в Септуагинта: „съд няма да има за Него“.
; градът и храмът
9:26 Букв. Светилището (срв. 9:27; 11:31).
ще бъдат разрушени от народа на вожда, който ще дойде, а потоп ще подготви неговия край; и до завършека е определено да има война и опустошения.
27 v  В продължение на седем години Той
9:27 Т.е. Помазаникът.
ще сключи сигурен завет с мнозина, а в половината на седемте години ще отмени кръвните жертви и безкръвните приношения. Тогава ще настъпи чудовищно оскверняване
9:27 Букв. мерзост на запустението (ср. Мт. 24:15).
на храма
9:27 Букв. и на крилото на светилището.
, докато накрая предопределената гибел ще постигне и опустошителя.“
Copyright information for BulCont